We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

חוק הגנת הצרכן – הקמת מאגר "אל תתקשרו אלי" ותזכיר חוק בעניין "מכירה מיוחדת"

בפסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 1.11.2020[1] פסק בית המשפט כי רכישת חברה את מניותיה (רכישה עצמית) מידי חלק מבעלי מניותיה, לא תיחשב למלווה בחלוקת דיבידנד רעיוני לבעלי המניות הנותרים בחברה. בפסק הדין נקט בית המשפט עמדה הפוכה לזו שנקט בית המשפט המחוזי בתל אביב בשני עניינים[2] אשר ניתנו בנסיבות דומות. בעניין … להמשך קריאהחוק הגנת הצרכן – הקמת מאגר "אל תתקשרו אלי" ותזכיר חוק בעניין "מכירה מיוחדת"

פסיקה תקדימית: רכישה עצמית לא שוויונית של מניות, לא תיחשב כחלוקת דיבידנד רעיוני

בפסק דין תקדימי של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 1.11.2020[1] פסק בית המשפט כי רכישת חברה את מניותיה (רכישה עצמית) מידי חלק מבעלי מניותיה, לא תיחשב למלווה בחלוקת דיבידנד רעיוני לבעלי המניות הנותרים בחברה. בפסק הדין נקט בית המשפט עמדה הפוכה לזו שנקט בית המשפט המחוזי בתל אביב בשני עניינים[2] אשר ניתנו בנסיבות דומות. בעניין … להמשך קריאהפסיקה תקדימית: רכישה עצמית לא שוויונית של מניות, לא תיחשב כחלוקת דיבידנד רעיוני

למי שייכים הכספים בחשבון הבנק של חברה?

ביום 9.11.2020 הכריע בית המשפט העליון בשאלה האם ניתן לראות כספים של חברה כשייכים לבעלי השליטה בה[1], לצרכי הסמכות לחלטם. שאלה זו התעוררה בעת שהמדינה ביקשה לחלט כספים שבחשבונות בנק של חברות, כחלק מרכושו של חשוד שהוא בעל שליטה בחברות[2]. במקרה זה דן בית המשפט בעניינו של חשוד בביצוע שורת עבירות (הלבנת הון, שיווק ויצוא … להמשך קריאהלמי שייכים הכספים בחשבון הבנק של חברה?

פרשנות תקנון של חברה

ביום 7.10.2020 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) פסק דין[1] אשר קבע כי יש לפרש תקנון של חברה תוך היצמדות ללשון התקנון, בהסתמך על החזקה שלפיה לשון החוזה מייצגת את כוונת הצדדים. פסק הדין ממחיש את הסכנה בהסכמות שנעשות בעל-פה ומדגיש את החשיבות שיש לתת לנוסח תקנון החברה. תקנון חברה הוא מסמך התאגדות שנדרש על-פי … להמשך קריאהפרשנות תקנון של חברה

"המחיר ההוגן" בעסקה לרכישת כלל מניותיה של חברה ציבורית

ביום 4.8.2020 נתנה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב החלטה הבוחנת עסקה לרכישת כלל מניות המיעוט בחברה ציבורית ודנה בטענה כי המחיר ששולם לבעלי מניות המיעוט איננו מחיר הוגן[1]. במקרה זה נדונה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד אישור העסקה לרכישת כלל מניות המיעוט בחברת אסם על-ידי בעלת השליטה בה, חברת נסטלה. בשנת 2016 … להמשך קריאה"המחיר ההוגן" בעסקה לרכישת כלל מניותיה של חברה ציבורית

פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)

ביום 21.4.2020 אושרו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תיקון מס' 2), התש"ף-2020 ("התקנות"), הקובעות הנחה בגובה 100% בתשלומי ארנונה, לתקופה שתחילתה ביום 1.3.2020 וסיומה ביום 31.5.2020. ההנחה ניתנת לנכסים המוגדרים "בנינים וקרקעות שבתחום העיריה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב" (סעיף 269 לפקודת העיריות [נוסח חדש]). מועצת העירייה רשאית להמיר את ההנחה … להמשך קריאהפורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים)

ביום 2.4.2020 נכנסו לתוקפן תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020 ("התקנות"), שפורסמו על ידי הממשלה כחלק מן הצעדים אותם היא נוקטת על מנת לסייע לעסקים קטנים ובינוניים ולאוכלוסיית העצמאיים, אשר הכנסותיהם נפגעו לאור משבר נגיף הקורונה. תקנות הותקנו כתיקון לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 … להמשך קריאהתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים)

היבטי מס של תכנית הסיוע ממשלתית עקב משבר הקורונה

על רקע התפרצות נגיף הקורונה והמשבר הכלכלי הקשה שנוצר בעקבותיו, החליטה המדינה על מתן חבילת סיוע נרחבת לעסקים שונים כדי למזער את נזקי המשבר (להלן: "תכנית הסיוע הממשלתית" או "התכנית")[1]. לחצו כאן לעיון בסקירת המענקים שנקבעו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(מענק סיוע לעצמאים), התש”ף-2020. היקפה של תכנית הסיוע הממשלתית עומד על 80 מיליארד ₪, … להמשך קריאההיבטי מס של תכנית הסיוע ממשלתית עקב משבר הקורונה

דילוג לתוכן