שכר שווה לנשים ולגברים בגין "אותה עבודה"

ביום 3.10.2017 נתן בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע פסק דין[1] המחיל את חובת תשלום שכר שווה לנשים בגין ביצוע עבודה דומה לזו המבוצעת על-ידי גברים. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 קובע כי עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד "אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות … להמשך קריאהשכר שווה לנשים ולגברים בגין "אותה עבודה"

הקלה על מחזיקי אופציות עובדים במכירת חברה

הטבות המס המוקנות להקצאת אופציות/מניות לעובדים באמצעות נאמן מותנות, בין היתר, בכך שהאופציות/מניות תוחזקנה בידי הנאמן עד "תום התקופה". "תום התקופה" לעניין זה הוא כחלוף 12 חודשים ממועד ההקצאה (כשההקצאה במסלול הכנסת עבודה) 24 חודשים מההקצאה (כשההקצאה במסלול רווח הון), או בהתקיים מאורע שהוא בגדר "מכירה שלא מרצון". ביום 1.11.2017 פורסמו תקנות מס הכנסה (מכירה … להמשך קריאההקלה על מחזיקי אופציות עובדים במכירת חברה

הקלות מס בעסקאות מיזוג ופיצול של חברות – שינויי מבנה

ביום 6.9.2017 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017 המבוסס על הצעת חוק לתיקון הוראות חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, שעליה הרחבנו בעדכון החודשי של משרדנו מחודש מרץ 2017. התיקון כולל שינויים מהותיים בתנאים לביצוע שינויי מבנה, דהיינו מיזוג ופיצול של חברות והעברת נכסים תמורת מניות, ללא חיוב במס. מטרתו העיקרית של התיקון … להמשך קריאההקלות מס בעסקאות מיזוג ופיצול של חברות – שינויי מבנה

טיוטת תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים

בניוזלטר מחודש מאי 2017 פרסמנו סקירה של הוראות חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, אשר מטיל על העוסקים במתן שירותים פיננסיים מגבלות שונות, לרבות חובת רישוי על העוסקים ב"מתן אשראי" וב"מתן שירות בנכס פיננסי" (כהגדרתם בחוק). המונחים "מתן אשראי" ו"מתן שירות בנכס פיננסי" הוגדרו בחוק באופן רחב מאוד כך שבגדרם נכללו גם … להמשך קריאהטיוטת תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים

תיקון תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בעניין התאמות נגישות לשירות אינטרנט

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 נחקק במטרה לשלב בעלי מוגבלויות בחברה באופן מירבי ולהסיר מכשולים המונעים שילוב כאמור. מכוח החוק הותקנו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, המטילות חובות על גופים המספקים "שירות ציבורי"[1] לביצוע התאמות נגישות כדי לאפשר לבעלי מוגבלויות שימוש שוויוני בשירותים הניתנים במגוון תחומים, לרבות שירותי … להמשך קריאהתיקון תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בעניין התאמות נגישות לשירות אינטרנט

תזכיר חוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי

ביום 30.10.2017 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים תזכיר חוק לתיקון חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי[1]. התיקון המוצע מבקש להעמיק ולמקד את פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים (שלפי ההצעה, מעתה תיקרא "רשות התחרות") בפעילויות שטמון בהן נזק פוטנציאלי לתחרות ולציבור ואשר מעלות את יוקר המחייה, ומנגד להקטין את הנטל הבירוקרטי והרגולטורי שמייצרים … להמשך קריאהתזכיר חוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי