We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

פסיקה תקדימית בארצות הברית קובעת כי שימוש בקוד פתוח עשוי, בנסיבות מסוימות, להוות הפרה של זכויות יוצרים

ביום 27.3.2018 נתן בית המשפט הפדרלי לערעורים במדינת וושינגטון פסק דין[1], אשר נותן פרשנות חדשה ובעלת השלכות רחבות ביותר להגנת "שימוש הוגן" ביצירות המוגנות בזכויות יוצרים. בית המשפט קבע כי שימוש בקניינה הרוחני של חברה לצורך פיתוח מוצר מתחרה או מוצר המשפיע על השוק שבו אותה חברה בעלת הקניין הרוחני פועלת, לא ייחשב כשימוש הוגן.

הערעור נסוב סביב השאלה האם חברת גוגל (Google LLC) עשתה "שימוש הוגן" בשפת התכנות ג'אווה (Java) במסגרת פיתוח מוצרי אנדרואיד (Android). ג'אווה היא שפת תכנות מהפופולריות ביותר, הפתוחה לשימוש הכלל בחינם. ג'אווה כוללת בין היתר פקודות תוכנה בשם API, אשר נותנות למתכנת המשתמש בהן "קיצורי דרך" מוכנים מראש לכתיבת קוד לאפליקציות, לתוכנות וכו'. שימוש ב-API "חוסך" למתכנת כתיבה של קוד מאפס. במקרה זה גוגל עשתה שימוש ב-API מסוימים לצורך פיתוח מוצרי אנדרואיד שונים. חברת אורקל (Oracle), הבעלים של תוכנת הג'אווה אשר גם היא פועלת בשוק שבו פועלת גוגל, טענה כי השימוש האמור מהווה הפרה של זכויות יוצרים בקניין הרוחני שלה. מנגד, גוגל טענה כי מדובר ב"שימוש הוגן" בזכויות יוצרים, שימוש מותר לפי הדין. לטענתה, לא נעשה שימוש בתוכנה כמו שהיא אלא פותחו מוצרים חדשים על בסיס קוד המקור הפתוח מבלי שהועתקו חלקים ממנו.

על פי הדין, שימוש הוגן מאפשר "העתקה ושימוש ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים במקרים שבהם השימוש נעשה לצורך ביקורת, תגובה, דיווחי חדשות, למדנות ומחקר"[2]. בית המשפט בערכאה הראשונה קבע כי השימוש שעשתה גוגל בפקודות ה-API אינו מהוות הפרת זכויות היוצרים, אך לא הכריע בשאלת השימוש ההוגן ב-API באופן כללי. בית המשפט הפדרלי לערעורים מנה ארבעה קריטריונים שעל-פיהם יש לבדוק אם נעשה "שימוש הוגן":

  • המטרה וצורת השימוש – נקבע כי למרות שהמוצרים שפותחו ניתנו בחינם למשתמשי גוגל ובכך כביכול היא לא יצרה לעצמה רווח מפיתוח המוצר, בפועל גוגל כן יצרה רווח על-ידי פרסומו ובכך המטרה של השימוש הייתה מסחרית לחלוטין. בנוסף, נקבע כי גוגל לא עשתה שום שינוי במהלך השימוש ב-API, אלא השתמשה בפקודות כמו שהן על מנת לבנות לעצמה מוצרים, דבר המעיד על שימוש לא הוגן בזכויות יוצרים.
  • טבע השימוש בזכויות היוצרים – במקרה זה קבע בית המשפט כי השימוש שנעשה הוא פונקציונאלי בלבד ולכן על-פי קריטריון זה השימוש על-ידי גוגל הוא הוגן. עם זאת, בית המשפט הבהיר כי קריטריון זה הוא מינורי מבין ארבעת הקריטריונים.
  • היקף השימוש ביצירה – במקרה זה נקבע כי גוגל השתמשה בכמות פקודות API גדולה ביותר ולא בכמות כפי שהייתה צריכה בפועל, כלומר העתקה נרחבת ולא בהיקף סביר והוגן של יצירה לשם פיתוח.
  • ההשפעה על השוק הפוטנציאלי – בנקודה זו, המהווה נקודה קריטית, קבע בית המשפט כי גוגל יצרה לעצמה שוק של מוצרים מתחרה לחלוטין בצורה הפוגעת באורקל. זאת למרות שמדובר בקוד פתוח שבו משתמשים חברות ומתכנתים רבים בחינם על בסיס יומיומי, שכן גוגל יצרה מוצר המוגן בזכויות יוצרים בשוק שבו אורקל עצמה פועלת.

בית המשפט הפדרלי לערעורים קבע כי גוגל הפרה את זכויות היוצרים ולא עשתה שימוש הוגן ב-API. בנוסף, הערעור הוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שיקבע את התשלום שעל גוגל לשלם לאורקל עקב הנזקים שנגרמו לה. הסכום הצפוי להיפסק לטובת אורקל מוערך במיליארדי דולרים.

פסיקה זו משמעותית ביותר, שכן היא קבעה לראשונה כי שימוש בקוד פתוח, אף שהוא מותר כשלעצמו, עלול להוות הפרה של זכויות יוצרים ולא ייחשב לשימוש הוגן כאשר צורת השימוש חורגת ופוגעת בעקיפין בשוק שבו פועלת החברה נותנת הרישיון.


[1] Oracle Am., Inc. v. Google LLC, 2018 U.S. App. LEXIS 7794 (Fed. Cir. 2018)

[2] תרגום חופשי.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן