We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תיקונים לפטורי סוג מקלים את הנטל הרגולטורי על צדדים למיזוגים ולמיזמים משותפים

ביום 13.11.2018 פורסמו תיקונים לכללי ההגבלים העסקיים בדבר כבילות נלוות למיזוגים ובדבר מיזמים משותפים. מטרת התיקונים להקל על התנהלות עסקים בישראל ולאפשר לצדדים לעסקאות שאינן פוגעות בתחרות לקיים את עסקיהם ביעילות וללא הכבדה של רגולציה מיותרת. בכך תוקנו פטורי הסוג הקיימים כאשר תיקונם נועד לפטור פרטים ותאגידים, במצבים מסוימים, מן החובה לקבל אישור רגולטורי מוקדם לפעילות מבית הדין להגבלים עסקיים או מן הממונה על הגבלים עסקיים.

פטורי הסוג המתוקנים מאפשרים לצדדים למיזוג או למיזם המשותף להימנע מהגשת בקשות לפטורים פרטניים, על בסיס הערכתם העצמית כי פעילותם אינה מגבילה את התחרות באופן המפר את הוראות חוק ההגבלים העסקיים והתקנות שהוצאו מכוחו. זאת בשונה מן המצב המשפטי הקיים שבו הצדדים למיזוג או למיזם משותף שאינם עומדים במבחנים הקבועים בפטורי הסוג נדרשים להגיש בקשה לפטור פרטני בכל מקרה.

לצד זאת, פטור הסוג המתוקן למיזמים משותפים אינו מאפשר לבצע הערכה עצמית כאשר מדובר במיזם משותף בין מתחרים בנוגע לשיווק, כיוון שלעמדת רשות ההגבלים העסקיים מיזמים מסוג זה מעוררים חששות תחרותיים מוגברים, ועל כן יידרשו לבחינה פרטנית של רשות ההגבלים העסקיים.

כמו כן, פטורי הסוג המתוקנים אינם גורעים מסמכותה של רשות ההגבלים העסקיים לנקוט בהליכי אכיפה, אם תמצא שהסדרים אינם עומדים בדרישות הפטור.

תיקונים אלה ממשיכים את המגמה המתפתחת בשנים האחרונות ביחס לפטורי הסוג, של מעבר לבחינה עצמית של ההשלכות התחרותיות של הסדרים, והם חלק מהרפורמה בחוק ההגבלים העסקיים שמטרתה מיקוד האיסורים שבחוק בפרקטיקות העסקיות שמקימות חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או בפרקטיקות שמטרתן להפחית את התחרות במשק.

כחלק מאותה מגמה, פרסמה הרשות לאחרונה גילוי דעת המבקש לסייע בביצוע הערכה עצמית. במסגרת ההערכה העצמית נדרשים הצדדים להסדר כובל, בין היתר, להעריך עצמאית אם "עיקרו של ההסדר הכובל אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו". גילוי הדעת מדגיש כי על מנת ליהנות מפטור סוג (ובכלל זה פטור סוג המבוסס על בחינה עצמית) לא די להראות שהפגיעה בתחרות אינה משמעותית או אינה פוגעת בחלק ניכר מהשוק, אלא יש להצביע על כך שההסדר העיקרי שבין הצדדים הוא לצורך מטרה לגיטימית כמפורט בגילוי הדעת, כאשר כל הכבילות שבהסדר צריכות להיות נחוצות לצורך מימוש מטרתו הלגיטימית של ההסדר.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן