We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הבלוג שלנו

טיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות)

רשות התחרות פרסמה טיוטת כללים שבה מוצע להאריך את תוקפם של הכללים משנת 2013 ולהסיר מן הפטור את האיסור להכתיב בו מחיר. במסגרת הטיוטה מוצע להסיר את סייג "כבילת המחיר", ובכך לייתר הגשת בקשות פרטניות ולקדם בחינה מהותית של כל הסדר כובל לגופו, גם במקרים שבהם ההסדר כן כולל הכתבת מחיר.

קרא עוד »

הסכם הפצה כהסדר כובל

לפי דיני ההגבלים העסקיים, הסכם בין שני צדדים יהווה "הסדר כובל" אם הוא נעשה בין בני אדם המנהלים עסקים ובמסגרתו לפחות אחד הצדדים מגביל את

קרא עוד »

תיקון חוק ההגבלים העסקיים – הסמכת הממונה לתת הוראות ליבואנים ישירים למניעת פגיעה ביבוא מקביל וביבוא אישי

ביום 17.7.2018 התקבל תיקון לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, שעיקרו הסמכת הממונה על הגבלים עסקיים לתת ליבואן ישיר של טובין הוראות שתכליתן למנוע פגיעה משמעותית ביבוא

קרא עוד »
דילוג לתוכן