הקלות לחברות שהוענקו להן מענקים על-ידי רשות החדשנות ביחס למתן רישיון שימוש בידע לגורם זר ולתשלום תמלוגים

  בימים 9.5.2017 ו-10.5.2017 פרסמה רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) הוראות חדשות החלות על חברות שהוענקו להן מענקים על-ידי רשות החדשנות. יודגש כי הוראות אלה חלות גם על חברות שקיבלו מענקים מהמדען הראשי ומרשות החדשנות טרם פרסומן. כידוע, רשות החדשנות במשרד הכלכלה מעניקה לחברות העוסקות במחקר ופיתוח מענקים כספיים. על החברות להשיב את המענקים … להמשך קריאההקלות לחברות שהוענקו להן מענקים על-ידי רשות החדשנות ביחס למתן רישיון שימוש בידע לגורם זר ולתשלום תמלוגים

הגבלת חופש העיסוק – תניית אי תחרות בהסכם העסקה

  ביום 19.3.2017 נתן בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב החלטה בבקשה ליתן צו מניעה האוסר על עובד לשעבר של חברה לעבוד אצל חברה מתחרה או חברה הקשורה אליה במשך שלושה חודשים. החברה (המעסיקה לשעבר) עוסקת בפיתוח ושיווק משחקי מחשב ייחודיים לרשתות חברתיות ופלטפורמות סלולאריות. העובד הועסק תחילה כאיש צוות זוטר בחברה ולאחר מכן קודם … להמשך קריאההגבלת חופש העיסוק – תניית אי תחרות בהסכם העסקה

חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים

  ביום 1.6.2017 ייכנס לתוקף חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016. החוק בא להסדיר את ענף נותני שרותי המטבע וענף האשראי החוץ-מוסדי והחוץ-בנקאי ומטרתו פיתוח חלופה הולמת למערכת הבנקאית ויצירת תחרות בתחום השירותים הפיננסיים תוך פיקוח על הגורמים הפועלים בענף. החוק מטיל חובות שונות ומגבלות על העוסקים במתן שירותים פיננסיים, כמפורט להלן: … להמשך קריאהחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים

"הרמת מסך" בתביעות של עובדים נגד מעסיקים

  ביום 5.4.2017 נתן בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, פסק דין בנושא "הרמת מסך ההתאגדות" בתביעות של עובדים נגד מעסיקיהם. כלל יסוד בדיני חברות קובע את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה. חריג לעקרון זה, הקבוע בסעיף 6 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, מאפשר לבית המשפט "להרים את מסך ההתאגדות" ולייחס חוב של חברה לבעל מניה בה … להמשך קריאה"הרמת מסך" בתביעות של עובדים נגד מעסיקים

תזכיר חוק הגנת הצרכן בעניין מכירה מיוחדת

  ביום 23.4.2017 פורסם תזכיר חוק הגנת הצרכן שמטרתו לקבוע הוראות משלימות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 בעניין מכירה מיוחדת. "מכירה מיוחדת"[1] היא מכירה שבה עסק מציע טובין או שירותים במחירים מוזלים (למשל, הוזלה במחיר, קניה של 1+1, "השני בחצי מחיר", "קנה מוצר X וקבל בנוסף מוצר Y בהנחה" וכיוצ"ב) לתקופה מסוימת. חוק הגנת הצרכן, … להמשך קריאהתזכיר חוק הגנת הצרכן בעניין מכירה מיוחדת

היקף חובת הגילוי של הבנק כלפי ערב

  ביום 3.4.2017 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו פסק דין בנושא היקף חובת הגילוי של בנק כלפי ערב. בעניין הנדון הערב ערב להלוואות של אחיו (החייב) והפקיד פיקדון ששועבד להבטחת חובו של האח לבנק. עם כינוס הנכסים של האח מימש הבנק את השעבוד והגיש תביעה כנגד הערב בגן יתרת החוב. כחלק מטענות ההגנה טען … להמשך קריאההיקף חובת הגילוי של הבנק כלפי ערב

מסלול מהיר במיוחד לאישור מיזוגים שאינם פוגעים בתחרות

  בחודש מאי 2016 יזמה רשות ההגבלים העסקיים פיילוט למסלול מהיר לבדיקת מיזוגים אשר באופן ברור אינם מעלים חשש לפגיעה משמעותית בתחרות, המכונה "נוהל מיזוג ירוק בוהק". בהתאם לאמור בנוהל הוחלט לקצר את פרק הזמן המוקצב לרשות לבדיקת מיזוג שאינו מעלה חשש לפגיעה משמעותית בתחרות, מתקופה בת 30 ימים למספר ימים בודדים. לאור הצלחת הפיילוט, … להמשך קריאהמסלול מהיר במיוחד לאישור מיזוגים שאינם פוגעים בתחרות

חובת המעסיק לדווח על שמועות על הטרדה מינית במקום העבודה

  ביום 12.2.2017 נתן בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו פסק דין בעניין חובתו של מעסיק לדווח לממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה על שמועות בדבר הטרדות מיניות שהתבצעו לכאורה במקום העבודה. התובע הועסק בחברה העוסקת בייבוא ומתן שירותי אחזקה לכלי רכב ופוטר לאחר כשנה וחצי. במהלך ניסיונותיו לאתר עבודה אחרת התברר לתובע כי מי … להמשך קריאהחובת המעסיק לדווח על שמועות על הטרדה מינית במקום העבודה

הצעת חוק – מוסד תכנון רשאי לדרוש כתב שיפוי כתנאי להפקדת ואישור תכנית או למתן היתר

  סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 קובע כי בעל מקרקעין אשר נפגע על-ידי תכנית, שלא בדרך של הפקעה, זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית בכפוף לסייגים הקבועים בחוק. בפרקטיקה, ועדות התכנון העבירו נטל זה אל יזמי התכניות בכך שביקשו כתבי שיפוי חתומים על-ידי היזמים שבהם מתחייבים היזמים לשפות את הוועדה המקומית על חיוביה העתידיים בגין תביעות … להמשך קריאההצעת חוק – מוסד תכנון רשאי לדרוש כתב שיפוי כתנאי להפקדת ואישור תכנית או למתן היתר

מיסוי משיכות בעלים מחברה על-ידי בעלי מניות

  ביום 29.12.2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, הכולל פרק אשר הוראותיו מהוות את תיקון מס' 235 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. במסגרת התיקון אושר הסדר מיסוי בגין משיכות כספים מחברה או שימוש בנכסיה על-ידי בעל מניות מהותי בחברה. הכללים החדשים חוסמים באופן אפקטיבי את … להמשך קריאהמיסוי משיכות בעלים מחברה על-ידי בעלי מניות

הנחיית רשם מאגרי מידע בעניין תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף

  ביום 31.3.2017 תיכנס לתוקף הנחיה מספר 1/2017 שעניינה זכות העיון במידע שנאגר באופן דיגיטלי אודות אדם, שפורסמה על-ידי הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים. לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות, במקרים רבים גופים מסחריים אוספים מידע על לקוחותיהם ושומרים אותו באופן דיגיטלי. אוסף נתוני המידע עשוי להיחשב כ"מאגר מידע" כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981[1], … להמשך קריאההנחיית רשם מאגרי מידע בעניין תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף

מנגנון גמול שעות נוספות גלובלי לעובד

  ביום 28.2.2017 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין בעניין מנגנון גמול שעות נוספות גלובלי לעובד, הסוקר את התנאים להחלתו. בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, עובד שחוק זה חל עליו זכאי לגמול שעות נוספות בגין שעות עבודה נוספות בשיעור הקבוע בדין. בית הדין הארצי התייחס בפסק הדין לשני המודלים המוכרים לתשלום גמול שעות … להמשך קריאהמנגנון גמול שעות נוספות גלובלי לעובד