We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הבלוג שלנו

הרחבת המגמה למימון הוצאות של ייעוץ מקצועי לדירקטורים

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי אישרה מימון הוצאות של ייעוץ חיצוני לדירקטורית על-ידי החברה שבה היא מכהנת, בהתאם לחוק החברות, וזאת על אף שלחברה יועצים פנימיים משלה. קביעה זו היא תוצאה של מגמה חדשה של בית המשפט, לתמרץ פניות לקבלת ייעוץ חיצוני במקרים המתאימים, גם כאשר המימון לא אושר מראש על-ידי דירקטוריון החברה.

קרא עוד »

תזכיר לתיקון חוק החברות בעניין חברות ציבוריות ללא גרעין שליטה

תזכיר לתיקון חוק החברות, התשנ"ט-1999, שמטרתו להתגבר על "בעיית הנציג" בחברות ציבוריות שמבנה הבעלות בהן מבוזר (כלומר, חברות ללא בעל מניות המחזיק בהן גרעין שליטה). בשנים האחרונות נראתה מגמת עלייה של חברות מעין אלו הנסחרות בישראל. הצעת החוק מבקשת להתאים את כללי הממשל התאגידי החלים על חברות שכאלו, ובכך ליצור איזון ראוי המגן על ציבור המשקיעים ולהקטין את פערי הכוחות.

קרא עוד »
דילוג לתוכן