We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תזכיר לתיקון חוק החברות בעניין חברות ציבוריות ללא גרעין שליטה

ביום 10.3.2021 פורסם תזכיר לתיקון חוק החברות, התשנ"ט-1999[1], שמטרתו להתגבר על "בעיית הנציג" בחברות ציבוריות שמבנה הבעלות בהן מבוזר (כלומר, חברות ללא בעל מניות המחזיק בהן גרעין שליטה). בשנים האחרונות נראתה מגמת עלייה של חברות מעין אלו הנסחרות בישראל. הצעת החוק מבקשת להתאים את כללי הממשל התאגידי החלים על חברות שכאלו, ובכך ליצור איזון ראוי המגן על ציבור המשקיעים ולהקטין את פערי הכוחות.

"בעיית נציג" מתאפיינת ביצירת "שלטון מנהלים". זאת, מאחר שבעלי המניות המשקיעים בחברות ציבוריות נמצאים בפערי מידע ניכרים לעומת הנהלת החברה, ובשל ביזורם יש להם תמריץ מופחת, ולעתים גם יכולת פחותה, לפקח באופן אפקטיבי על ההנהלה באמצעות הזכויות המוקנות להם בחוק. בין היתר, התזכיר מציע התאמות שונות בדין שמטרתן לחזק את הדירקטוריון בחברות שכאלו, ולהפוך אותו לעצמאי ובלתי תלוי יותר. כך, יצומצמו מקרים שבהם אינטרסים של חברי הנהלה יביאו להחלטות הסותרות את טובת החברה ואת ציבור בעלי המניות.

אחת מהצעות התיקון היא החלת כלל, שלפיו כאשר בחברה ציבורית אין בעל שליטה, על דירקטוריון החברה להיות מורכב מרוב דירקטורים בלתי-תלויים. בהתאם, תתייתר הדרישה למינוי שני דירקטורים חיצוניים בלתי-תלויים. בנוסף, לפי ההצעה תוגבל כהונתם של דירקטורים לתקופה של עד שלוש שנים, והמשך כהונתם מעבר לכך יותנה בבחינת מינוים מחדש על-ידי האסיפה הכללית.

הצעה נוספת ומרכזית היא שינוי הגדרת ה"שליטה". כיום, במקביל למבחן איכותי בדבר שליטה ("יכולת לכוון את פעילות התאגיד"), החזקה כמותית (מעל ל-50% מאמצעי השליטה בחברה) היא חזקה לקיומה של שליטה. הצעת התיקון מבקשת להכיר במקרים שבהם ריכוז החזקות עשוי להיות נמוך מ-50%, ומציעה להוסיף חזקה מעודכנת, הניתנת לסתירה, שלפיה שליטה תוגדר כהחזקה ב-25% ומעלה מאמצעי השליטה בחברה (במקרים שבהם אין מי שמחזיק למעלה מ-50% מאמצעי השליטה בחברה).

עם זאת, החשש מפגיעה בטובת החברה טמון לא רק בהחזקה בשיעור גבוה ממניות החברה, אלא גם בהחזקה של אחוזים בודדים. מטעם זה מוצע תיקון נוסף, אשר מסדיר את החובה להביא לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון עסקאות חריגות עם בעלי מניות המחזיקים בשיעור של 10% או יותר מאמצעי השליטה בחברה (שאין בה בעל שליטה).

לצד זה מוצעים תיקונים נוספים, כמו ביטול הדרישה לאישור האסיפה הכללית במדיניות ועסקאות תגמול בחברות אג"ח, כללי מינוי והצעת מועמדים לכהונת דירקטור, האפשרות לתגמול יו"ר דירקטוריון, המלצה לגיוון מגדרי בדירקטוריון ועוד.

התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום 9.4.2021.

[1] חוק החברות (תיקון מס'…)(ממשל תאגידי בחברות שאין בהן בעל שליטה), תשפ"א-2021.

דילוג לתוכן