מתן תגמול לנושא משרה על-ידי בעל השליטה בניגוד למדיניות התגמול של החברה

תיקון 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 משנת 2012 קובע הוראות ביחס לאישור תנאי העסקה ותגמול של נושאי משרה בחברות ציבוריות וחברות אג"ח. בין היתר התיקון קובע כי על חברות אלו לאמץ מדיניות שתסדיר את הקווים המנחים לקביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי משרה בהן ומגביל את כוח קבלת ההחלטות של בעל שליטה בעניין זה. ביום 30.4.2017 … להמשך קריאהמתן תגמול לנושא משרה על-ידי בעל השליטה בניגוד למדיניות התגמול של החברה

השלכות המס הנובעות ממנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח (Reverse Vesting ו-Holdback)

ביום 12.6.2017 פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה 5/2017, שבמסגרתו הבהירה את עמדתה באשר להשלכות המס הנובעות משימוש בשני מנגנונים המשמשים חברות כדי לתמרץ מייסדים ועובדי מפתח לשרת את החברה לאורך זמן: הקצאת מניות הכפופות ל-Reverse Vesting והכפפת תמורת מכר מניות למנגנון Holdback. בהקשר שבו עסקינן, מניות הכפופות ל-Reverse Vesting הן מניות שבתנאי הקצאתן … להמשך קריאההשלכות המס הנובעות ממנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח (Reverse Vesting ו-Holdback)

גילוי דעת בנושא הסדרי הכתבת מחיר אנכית (RPM)

בהמשך לטיוטת גילוי הדעת שפורסמה לעיון והערות הציבור (כפי שפרסמנו בניוזלטר בחודש פברואר 2017), ביום 28.6.2017 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים גילוי דעת בדבר מדיניותה בעניין הכתבת מחיר מינימום על-ידי ספקים. עניינו של גילוי הדעת בהסדרי הכתבת מחיר אנכית, כלומר הסדרים שבהם גורם אחד בשרשרת האספקה של טובין מכתיב לגורם הנמצא בשלב עוקב בשרשרת האספקה את … להמשך קריאהגילוי דעת בנושא הסדרי הכתבת מחיר אנכית (RPM)

ביטול והגבלת הסדרי בלעדיות במרכזים מסחריים

ביום 14.6.2017 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים כי הגיעה להסכמה על צו מוסכם לפי סעיף 50ב לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 עם רשת סופר פארם בעניין ביטול והגבלת הסדרי הבלעדיות של הרשת בקניונים ובמרכזים מסחריים. בשנת 2005 פרסם הממונה על הגבלים עסקיים דאז קביעה בעניין הסדרי בלעדיות במקרקעי מרכז מסחרי. בהסדרים מסוג זה מתחייב בעל הזכויות במרכז … להמשך קריאהביטול והגבלת הסדרי בלעדיות במרכזים מסחריים

ניכוי "דמי הכשרה" ממשכורתו של עובד שהעסקתו הסתיימה

ביום 16.5.2017 נתן בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק דין שדן בתוקפה של תנייה חוזית בהסכם עבודה שעניינה החזר "דמי הכשרה" בעת סיום העסקתו של עובד. באותו מקרה שתי עובדות הועסקו כיועצות השמה בחברה מתחום משאבי האנוש, עד שהתפטרו מהחברה ביוזמתן. בהסכמי ההעסקה של העובדות נקבעה תניית החזר דמי הכשרה, הקובעת כי עם תחילת … להמשך קריאהניכוי "דמי הכשרה" ממשכורתו של עובד שהעסקתו הסתיימה