We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תשר למלצר מהווה הכנסה

ביום 26.3.2018 נתן בית הדין הארצי לעבודה פסק דין1 מפורט בשאלת סיווגם של תשרים (טיפים) שמקבלים מלצרים במסעדות. פסק הדין קבע כי יש לראות בתשר הכנסה של בית העסק (המסעדה) וכהכנסתם של המלצרים משכר עבודה.

פסק הדין דן בשני ערעורים שאוחדו בשל השאלה העקרונית המשותפת להם. בערעור האחד נדונה החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא לכלול בחישוב דמי האבטלה ששולמו למלצר את סכומי התשר שקיבל מלקוחות המסעדה שבה עבד, מהסיבה שלא שולמו בגינם דמי ביטוח לאומי. בערעור השני נדונה השאלה האם יש לכלול את כספי התשר ששולמו למלצר במזומן על-ידי לקוחות המסעדה כחלק משכרו, וזאת בנוגע לחובה המוטלת על המעסיק לשלם לעובד שכר לפי הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

על-פי ההסדר החדש, שנקבע בפסק הדין ומחליף סדרה של כללים שונים ותוצאות שונות שנקבעו בפסיקה קודמת בעניין סיווגו של תשר, התשר ייחשב להכנסת בעל המסעדה מצד אחד ולהכנסת עבודה של העובדים הזכאים לאותו תשר מצד שני, הן במישור דיני הביטוח הלאומי והן במישור משפט העבודה. זאת, גם אם כספי התשר שולמו למלצר ישירות ונשארו, פיזית, בידיו, מבלי שהועברו תחילה לקופת המעסיק; שולמו מרצון הלקוח; שולמו ללא דרישה מפורשת בחשבון שהוגש לסועד; שולמו באמצעי תשלום נפרד מזה שבאמצעותו שולם החשבון עבור הארוחה; ו/או לא נרשמו בספרי המסעדה.

רשות המיסים לא הייתה צד להליך ופסק הדין איננו דן בהיבטי המס של ההסדר החדש, שייכנס לתוקף ביום 1.1.2019. בהיעדר הסדר מס מיוחד, להלן פירוט השלכות המס של ההסדר החדש:

  1. ההכנסה מהתשר תסווג כהכנסת בעל המסעדה מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש];
  2. ההכנסה מתשר היא בסכום כולל מע"מ, ועל בעל המסעדה לשלם לשלטונות המס את מרכיב המע"מ מתוך התשר (כ-14.5% מן הסכום הכולל);
  3. סכום התשר שהמעסיק מעביר למלצר, או שהלקוח משלם למלצר, הוא הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה;
  4. כפועל יוצא מכך חייבים המעסיק והעובד בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בגין סכומי התשר. העובד עשוי לחוב במס הכנסה בגין התשר, כפונקציה של הגובה הכולל של שכרו;
  5. סכום התשר המשולם למלצר, או הנמצא בידיו מלכתחילה, הוא הוצאת שכר עבודה בידי המעסיק.

לאור השינויים שמביא ההסדר החדש, בעל עסק המעסיק מלצרים חייב להיערך גם לרישום התשר בספרי העסק לניכוי מס ותשלומי חובה אחרים במקור מהשכר שהוא נחשב למשלם למלצרים.

רשות המיסים טרם פרסמה את עמדתה ביחס להיבטי המס של תשר לאור פסק הדין או ביחס להיבטים התפעוליים של רישום בפנקסי החשבונות.


1 עב"ל (ארצי) 44405-10-15 עומרי קיס נ' המוסד לביטוח לאומי.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן