We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תיקון לכללי ההגבלים העסקיים בעניין פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות

ביום 16.7.2018 חידשה הממונה על ההגבלים העסקיים את תוקפם של כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות), התשע"ג-2013. בנוסף לחידוש התוקף, בכללים החדשים בוצעו מספר תיקונים של כללי פטור הסוג הקיים.

כללי פטור הסוג פוטרים הסכמים שהצדדים להם אינם מתחרים מהצורך לפנות לרשות בבקשת פטור פרטנית. הסיבה לפטור היא שבהסכמים שאינם בין מתחרים, פעמים רבות יש להסכם הצדקה עסקית לגיטימית והוא אינו פוגע בתחרות, ולעיתים אף מקדם אותה. בהתאם לכללי פטור הסוג ההסדרים בין מי שאינם מתחרים יוכלו ליהנות מפטור הסוג רק אם: (1) הם אינם מעלים חשש לפגיעה של ממש בתחרות בשוק ו-(2) עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות.

התיקון העיקרי שבוצע במסגרת חידוש תוקפם של כללי פטור הסוג הוא בהגדרת המונח "מתחרים". בכללי פטור הסוג הקיימים המונח "מתחרים" הוגדר באופן רחב יותר מן ההגדרה המקובלת וכלל מונחים עמומים, כגון "חפיפה" או "דמיון", אשר התגלה קושי ביישומם ולא קיימת מתודולוגיה סדורה לבחינתם. ההגדרה החדשה בכללים המתקנים כוללת מספר חלופות למונח "מתחרים":

1. החלופה הראשונה מגדירה מתחרים כמי ש"התקיימה ביניהם תחרות בעסקים". בחלופה זו נדרשים הצדדים לערוך מבחן עובדתי, שאם יילמד ממנו שהצדדים התחרו זה בזה במהלך תקופת ההסדר או בשלוש השנים שקדמו לו, יש לראות את הצדדים כמתחרים, ובמקרים המתאימים את ההסדר ביניהם כהסדר אופקי.

2. החלופה השנייה מגדירה מתחרים כמי ש"סיפקו או רכשו טובין שהם תחליפיים בעיני הצרכן". חלופה זו מבקשת לבחון את היותם של הצדדים מתחרים על-פי מבחן כלכלי של תחליפיות.

בשתי החלופות הנ"ל קיימת הבהרה כי לא יראו כמתחרים ספק ומשווק של מוצרים מסוימים רק בשל כך שהספק משווק את אותם מוצרים גם בעצמו.

3. החלופה השלישית עוסקת במתחרים פוטנציאליים, צדדים אשר קיימת היתכנות סבירה שהיו מתחרים אלמלא ההסדר הכובל, או שייתכן שיתחרו זה בזה בעתיד שכן יש באפשרותם לייצר או לספק טובין תחליפיים באופן מיידי, או מי שבכוונתו או שסביר שיעשה כן. הסדרים בין מתחרים פוטנציאליים ביחס למוצרים שלגביהם הצדדים מהווים מתחרים פוטנציאליים עשויים להיות בעלי השפעה אופקית על התחרות, בהווה או בעתיד, ולכן ראויים להיבחן כהסדרים אופקיים ולא לחסות תחת פטור הסוג להסדרים שאינם אופקיים.

4. החלופה הרביעית עוסקת במי שההסדר הכובל נועד להגביל את היותם מתחרים על פי החלופות הראשונה והשנייה. חלופה זו נועדה למנוע קיומם של הסדרים, כאשר לדעת מי מהצדדים להסדר קיים איום תחרותי מצידו של הצד האחר להסדר, וההסדר נועד למנוע איום תחרותי זה, וזאת אף במקרים שבהם מבחינה אובייקטיבית הצדדים אינם מתחרים זה בזה על-פי החלופות הראשונה והשנייה.

תוקפם של הכללים הוארך עד ליום 15.9.2021.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן