We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תיקון חוק ההגבלים העסקיים – הסמכת הממונה לתת הוראות ליבואנים ישירים למניעת פגיעה ביבוא מקביל וביבוא אישי

ביום 17.7.2018 התקבל תיקון לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, שעיקרו הסמכת הממונה על הגבלים עסקיים לתת ליבואן ישיר של טובין הוראות שתכליתן למנוע פגיעה משמעותית ביבוא מקביל ו/או ביבוא אישי ובתחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר (לעדכונים שפרסמנו בדבר תזכירי החוק שקדמו לתיקון ראו את העדכונים מחודש אפריל 2015 ומחודש אוגוסט 2017).

"יבואן ישיר" מוגדר בתיקון החוק הן כמי שמייבא לישראל טובין או מפיץ בישראל טובין שיובאו בהתאם להסדר עם יצרן הטובין במדינת חוץ, והן כמי שמייצר טובין בישראל, מכוח הסדר עם אדם או תאגיד במדינת חוץ. "יבוא אישי" מוגדר בתיקון כיבוא על-ידי יחיד שאינו מיועד לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים ואינו במסגרת של פעילות מסחרית, ובלבד שהטובין מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד. "יבוא מקביל" מוגדר בתיקון כיבוא של טובין שאינו יבוא אישי, בידי מי שאינו יבואן ישיר.

במקרה שבו קיים חשש שכתוצאה ממעמדו או מהתנהגותו של יבואן ישיר ייפגע באופן משמעותי יבוא מקביל או יבוא אישי ובשל כך עלולה להיפגע התחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר באופן משמעותי, מסמיך התיקון את הממונה על הגבלים עסקיים לתת הוראות ליבואן ישיר בדבר הצעדים שעל היבואן הישיר לנקוט על מנת למנוע את הפגיעה האמורה בתחרות. טרם תיקון החוק, הייתה הממונה מוסמכת לתת הוראות מסוג זה רק לבעל מונופולין (מי שמחזיק בנתח שוק של מעל ל-50% מהשוק הרלוונטי).

תיקון החוק אינו מגדיר מה הוא אותו "מעמד" או מה היא אותה "התנהגות" העלולים לגרור מתן הוראות כאלה. אולם, תיקון החוק קובע כי יראו כפגיעה בתחרות כל פגיעה הנוגעת למחיר של נכס או שירות, איכות הנכס או השירות, כמות הנכסים או היקף השירות, אספקת הנכס או השירות, סדירותה או תנאיה וכן חסם כניסה לענף או חסם למעבר בענף.

הוראות שיוטלו על יבואן ישיר כאמור לעיל ייכנסו לתוקפן בתום 30 יום ממועד פרסום דבר נתינתן בשני עיתונים יומיים (או במועד מאוחר יותר שתקבע הממונה). היבואן הישיר, ארגון צרכנים וכן כל אדם אחר הנפגע מהוראות הממונה האמורות רשאי להגיש לבית הדין להגבלים עסקיים התנגדות מנומקת להוראות בתוך 30 יום ממועד הפרסום כאמור.

יבואן ישיר שלא יציית להוראות הממונה כאמור לעיל עלול להיות חשוף לסנקציות פליליות ולעיצומים כספיים.

תיקון החוק נקבע במסגרת הוראת שעה המוגבלת לתקופה של שלוש שנים, אשר ניתן יהיה להאריכה לשלוש שנים נוספות.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן