We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הבלוג שלנו

אין להטיל עיצום כספי על עוסק שלא יכול להסיר את ההפרה הנטענת נגדו

הרשות להגנת הצרכן הטילה על חברת בוקינג ישראל עיצום כספי בגין הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן , שעניינן בחובה להציג מחיר מלא לצרכן, כולל מע"מ.
בית המשפט ביקר את התנהלות הרשות בבחירתה שלא להתייחס ולדון בשאלת הסמכויות והיכולות הטכניות העומדות לרשות בוקינג ישראל לבצע שינוי באופן הצגת הנתונים באתר האינטרנט, על אף שעניין זה נמצא בלב השיקולים הנדרשים להחלטה אם ניתן וראוי להשתמש בכלי האכיפה המנהלית.

קרא עוד »

חובתו של עוסק להודיע לצרכן בכתב לפני עדכון תעריפים בעסקה שבה העדכון הוסכם מראש

חברה שהציעה שירותים בתעריף מוזל לפרק זמן מסוים, לאחר סיום תקופת ההטבה חויבו הצרכנים במחיר הגבוה כמוסכם, מבלי למסור להם הודעה בכתב על כך. השאלה שנדונה בערעור הייתה האם בנסיבות אלו – שבהן העלאת המחיר הייתה ידועה והוסכמה בין הצדדים מראש – חלה חובה על החברה למסור הודעה לצרכן על תום תקופת ההטבה

קרא עוד »
דילוג לתוכן