We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תזכיר חוק ההגבלים העסקיים בעניין הסרת חסמים בתחום הייבוא

כפי שפרסמנו בחודש אפריל 2015, בשנת 2015 רשות ההגבלים העסקיים פרסמה תזכיר חוק לתיקון חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, שעיקרו הרחבת האיסורים וההוראות החלים על בעלי מונופולין גם ליבואנים רשמיים שאינם בעלי מונופולין ואשר יש בהתנהגותם כדי לפגוע בייבוא מקביל. בהמשך להערות הציבור לנוסח התזכיר האמור, ביום 19.7.2017 פרסמה רשות ההגבלים העסקיים נוסח מעודכן של התזכיר.

תזכיר החוק המעודכן אינו כולל את ההוראות שנכללו בתזכיר החוק המקורי ואשר הטילו על יבואן רשמי של טובין איסור על ניצול מעמדו לרעה באופן העלול להפחית את התחרות מייבוא מקביל, בדומה לאיסור החל על בעל מונופולין לפי נוסחו הנוכחי של החוק.

"יבואן מורשה" מוגדר בתזכיר החוק הן כמי שמורשה על-ידי חברה זרה לייבא ולהפיץ טובין בישראל ומי שפועל מטעם מורשה כאמור, והן כמי שמורשה על-ידי חברה זרה לייצר ולהפיץ בישראל טובין. "ייבוא מקביל" מוגדר בתזכיר כייבוא של טובין המיוצרים על-ידי יצרן מחוץ לישראל על-ידי מי שאינו יבואן מורשה.

בתזכיר המעודכן מוצע להסמיך את הממונה על הגבלים עסקיים לתת הוראות ליבואן מורשה אם קיים חשש שכתוצאה מהתנהגותו או מקיומו של יבואן מורשה זה "תיפגע משמעותית" התחרות שמקים או עשוי להקים ייבוא מקביל. תזכיר החוק אינו מגדיר מה היא אותה "התנהגות" העלולה לגרור מתן הוראות כאלה. כמו כן, תזכיר החוק קובע כי יבואן מורשה שלא יציית להוראות הממונה כאמור לעיל עלול להיות חשוף לסנקציות פליליות ולעיצומים כספיים.

בנוסף, נקבע כי סמכות הממונה לתת הוראות ליבואן מורשה כאמור בתזכיר תיקבע במסגרת הוראת שעה המוגבלת לתקופה של שלוש שנים, אשר ניתן יהיה להאריך לשלוש שנים נוספות.

יובהר כי גם תזכיר החוק המעודכן עדיין אינו מהווה דין מחייב.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן