We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

אחריותו של בעל שליטה בחברה בעת מכירת השליטה

ביום 18.6.2020 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] המשרטט את גבולותיה של חובת ההגינות המוטלת על בעל שליטה ביחס לפעולותיו כלפי החברה, בייחוד במקרים של "מכירה חובלת" (מכירת מניות השליטה בתנאים המפקירים את החברה לסכנה של "שוד" משאביה). במקרה הנדון קבוצת אנשי עסקים רכשה את השליטה בחברה מבעל השליטה בה. עם רכישת השליטה פעלו אנשי … להמשך קריאהאחריותו של בעל שליטה בחברה בעת מכירת השליטה

דילוג לתוכן