We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תוכנית לעידוד השקעות הון ראשוני בחברות סטארט-אפ בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית מסייעת ומעודדת לקדם חדשנות טכנולוגית בתעשייה בישראל. לאחרונה גיבשה רשות התחרות את מסלול הטבה מס' 46 – תכנית לעידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון, שמחליף הוראות קודמות לו. מטרת המסלול היא להרחיב את מקורות המימון הזמינים לחברות סטארט-אפ הפועלות בתחומי סיכון גבוה, תוך מינוף ההשקעה הממשלתית באמצעות שיתופי פעולה עם גופי השקעה ישראליים ובינלאומיים מהמגזר הפרטי.

ההטבה שמציע המסלול היא מענק שיינתן בכפוף לביצוע השקעה הונית במזומן של קרן הון-סיכון בתאגיד מקבל המענק. השקעה הונית, על-פי המזכר של רשות החדשנות, היא אחת משתי חלופות:

  1. רכישה של מניות, שלהן זכויות של מניות רגילות (לפחות) בתאגיד, בתמורה להעברה מידית של מימון לתאגיד, שכתוצאה ממנו המשקיע הופך באופן מידי לבעל המניות כאמור, תמורת מלוא סכום המימון.
    העברת מימון מידי לתאגיד, כנגד זכות עתידית לקבל מניות רגילות (לפחות) בתאגיד, תמורת מלוא סכום המימון כאמור.
  2. הגשת הבקשה לקבלת ההטבה תיעשה באמצעות קול קורא ו/או הגשה שנתית-שוטפת של בקשות שתתאפשר במהלך השנה ו/או הגשה במספר מועדים קבועים מראש במהלך השנה, כפי שיפורסם בפנייה לציבור באתר האינטרנט של הרשות.

תנאי הסף לקבלת המענק הם, בין היתר, כי סך ההיקף הכספי של ההשקעות שבוצעו בתאגיד מגיש הבקשה (לרבות השקעות מכל גוף מתוקצב או נתמך, וכן רשות החדשנות) עד למועד הגשת הבקשה, נמוך מ-3.5 מיליון ש"ח, וכי עיקר עיסוקו (או עיסוקו המיועד) של התאגיד הוא מחקר או פיתוח. לאחר הגשת הבקשה, ועדה מטעם רשות החדשנות תשקול את הבקשות שעברו את תנאי הסף ותעריך אותן בהתאם לאמות מידה שנקבעו במסלול, הבוחנות הן את התאגיד והן את קרן ההון-סיכון המשקיעה בו.

תנאי סף נוסף הוא כי התאגיד יתחייב כי הוא יהא הבעלים בידע שנובע מהמחקר ופיתוח על-פי התוכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו, לרבות זכויות קניין רוחני, מרגע היוצרם.

אם תאושר ההטבה המענק יהיה ביחס של 4:6, כאשר 6 – סכום ההשקעה ההונית במזומן של הקרן; 4 – סכום המענק שיינתן על-ידי רשות החדשנות, ועד לסכום מענק מירבי של 3.5 מיליון ש"ח. במקרים מסוימים, למשל כשמקום פועלו של התאגיד הוא באזורי פריפריה, רשאית הוועדה לאשר כי המענק יהיה ביחס של 1:1 עד לסכום המענק המירבי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו במסלול ולפי שיקול דעתה.

דילוג לתוכן