We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תזכיר חוק הגנת הצרכן בעניין מכירה מיוחדת

 

ביום 23.4.2017 פורסם תזכיר חוק הגנת הצרכן שמטרתו לקבוע הוראות משלימות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 בעניין מכירה מיוחדת. "מכירה מיוחדת"[1] היא מכירה שבה עסק מציע טובין או שירותים במחירים מוזלים (למשל, הוזלה במחיר, קניה של 1+1, "השני בחצי מחיר", "קנה מוצר X וקבל בנוסף מוצר Y בהנחה" וכיוצ"ב) לתקופה מסוימת.

חוק הגנת הצרכן, כנוסחו היום, קובע הוראות בעניין גילוי נאות בפרסום והצגת מחירים, אולם החוק איננו קובע כללים ותנאים המגדירים כמה זמן רשאי עוסק להציע למכירה מוצר או שירות במבצע, כמה זמן תנאי המכירה הרגילים צריכים להיות בתוקף לפני יציאה למבצע ומהו מחיר הייחוס שממנו ניתן לגזור מבצע. אומנם בשנת 2013 פורסמו הנחיות הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בדבר פרסום והצגת מחירי מבצעים, שסקרנו בניוזלטר של חודש יוני 2013, אך הנחיות אלה אינן מסדירות באופן מלא את נושא המכירה המיוחדת ואינן מעוגנות בחוק.

להלן נביא את עיקריהם של תיקוני החקיקה המוצעים בתזכיר.

הצגת מוצר או שירות במכירה מיוחדת: מוצע לקבוע כי עוסק לא יוכל להציג למכירה מוצר או שירות במכירה מיוחדת, אלא אם כן הם הוצעו למכירה, במנותק מהמכירה המיוחדת, למשך תקופה מוקדמת שלא תפחת מ-30 ימים עוקבים ובסמוך לפני מועד תחילת המכירה המיוחדת. בכך תואמות ההנחיות את פסיקת בית המשפט מהעת האחרונה (כפי שסקרנו בניוזלטר של חודש ינואר 2017), שלפיה מחירים המוטבעים על-גבי המוצר אך אף פעם לא שימשו תמורתו, בוודאי לא ערב המכירה, אינם יכולים להיחשב "מחירם לפני המכירה" כמשמעות המילים בחוק.

עוד מוצע לקבוע כי במכירה המיוחדת העוסק יציג לצרכן את תנאי המכירה הרגילים שהיו בתוקף במהלך התקופה המוקדמת כאמור.

במהלך התקופה המוקדמת רשאי העוסק לתמחר את המוצר או השירות באופן שונה, קרי להעלות או להוריד את מחיריהם. במקרה זה, אם העוסק החליט להוריד את המחיר, הוא לא יהיה רשאי להציג את הורדת המחיר כמכירה מיוחדת. בנוסף, כאשר יבקש העוסק לצאת במכירה מיוחדת, לאחר תום 30 ימים לפחות, המחיר שממנו תיגזר ההנחה ("מחיר הייחוס") יהיה המחיר הנמוך מבין המחירים.

משך זמן הצגת מוצר או שירות במכירה מיוחדת: מוצע לקבוע כי פרק הזמן שעוסק רשאי להציע מוצר או שירות במכירה מיוחדת לא יעלה על 45 ימים ברצף (לצורך השוואה, בהנחיות הממונה בדבר פרסום והצגת מחירי מבצעים המאוזכרות לעיל, נקבע כי משך הזמן שעוסק רשאי להציע מוצר או שירות במכירה מיוחדת לא יעלה על 35 ימים ברצף). כמו כן מוצע לקבוע כי במהלך שנה קלנדרית סך התקופות שבהן מוצע המוצר במכירה מיוחדת לא יעלה על משך הזמן שבו אותו מוצר מוצע בתנאי מכירה רגילים.

בנוסף, מוצע לקבוע כי אם במהלך תקופת המכירה המיוחדת העוסק הפסיק את המכירה המיוחדת, הוא רשאי לחזור ולהציע למכור את אותו מוצר או שירות במכירה מיוחדת נוספת, וזאת למשך יתרת הימים שנותרו מתקופת המכירה המיוחדת. הימים שבהם נמכר המוצר או השירות בתנאי מכירה רגילים יבואו במניין תקופת המכירה המיוחדת. לגבי המכירה המיוחדת הנוספת, תנאי מכירה רגילים יהיו אלה שהיו בתוקף במשך 30 ימים לפחות.

מחיר עבור חבר מועדון: מוצע להבהיר כי אין מניעה שהעוסק יציע בתנאי מכירה רגילים מחיר לחבר מועדון השונה מהמחיר לכלל הצרכנים. המשמעות היא שבמהלך 30 הימים (לפחות) של המכירה הרגילה יהיו שני מחירים למוצר (אחד לכלל הצרכנים ואחד לחברי מועדון), ואם העוסק מבקש להציע לחברי המועדון מוצר במכירה מיוחדת, מחיר הייחוס יהיה המחיר שהוצע לחברי המועדון ולא המחיר שהוצע לכלל הצרכנים.

עיצום כספי: מוצע לקבוע כי בגין הפרת ההוראות שלעיל ניתן יהיה להטיל עיצום כספי במדרג הגבוה ביותר, משמע הטלת עיצום כספי בסך 45,000 ש"ח על כל הפרה שתבוצע על-ידי תאגיד והטלת עיצום כספי בסך 25,000 ש"ח על הפרה המבוצעת על-ידי מי שאינו תאגיד.


 [1] "מכירה מיוחדת" מוגדרת בסעיף 8 לחוק הגנת הצרכן כ"מכירת סוף עונה, מכירת חיסול מלא או חלקי, מכירה לרגל אירוע כלשהו, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על השירותים שבעבורם שילם, או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני".

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן