טיוטת תיקון לגילוי הדעת בעניין איגודים עסקיים

בניוזלטר של חודש ספטמבר 2014 הבאנו לידיעתכם כי הממונה על התחרות (דאז) פרסם גרסה סופית של גילוי דעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים ופעילותם. איגוד עסקי מוגדר בסעיף 1 לחוק התחרות, התשמ"ח-1988 כ"חבר בני אדם, בין מאוגד ובין שאינו מאוגד שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו". חבר בני אדם ייחשב לאיגוד … להמשך קריאהטיוטת תיקון לגילוי הדעת בעניין איגודים עסקיים

טיוטת גילוי דעת בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי

ביום 3.2.2019 פרסמה רשות התחרות (שמה החדש של הרשות להגבלים עסקיים) טיוטת גילוי דעת בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי. הטיוטה תעמוד לעיון הציבור ולהערותיו עד ליום 11.3.2019. טיוטת גילוי הדעת מפורסמת בעקבות תיקון מס' 21 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (שמו החדש של חוק ההגבלים העסקיים), אשר נכנס לתוקפו ביום 10.1.2019 ואשר, בין היתר, הרחיב … להמשך קריאהטיוטת גילוי דעת בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי

תובענות ייצוגיות בעילת תמחור מופרז כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

לאחרונה התקבלו בבית המשפט שתי החלטות בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות בעילה של ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי בקביעת תמחור מופרז. בהחלטות נקבע מתי תמחור מופרז יכול לשמש עילה בתובענה ייצוגית. עניין שטראוס בפסק הדין הראשון שניתן על-ידי בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) ביום 16.1.2019 דחה בית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת שטראוס[1] בעילה … להמשך קריאהתובענות ייצוגיות בעילת תמחור מופרז כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי

תיקון חוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי

ביום 10.1.2019 פורסם תיקון לחוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי[1], אשר משנה את שמו של חוק ההגבלים העסקיים ל"חוק התחרות הכלכלית". כפי שפרסמנו בחודש דצמבר 2017, מטרת התיקון לחוק להעמיק ולמקד את פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים, שמעתה תיקרא "רשות התחרות", בפעילויות שטמון בהן נזק פוטנציאלי לתחרות ולציבור ואשר מעלות את יוקר … להמשך קריאהתיקון חוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי

תיקונים לפטורי סוג מקלים את הנטל הרגולטורי על צדדים למיזוגים ולמיזמים משותפים

ביום 13.11.2018 פורסמו תיקונים לכללי ההגבלים העסקיים בדבר כבילות נלוות למיזוגים ובדבר מיזמים משותפים. מטרת התיקונים להקל על התנהלות עסקים בישראל ולאפשר לצדדים לעסקאות שאינן פוגעות בתחרות לקיים את עסקיהם ביעילות וללא הכבדה של רגולציה מיותרת. בכך תוקנו פטורי הסוג הקיימים כאשר תיקונם נועד לפטור פרטים ותאגידים, במצבים מסוימים, מן החובה לקבל אישור רגולטורי מוקדם … להמשך קריאהתיקונים לפטורי סוג מקלים את הנטל הרגולטורי על צדדים למיזוגים ולמיזמים משותפים

אכיפת הסדרים כובלים בשוק המזון

לפי דיני ההגבלים העסקיים, "הסדר כובל" הוא הסדר שבו לפחות צד אחד מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר. גם הסדרים שבהם הכבילה נוגעת למחיר שיידרש, יוצע או שישולם או לרווח שיופק, נחשבים הסדרים כובלים. עריכת הסדרים … להמשך קריאהאכיפת הסדרים כובלים בשוק המזון

תיקון לכללי ההגבלים העסקיים בעניין פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות

ביום 16.7.2018 חידשה הממונה על ההגבלים העסקיים את תוקפם של כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות), התשע"ג-2013. בנוסף לחידוש התוקף, בכללים החדשים בוצעו מספר תיקונים של כללי פטור הסוג הקיים. כללי פטור הסוג פוטרים הסכמים שהצדדים להם אינם מתחרים מהצורך לפנות לרשות בבקשת פטור פרטנית. הסיבה לפטור היא … להמשך קריאהתיקון לכללי ההגבלים העסקיים בעניין פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות

הסכם הפצה כהסדר כובל

לפי דיני ההגבלים העסקיים, הסכם בין שני צדדים יהווה "הסדר כובל" אם הוא נעשה בין בני אדם המנהלים עסקים ובמסגרתו לפחות אחד הצדדים מגביל את עצמו באופן שעלול להפחית או למנוע את התחרות בעסקים בינו לבין הצד האחר להסכם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסכם. בעניין הנדון[1] טענה הספקית כי הסכם ההפצה מהווה הסדר … להמשך קריאההסכם הפצה כהסדר כובל

תיקון חוק ההגבלים העסקיים – הסמכת הממונה לתת הוראות ליבואנים ישירים למניעת פגיעה ביבוא מקביל וביבוא אישי

ביום 17.7.2018 התקבל תיקון לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, שעיקרו הסמכת הממונה על הגבלים עסקיים לתת ליבואן ישיר של טובין הוראות שתכליתן למנוע פגיעה משמעותית ביבוא מקביל ו/או ביבוא אישי ובתחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר (לעדכונים שפרסמנו בדבר תזכירי החוק שקדמו לתיקון ראו את העדכונים מחודש אפריל 2015 ומחודש אוגוסט 2017). "יבואן ישיר" מוגדר בתיקון … להמשך קריאהתיקון חוק ההגבלים העסקיים – הסמכת הממונה לתת הוראות ליבואנים ישירים למניעת פגיעה ביבוא מקביל וביבוא אישי

טיוטת דוח הרשות להגבלים עסקיים בנושא ייבוא אישי ככלי לקידום תחרות

הרשות להגבלים עסקיים פרסמה לאחרונה טיוטת דוח לעיון הציבור המסכם בדיקה מקיפה שערכה הרשות בתחום היבוא האישי, במטרה לסייע בהפיכתו לגורם מקדם תחרות בשווקים שונים. הרשות מצאה כי ככלל, בשווקים שבהם אחוז המוצרים המיובאים ביבוא אישי גבוה, כמו למשל ביגוד והנעלה, נרשמת ירידה במחירים. ההסבר לכך הוא כי האפשרות לבצע ייבוא אישי באופן פשוט ומקוון … להמשך קריאהטיוטת דוח הרשות להגבלים עסקיים בנושא ייבוא אישי ככלי לקידום תחרות

התנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים למיזוג בשוק התעופה

ביום 16.7.2017 חברות התעופה אל על וישראייר הגישו לרשות ההגבלים העסקיים הודעות מיזוג מטעמן, בקשר עם הסכם שחתמו ביניהם ולפיו חברת סאן דור, שאל על מחזיקה בה בבעלות מלאה, תרכוש את מלוא הון המניות של ישראייר מידיה של חברת אי די בי תיירות בע"מ בתמורה לתשלום סך של כ-24 מיליון דולר ולהקצאה של 25% ממניות … להמשך קריאההתנגדות הממונה על ההגבלים העסקיים למיזוג בשוק התעופה

תזכיר חוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי

ביום 30.10.2017 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים תזכיר חוק לתיקון חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי[1]. התיקון המוצע מבקש להעמיק ולמקד את פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים (שלפי ההצעה, מעתה תיקרא "רשות התחרות") בפעילויות שטמון בהן נזק פוטנציאלי לתחרות ולציבור ואשר מעלות את יוקר המחייה, ומנגד להקטין את הנטל הבירוקרטי והרגולטורי שמייצרים … להמשך קריאהתזכיר חוק ההגבלים העסקיים בעניין חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי