הנחיית רשם מאגרי מידע בעניין תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף

  ביום 31.3.2017 תיכנס לתוקף הנחיה מספר 1/2017 שעניינה זכות העיון במידע שנאגר באופן דיגיטלי אודות אדם, שפורסמה על-ידי הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים. לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות, במקרים רבים גופים מסחריים אוספים מידע על לקוחותיהם ושומרים אותו באופן דיגיטלי. אוסף נתוני המידע עשוי להיחשב כ"מאגר מידע" כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981[1], … להמשך קריאההנחיית רשם מאגרי מידע בעניין תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על זכות העיון בהקלטות קול, וידאו ומידע דיגיטלי נוסף

חובת המעסיק לדווח על שמועות על הטרדה מינית במקום העבודה

  ביום 12.2.2017 נתן בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו פסק דין בעניין חובתו של מעסיק לדווח לממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה על שמועות בדבר הטרדות מיניות שהתבצעו לכאורה במקום העבודה. התובע הועסק בחברה העוסקת בייבוא ומתן שירותי אחזקה לכלי רכב ופוטר לאחר כשנה וחצי. במהלך ניסיונותיו לאתר עבודה אחרת התברר לתובע כי מי … להמשך קריאהחובת המעסיק לדווח על שמועות על הטרדה מינית במקום העבודה

הצעת חוק – מוסד תכנון רשאי לדרוש כתב שיפוי כתנאי להפקדת ואישור תכנית או למתן היתר

סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 קובע כי בעל מקרקעין אשר נפגע על-ידי תכנית, שלא בדרך של הפקעה, זכאי לפיצויים מהוועדה המקומית בכפוף לסייגים הקבועים בחוק. בפרקטיקה, ועדות התכנון העבירו נטל זה אל יזמי התכניות בכך שביקשו כתבי שיפוי חתומים על-ידי היזמים שבהם מתחייבים היזמים לשפות את הוועדה המקומית על חיוביה העתידיים בגין תביעות לפיצוי … להמשך קריאההצעת חוק – מוסד תכנון רשאי לדרוש כתב שיפוי כתנאי להפקדת ואישור תכנית או למתן היתר

מסלול מהיר במיוחד לאישור מיזוגים שאינם פוגעים בתחרות

בחודש מאי 2016 יזמה רשות ההגבלים העסקיים פיילוט למסלול מהיר לבדיקת מיזוגים אשר באופן ברור אינם מעלים חשש לפגיעה משמעותית בתחרות, המכונה "נוהל מיזוג ירוק בוהק". בהתאם לאמור בנוהל הוחלט לקצר את פרק הזמן המוקצב לרשות לבדיקת מיזוג שאינו מעלה חשש לפגיעה משמעותית בתחרות, מתקופה בת 30 ימים למספר ימים בודדים. לאור הצלחת הפיילוט, בחודש … להמשך קריאהמסלול מהיר במיוחד לאישור מיזוגים שאינם פוגעים בתחרות

מיסוי משיכות בעלים מחברה על-ידי בעלי מניות

ביום 29.12.2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, הכולל פרק אשר הוראותיו מהוות את תיקון מס' 235 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. במסגרת התיקון אושר הסדר מיסוי בגין משיכות כספים מחברה או שימוש בנכסיה על-ידי בעל מניות מהותי בחברה. הכללים החדשים חוסמים באופן אפקטיבי את יכולתם … להמשך קריאהמיסוי משיכות בעלים מחברה על-ידי בעלי מניות

מנגנון גמול שעות נוספות גלובלי לעובד

ביום 28.2.2017 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין בעניין מנגנון גמול שעות נוספות גלובלי לעובד, הסוקר את התנאים להחלתו. בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, עובד שחוק זה חל עליו זכאי לגמול שעות נוספות בגין שעות עבודה נוספות בשיעור הקבוע בדין. בית הדין הארצי התייחס בפסק הדין לשני המודלים המוכרים לתשלום גמול שעות נוספות: … להמשך קריאהמנגנון גמול שעות נוספות גלובלי לעובד

מימון המונים לחברות הזנק

ביום 20.3.2017 אושרו בוועדת הכספים של הכנסת תקנות ניירות ערך (הצעה לציבור באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017. התקנות יאפשרו למשקיעים פרטיים קטנים להשקיע בחברות הזנק במודל של מימון המונים, מבלי שהחברות יצטרכו לפרסם תשקיף לפני גיוס הכספים. הגיוס ייעשה באמצעות פלטפורמות גיוס המונים אינטרנטיות, כאשר חברות פרטיות שאינן מדווחות יוכלו לגייס באמצעות הנפקת מניות או אגרות … להמשך קריאהמימון המונים לחברות הזנק

עו"ד מימי צמח: צלרמאייר הכין אותי לעצמאות

חצי שנה בדיוק עברה מאז פרשה עו"ד מימי צמח ממשרד צלרמאיר, פילוסוף ושות', ופתחה יחד עם עו"ד אהוד שניידר משרד בוטיק. "לא הייתי מעכבת את המעבר אפילו ביום אחד", מגיבה צמח לשאלה אם המשבר הכלכלי גרם לה להרהר אודות התבונה שבתזמון יציאתה מהחממה של משרד גדול למשרד בוטיק, צעד המלווה לרוב בלקיחת סיכונים. "בתוך צוות … להמשך קריאהעו"ד מימי צמח: צלרמאייר הכין אותי לעצמאות

ייצוג נפרד לחברה בתביעה נגזרת

במסגרת הליך התביעה הנגזרת ניתנת לבעל מניות או לחבר דירקטוריון בחברה האפשרות להגיש תובענה בשם החברה, בגין עילת תביעה של החברה, וזאת במקרים שבהם החברה אינה מעוניינת לעשות זאת. מנגנון זה נועד, בין היתר, למצבים שבהם לחברה קיימת עילת תביעה כנגד דירקטורים, נושאי משרה או בעלי שליטה בה בגין התנהלותם אשר פגעה בחברה, אך אותם … להמשך קריאהייצוג נפרד לחברה בתביעה נגזרת

הצעת חוק בעניין הקלות מס במיזוג ופיצול של חברות – שינויי מבנה

ביום 13.2.2017 פורסמה הצעת חוק לתיקון הוראות חלק ה2 לפקודת מס הכנסה. הצעת החוק מסדירה את התנאים שבהתאם להם שינויי מבנה, כגון מיזוג ופיצול של חברות והעברת נכסים, לא יחויבו במס. מטרתו העיקרית של התיקון המוצע היא הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס בביצוע שינויי המבנה ומתן מענה הולם לצורכי אותן חברות, ובפרט חברות … להמשך קריאההצעת חוק בעניין הקלות מס במיזוג ופיצול של חברות – שינויי מבנה

טענה לחוסר תום לב במשא ומתן יכולה להיות גם טענת הגנה נגד התביעה

ביום 29.1.2017 נתן בית המשפט העליון פסק דין בנושא חובת תום הלב שבה חבים צדדים למשא ומתן, והאפשרות של נתבע להתגונן בתביעה בטענה כי הצד שכנגד נהג בניגוד לחובת תום הלב האמורה. סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 קובע את חובת תום הלב החלה על צדדים המנהלים משא ומתן לקראת כריתתו של חוזה. בהתאם … להמשך קריאהטענה לחוסר תום לב במשא ומתן יכולה להיות גם טענת הגנה נגד התביעה

עילת תביעה שעניינה גביית מחיר מופרז על-ידי מונופול

ביום 29.1.2017 דן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) בבקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה גביית מחיר מופרז ולא הוגן בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. המבקש, חקלאי מצפון הארץ, הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשם כל צרכני האשלג בישראל (או צרכנים בישראל של מוצרים שהאשלג מהווה רכיב בהם). לטענת המבקש, מפעלי ים המלח ניצלה לרעה … להמשך קריאהעילת תביעה שעניינה גביית מחיר מופרז על-ידי מונופול