האם נכס ששימש למגורים שלא כדין ייחשב "דירה" לצורכי חוק מיסוי מקרקעין?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 קובע מספר תנאי סף מצטברים שבהתקיימם זכאי מוכר דירת מגורים לפטור ממס שבח או להטבות בחישוב מס השבח, ובין היתר ל"חישוב לינארי מוטב"[1]. אחד התנאים הוא כי הנכס הנמכר נחשב ל"דירה" או ל"דירת מגורים" על-פי החוק. "דירת מגורים" מוגדרת בחוק כ"דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או … להמשך קריאההאם נכס ששימש למגורים שלא כדין ייחשב "דירה" לצורכי חוק מיסוי מקרקעין?

אופציות לעובדים המקנות זכות לדיבידנד בלבד

​פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת[1] שניתן ביום 4.7.2019 דן בסיווג הכנסה שנצמחה לעובד כתוצאה מחלוקת דיבידנד, כאשר מקור הדיבידנד במניות המקנות זכות לדיבידנד בלבד אשר הוקצו לעובד בהקצאה באמצעות נאמן לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961. באותו מקרה, בשנת 2010 הקצתה חברה לעובד בכיר, בהקצאה באמצעות נאמן, מניות המקנות זכות … להמשך קריאהאופציות לעובדים המקנות זכות לדיבידנד בלבד

מכירת ביטקוין חייבת במס רווח הון

ביום 19.5.2019 נתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) פסק דין[1], הקובע כי יש לראות בהכנסה ממכירת ביטקוין כרווח הון ממכירת "נכס", המחויב במס רווח הון בשיעור של 25%. הביטקוין הוא מטבע וירטואלי המשמש למסחר בחלקים נרחבים בעולם. הביטקוין אינו מופק או מנוהל על-ידי ממשלה או בנק מרכזי של מדינה כלשהי, אלא מבוסס על ניהול מבוזר … להמשך קריאהמכירת ביטקוין חייבת במס רווח הון

סיווג הכנסה ממכירת ניירות ערך כהכנסה פירותית או כהכנסה הונית

ביום 26.12.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] הקובע כי רווח שהפיקו בעלי שליטה בחברה ממכירת ניירות ערך באותה החברה היווה, בנסיבות העניין, הכנסה מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי, החייבת במס בשיעור המס השולי החל על הכנסות הנישומים (ולא בשיעור מס רווח הון, הנמוך יותר). חלק חשוב מפסק הדין הוא דעת היחיד של השופט גרוסקופף … להמשך קריאהסיווג הכנסה ממכירת ניירות ערך כהכנסה פירותית או כהכנסה הונית

ועדה מקומית לתכנון ולבניה איננה רשאית לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר (להבדיל משימוש חורג מתכנית)

ביום 1.1.2019 נתן בית המשפט העליון פסק דין[1] אשר עסק בשאלה האם מתן היתר לשימוש חורג מהיתר (להבדיל מבקשה לשימוש חורג מתכנית) מהווה אירוע מס המקים חבות בהיטל השבחה בהתאם לסעיף 1(א) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. סעיף 1(א) לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה קובע כי השבחה המקימה חבות בהיטל השבחה היא "עליית שוויים … להמשך קריאהועדה מקומית לתכנון ולבניה איננה רשאית לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר (להבדיל משימוש חורג מתכנית)

החלת מס רווח הון אחיד וייחוס תמורה למוניטין אישי

בפסק דין שניתן ביום 15.12.2018 על-ידי בית המשפט המחוזי מרכז[1] נפסק כי מכירת מניות בחברה ציבורית שהוקמה כפרטית לפני שנת 2003 תמוסה במס רווח הון בשיעור אחיד של 25% בלבד. בנוסף, נפסק כי בנסיבות העניין, חלק מהתמורה שהתקבלה בעד מכירת המניות ייוחס למוניטין אישי שהועבר אליה. את הערעור הגיש מר שלמה ריזמן, שהקים בשנת 1986 … להמשך קריאההחלת מס רווח הון אחיד וייחוס תמורה למוניטין אישי

מס הכנסה מקשיח עמדות במימוש אופציות ובמיסוי ישראלים שחזרו מחו"ל

"דרך המלך" בתמרוץ עובדי הייטק ישראליים בשנים האחרונות היא הענקה של אופציות למניות, במסלול המאפשר דחייה ותשלום מס מופחת במועד המכירה, תחת תנאים מסוימים הכוללים החזקת אותן אופציות על-ידי נאמן, לתקופה של שנתיים מיום ההקצאה ("המסלול ההוני"). בחלק מהחברות, כצעד שנועד לעודד את העובדים להישאר בחברה ולתרום להצלחתה, מתנים המעסיקים את מימוש אותן אופציות למניות … להמשך קריאהמס הכנסה מקשיח עמדות במימוש אופציות ובמיסוי ישראלים שחזרו מחו"ל

בחינת שליטה בחברה לקביעת תושבותה לעניין חוק מע"מ

חברה תחשב תושבת ישראל לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 אם היא רשומה בישראל ועיקר עסקיה או פעילותה בישראל, או אם השליטה בה וניהולה מופעלים בישראל. ביום 1.11.2018 נתן בית המשפט העליון פסק דין הדן בפרשנות החלופה השנייה. חוק מע"מ מטיל את המע"מ על בסיס טריטוריאלי, באופן שהמס מוטל על עסקה בישראל (זאת, להבדיל ממס … להמשך קריאהבחינת שליטה בחברה לקביעת תושבותה לעניין חוק מע"מ

עדכונים בדיני מיסים

רשות המיסים מאפשרת הליך מקוצר להעברת זכויות בחברה לחו"ל ללא חבות במס בחירת מקום הקמת החברה מונע לעתים רבות משיקולים אשר משתנים לאורך שנות פעילותה. בשלבי פעילות מאוחרת עולים צרכים חדשים, כגון גיוס הון ממשקיעים זרים, חדירה לשווקים חדשים, עמידה בתנאי רגולציה להנפקה בבורסות זרות וצרכים הנובעים מתכנוני מס אשר הופכים להיות משמעותיים יותר עם … להמשך קריאהעדכונים בדיני מיסים

אופן שערוך החזרי מס בגין רווחי הון ושבח מקרקעין

פסק דין שנתן בית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 10.7.2018[1] דן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים, שעניינה אופן שערוך החזרי מס רווחי הון ושבח מקרקעין. לפי הדין, מס רווח הון ומס שבח מקרקעין ששולמו ביתר בדרך של תשלום מקדמה במהלך שנת המס יוחזרו לנישום בצירוף ריבית והפרשי הצמדה ממועד תשלום המס עד מועד … להמשך קריאהאופן שערוך החזרי מס בגין רווחי הון ושבח מקרקעין

מיסוי "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת מניותיה של חברה זרה

בפסק דין שנתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) ביום 9.7.2018[1] נפסק כי השוואת נטל המס על רווח ההון בגין רווחים שנצברו לנטל המס על דיבידנד בגין רווחים שחולקו, חלה גם על מכירת מניות בחברה זרה. בפסק הדין נכללו קביעות עקרוניות לגבי שיטת מיסוי החברות, בהקשר של פעילות בינלאומית, שלהן השלכות על סוגיות נוספות במיסוי פעילות … להמשך קריאהמיסוי "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת מניותיה של חברה זרה

הלכה חדשה של העליון: דחיית מס בחו"ל עלולה למנוע ההגנה מכפל מס בישראל

ביום 11.6.2018 קבע בית המשפט העליון הלכה חדשה[1], עת הפך את הפסיקה בעניין גמול אמריקה בע"מ[2] בנושא זיכויי מיסי חוץ. סעיף 207ב לפקודת מס הכנסה מתיר זיכוי בשל מיסי חוץ אשר שולמו עד תום שנתיים לאחר שנת המס שבה הופקה ההכנסה. סעיף 26 לאמנה למניעת כפל מס שבין ישראל לארצות הברית קובע את הכללים למניעת … להמשך קריאההלכה חדשה של העליון: דחיית מס בחו"ל עלולה למנוע ההגנה מכפל מס בישראל