We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הבלוג שלנו

מועד החיוב בהיטל השבחה במקרה של חריגות בניה שהוכשרו בדיעבד

פסיקת בית המשפט העליון כי במקרה שבו נעשה שימוש בנכס ללא היתר, אשר הוכשר בדיעבד בעקבות אישור תוכנית משביחה, מועד המימוש לצורך חיוב בתשלום היטל השבחה יהיה מועד קבלת היתר בניה או מועד מימוש הזכויות, ולא מועד אישור התוכנית המשביחה.

קרא עוד »

ניתן להאריך מועד לתיקון שומה גם לאחר ארבע שנים

מחלוקת שהתעוררה בעניין נישומה שגילתה בחלוף ארבע שנים מיום עשיית שומתה כי נפלה בשומה טעות לרעתה, ופנתה למנהל בבקשה לתקנה. על אף שלא הייתה מחלוקת שמן הראוי לתקן את השומה, המנהל סירב בטענה שהדבר אינו בסמכותו, שכן חלפה תקופת ארבע השנים הקצובה בחוק.

קרא עוד »
דילוג לתוכן