We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

מיסים

למחלקת המיסים של משרדנו ניסיון רב שנים בליווי וייעוץ לחברות ועסקים גדולים וקטנים, במגוון רחב של תחומי פעילות, ובכלל זה מיסוי תאגידים, מיסוי פרט, מיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישיר, מיסוי מקרקעין, מע”מ, ועוד.

הליווי שמעניקה מחלקת המיסים ללקוחות המשרד, ניתן בכל שלבי תהליך המס – ייעוץ בהתארגנות העסקית ותכנון המבנה המשפטי של עסקאות, מתן חוות דעת בסוגיות מס, ייצוג בבקשות להחלטות מיסוי, וייצוג נישומים בהליכים בפני רשויות המס השונות, בבתי משפט ובערכאות נוספות.

הייעוץ ללקוחותינו ניתן מתוך תפיסת סוגיות המס כחלק ממכלול וכחלק בלתי נפרד מן המעטפת המשפטית הכוללת הדרושה לחברה או ליחיד, וזאת תוך התחשבות בשיקולים העסקיים של הלקוח ומטרותיו (ובמקרה של מיסוי פרט – גם הצרכים המשפחתיים).

רבים מעורכי הדין במחלקת המיסים של משרדנו הם רואי חשבון, בנוסף להסמכתם כעורכי דין. בהתאם לכך, פעילות המחלקה נשענת גם על הבנה מלאה של הסביבה העסקית-חשבונאית שבה פועלים הלקוחות. בנוסף, רבים מעורכי הדין במחלקה מתמחים בתחומי משפט נוספים, כגון דיני חברות, רכישות ומיזוגים, חדלות פירעון, ליטיגציה ומשפט מנהלי. הידע והניסיון בתחומים אלה מעשירים את קשת הפתרונות הזמינים ללקוחות המשרד בתחום המס.

מיסוי תאגידים

מחלקת המיסים מלווה את לקוחות המשרד ומייעצת להם בקשר להיבטי המס הנוגעים לאופן ההתאגדות, מקום ההתאגדות, עיצוב ההתקשרות העסקית, הכנסת שותפים ומימון, וכן באשר להיבטי המס של הפעילות השוטפת של חברות.

מיזוגים ורכישות

כמו כן, עורכי הדין במחלקה מעניקים ייעוץ מס בקשר למיזוגים ורכישות של תאגידים, לרבות ביחס למבנה התאגידי המומלץ לביצוע רכישה, דרכי המימון ואופן המיזוג. במסגרת זו, משרדנו מטפל בהשגת האישורים הנחוצים משלטונות המס ובהסדרת המסגרת החוזית הנחוצה להבטחת תוצאות המס הרצויות של המיזוג.

מיסוי הפרט

תחום מיסוי הפרט הינו חלק אינטגרלי מפעילות משרדנו. הייעוץ ניתן ליזמים, לקראת הקמת המיזם ובמהלכו, לבעלי נכסים לקראת מכירתם או התקשרותם בעסקה, לבעלי עסקים ולנישומים אחרים. למחלקת המיסים של משרדנו מומחיות בייעוץ ליחידים עתירי הון, לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. במסגרת שירותים אלה אנו מטפלים גם בסוגיות הקשורות במשפחות בעלות ריבוי תושבויות, תכנון ירושה ונאמנויות.

ייצוג בהליכים

כחלק מהליווי המקיף של חברות ויחידים, מחלקת המיסים של משרדנו עוסקת באופן נרחב בייצוג לקוחות בהליכי שומה והשגה, בפני וועדות ערר ובתי המשפט השונים, בבקשות לקבלת החלטת מיסוי, ובעריכת הסדרי מס אחרים.

דילוג לתוכן