We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים)

ביום 2.4.2020 נכנסו לתוקפן תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020 ("התקנות"), שפורסמו על ידי הממשלה כחלק מן הצעדים אותם היא נוקטת על מנת לסייע לעסקים קטנים ובינוניים ולאוכלוסיית העצמאיים, אשר הכנסותיהם נפגעו לאור משבר נגיף הקורונה. תקנות הותקנו כתיקון לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 ("חוק מענק עבודה").

במסגרת התקנות, החליטה הממשלה על מתן מענק סיוע לעצמאיים באמצעות רשות המסים, אשר עומדים בתנאים שנקבעו בתקנות ("מענק הסיוע"). הזכאים לקבלת המענק נדרשים להגיש תביעה באתר רשות המסים בתוך 70 ימים ממועד פרסום התקנות ברשומות (2.4.2020).

נפרוש בפניכם בקצרה את עיקרי התקנות ואת תנאי הסף לזכאות לקבלת מענק הסיוע. נוסחן המלא של התקנות, ניתן למצוא כאן.

סכום המענק: מענק הסיוע הניתן במסגרת התקנות יעמוד על 65% מהכנסתו הממוצעת של אדם עצמאי מעסק לשנת 2018, (ואם העסק נפתח בשנת 2019, בהתאם לנתוני שנת 2019) ושעומד בתנאי הסף שבתקנות. סכום המענק לא יעלה על 6,000 ₪ (החל מהכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪ סכום המענק יפחת בהדרגה עד לסך של 3,000 ₪).

תנאי הסף לקבלת מענק הסיוע:

  • מענק הסיוע יינתן לעצמאי אשר מלאו לו בשנת 2019, 20 שנים ושהוא בעל עסק פעיל לכל הפחות בכל תקופה שבין ה-1.9.19 ל-29.2.20.
  • הכנסה החייבת של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על 240,000 ₪. "הכנסה חייבת" היא הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, למעט רווחי ההון ושבח מקרקעין (במידה שהעצמאי או בית העסק החלו לעסוק במשלח היד או בעסק בשנת 2019, ההכנסה החייבת תחושב על פי ההכנסות לשנת 2019).
  • צירוף הכנסתם החייבת של העצמאי ובן זוגו – אינה עולה על 340,000 ₪.
  • ההכנסה החייבת, החודשית והממוצעת – עולה על 2,000 ₪.
  • מחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25% (ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.2019, יבחן התנאי באשר לתקופה המקבילה ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.2020).
  • הוגש דו"ח שנתי לשנת 2018 למס הכנסה (לגבי עסק שנפתח בשנת 2019 – הוגש דו"ח לשנת המס 2019, ככול שהעצמאי או העסק היה חייב בהגשת דו"ח) וכן, הוגשו דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.
  • לא היו הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.

המידע שלעיל הוא מידע כללי בלבד. הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות למשרד צמח שניידר ושות’, עורכי דין. 

דילוג לתוכן