דחיית תקופות ומועדים בהליכי מס בשל משבר הקורונה

ברצוננו להביא לידיעתכם, כי ביום 27.3.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף -2020 (להלן: "התקנות"). התקנות קובעות, כי בחישוב המועדים הנקובים בהוראות החוק השונות המפורטות להלן לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 (להלן: "התקופה הקובעת"), אם מועדי סיום התקופות הנקובות בהוראות חלים בתקופה הקובעת או … להמשך קריאהדחיית תקופות ומועדים בהליכי מס בשל משבר הקורונה

רשות החדשנות פירסמה "קול קורא" לפרויקטים ותכניות להתמודדות עם נגיף הקורונה

משבר הקורונה הפוקד בימים אלו את העולם כולו ואת מדינת ישראל בפרט, אמנם גורם לעצירה או להאטה של מרבית הפעילויות במשק ויוצר חוסר וודאות מתמשכת במגזר העסקי, אך לצד זאת גם מביא עמו הזדמנויות חדשות. הזדמנויות אלו עשויות לסייע לחברות ולעסקים שונים לצלוח את המשבר ואף לתרום תרומה משמעותית בהתמודדות עמו ובהבאתו לכדי סיום. רשות … להמשך קריאהרשות החדשנות פירסמה "קול קורא" לפרויקטים ותכניות להתמודדות עם נגיף הקורונה

מידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – קבלת דמי אבטלה

על פי ההנחיות האחרונות שהוציאו המוסד לביטוח לאומי ומשרד העבודה והרווחה, עובד אשר החל מיום 1.3.2020 ועד יום 31.5.2020 נדרש לצאת לחל"ת של 30 ימים לפחות בעקבות משבר הקורונה ועומד בתנאים הנוספים לקבלת דמי אבטלה (שגם הם נתונים לשינויים תכופים)  – יהיה זכאי לקבלת דמי אבטלה למן היום הראשון בו הוצא לחל"ת. על העובדים המעוניינים … להמשך קריאהמידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – קבלת דמי אבטלה

מידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – פיטורי עובדים

1.  נכון להיום, לא הוצאו הוראות מיוחדות הנוגעות לניהול הליך של פיטורי עובדים, ומערך הזכויות והחובות של הצדדים בעניין זה ממשיך לחול בהתאם למתכונתו טרם פרוץ המשבר, לרבות חובת מתן הודעה מוקדמת, קיום שימוע כדין, תשלום פיצויי פיטורים וכדומה. על אף המצב המורכב, אנא הקפידו ביתר שאת על ביצוע הליכי פיטורים נאותים ועל פי הוראות הדין. … להמשך קריאהמידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – פיטורי עובדים

מידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – צמצום היקף משרה

דין החלטה על צמצום היקף משרתו של עובד כדין החלטה על פיטורי עובד, שכן החלטה זו נחשבת כהרעה בתנאי ההעסקה של העובד. אי לכך, חלה על המעביד חובה בקיום שימוע על פי דין, תוך מתן הזדמנות לעובד לטעון את טענותיו. גם במקרה זה, חשוב להדגיש הן פני העובד, הן בפרוטוקול השימוע והן בהודעה לעובד, כי … להמשך קריאהמידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – צמצום היקף משרה

מידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – חופשה בתשלום

מעביד רשאי להורות לעובד לצאת לחופשה בתשלום, על חשבון ימי החופשה שצבר העובד. חובת ההודעה המוקדמת לעובד בדבר יציאתו לחופשה כפויה בתשלום, תלויה במספר ימי החופשה אליה עתיד לצאת העובד: א.     אם מדובר בחופשה בת פחות מ-7 ימים – אין צורך במתן הודעה מוקדמת וניתן להורות לעובד לצאת לחופשה בתשלום באופן מיידי. ב.     אם מדובר … להמשך קריאהמידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – חופשה בתשלום

מידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום

להלן העקרונות והחובות המשפטיים החלים על מעביד המחליט על הוצאת עובד לחל"ת: 1.  הדרישה להסכמת העובד – על פי פסיקת בתי הדין לעבודה, בימים כתיקונם נדרשת הסכמת העובד להוצאתו לחל"ת, בין השאר מכוח חובת תום הלב החלה על הצדדים ליחסי עבודה. אולם הוראות הדין הנוגעות לחל"ת, שעוצבו ברובן בפסיקת בתי הדין לעבודה, אינן מותאמות למצבי חירום … להמשך קריאהמידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום

אי-עמידה בתנאי סף של מכרז

ביום 13.2.2020 בית המשפט העליון הכריע בשלושה ערעורים[1] שהוגשו על פסק דינו של בית המשפט המחוזי עניינו של פסק הדין הוא במכרז פרטי (וולונטרי) שפורסם על ידי האגודה השיתופית נחלת מושבי הגליל, המפעילה, במסגרת מנהלת משותפת עם קק"ל, את פארק התיירות באגמון החולה. עניינו של המכרז בהגשת הצעות לניהול והפעלת מיזם של מערך הסעה באמצעות … להמשך קריאהאי-עמידה בתנאי סף של מכרז

התוקף המשפטי של כתב וויתור על טענות

ביום 18.12.19 בית המשפט העליון הכריע בערעור[1] שעניינו התוקף המשפטי של כתב  ויתור על טענות שנחתם והיקף התחולה שיש להעניק לו. כתב וויתור על טענות הינו מסמך, שנערך באופן חד צדדי או הדדי, שבמסגרתו הצדדים, או אחד מהם, מוותרים על דרישות, תביעות וטענות שיש להם או שעשויות להיות להם, בקשר לנושאים המוסדרים במסמך. במקרה דנן, … להמשך קריאההתוקף המשפטי של כתב וויתור על טענות

זכויותיהם של מקבלי אופציות המוחזקות בידי נאמן

ביום 16.12.2019 נתן בית המשפט המחוזי בחיפה (המחלקה הכלכלית) פסק דין[1] בעניין זכויותיהם של מקבלי אופציות אשר מוחזקות בידי נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. בענייננו, החברה הנתבעת הקצתה אופציות לרכישת מניות לאחד מעובדיה וזאת על פי תכנית הקצאה שאושרה על ידי פקיד השומה. כנדרש, האופציות הוחזקו על ידי נאמן (חברת נאמנות), … להמשך קריאהזכויותיהם של מקבלי אופציות המוחזקות בידי נאמן