We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

התנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים למיזוג בשוק התעופה

ביום 16.7.2017 חברות התעופה אל על וישראייר הגישו לרשות ההגבלים העסקיים הודעות מיזוג מטעמן, בקשר עם הסכם שחתמו ביניהם ולפיו חברת סאן דור, שאל על מחזיקה בה בבעלות מלאה, תרכוש את מלוא הון המניות של ישראייר מידיה של חברת אי די בי תיירות בע"מ בתמורה לתשלום סך של כ-24 מיליון דולר ולהקצאה של 25% ממניות סאן דור. בנוסף, לאל על הוקצתה אופציה לקניית מניות סאן דור שבידי אי די בי תיירות ולאי די בי תיירות הוקצתה אופציה למכור מניות אלה לאל על. למעשה, לאחר העסקה, ישראייר תהיה חברת בת בבעלות מלאה של סאן דור.

ביום 28.1.2018 הממונה על ההגבלים העסקיים פרסמה את נימוקי ההתנגדות למיזוג. הממונה מצאה כי המיזוג מעורר חשש סביר לפגיעה בתחרות הפוטנציאלית בקווי התעופה ממרכז המדינה לאילת ומעצים את החשש לפגיעה בתחרות בקווי תעופה בינלאומיים.

לפי נימוקי הממונה, מיזוג של שחקן הפועל בשוק מסוים עם גורם אחר שהוא בעל תמריץ ויכולת להתחרות באופן עצמאי באותו שוק עלול לעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, וחשש זה מתגבר ככל שהשוק הרלבנטי ריכוזי יותר. במקרה זה, שוק הטיסות ממרכז המדינה לאילת הוא ריכוזי ביותר ופועלות בו ארקיע וישראייר בלבד. בנוסף לכך, חסמי הכניסה לשוק זה גבוהים ולמעט אל על, שנראה שכבר נקטה בשורה של צעדים במטרה להיכנס לשוק עד שהחלו המגעים לקראת המיזוג, אין אף חברת תעופה שיכולה לעמוד בחסמי הכניסה. גם מטעם זה נראה כי המיזוג עלול לעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות.

בנוסף, הממונה מצאה כי המיזוג מעורר חשש לפגיעה בתחרות בשוק הטיסות ליעדים בינלאומיים. לדברי הממונה, כבר כיום קיים חשש לדחיקת ארקיע וישראייר משוק זה והמיזוג יעצים את התמריץ של אל על לדחיקת ארקיע. בשוק זה, ארקיע תלויה באופן מוחלט בשירותי אבטחת תעופה בחו"ל, שקבלתם היא תנאי להפעלת טיסות בין לאומיות על-ידי חברות תעופה ישראליות והם ניתנים על-ידי אל על באופן בלעדי. אף אם אל על לא תסרב לספק לארקיע את שירותי האבטחה אלא רק תעמיד קשיים בפני ארקיע, עלולה להיגרם פגיעה בתחרות. על כן, המיזוג בין אל על לישראייר היה מביא להפחתה של מספר המתחרים הקיימים או הפוטנציאליים בשוק הטיסות ליעדים בינלאומיים.

לאור כל האמור לעיל ולאור שיקולים נוספים שפרטה הממונה בנימוקיה, הממונה התנגדה לאישור המיזוג בין סאן דור וישראייר.

 

 

 

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן