We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

תובענות ייצוגיות בעילת הפליה מגדרית

בחודשים האחרונים נתנו בתי המשפט שני פסקי דין בתובענות ייצוגיות (שניהולן אושר זה מכבר) בעילה של הפליה מגדרית. פסקי הדין מחזקים את מעמדה של ההפליה כעילה נזיקית שניתן לפסוק בגינה פיצוי במסגרת תובענה ייצוגית.

ביום 23.8.2018 קיבל בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת ביטוח[1] בעילה של הפליה. חברת הביטוח כללה בכתב השירות המצורף לפוליסת הביטוח המקיף לרכב שמכרה למבוטחיה שירות החלפת גלגל בחינם לנשים בלבד, בעוד שאותו שירות בדיוק ניתן למבוטחיה הגברים בתשלום של 80 ש"ח.

בית המשפט פסק כי על פני הדברים, ההבחנה במתן השירות בין גברים לנשים היא הבחנה אסורה המהווה הפליה במתן שירות לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התשס"א-2000. נפסק כי טענתה של חברת הביטוח שלפיה הבדלים בין המינים מצדיקים יחס שונה בקשר לשירות החלפת גלגל איננה רק חסרת בסיס, אלא שהיא נשענת על סטריאוטיפים פסולים ומבססת אותם. בית המשפט פסק כי כושרו של אדם להחליף גלגל והמאפיינים הנדרשים כדי להצליח בכך אינם ייחודיים לנשים בלבד, "אלא הם רלוונטיים לכל אדם, יהא מינו אשר יהא". עוד נפסק כי "גם אם נניח כי מחמת הבדלים פיזיולוגיים יש שוני סטטיסטי בין נשים לבין גברים בהיזקקות לשירות של החלפת גלגל, עדיין לא יהיה בכך די כדי להצדיק יצירת הבחנה בתנאי הביטוח, שכל פועלה הוא כגימיק שיווקי".

לאחר שהגיע בית המשפט למסקנה שהפרקטיקה שאימצה חברת הביטוח מהווה הפרה של הוראות החוק הוא בחן מהו הנזק שנגרם כתוצאה מהפליה זו. בית המשפט קיבל את הטענה כי ללקוחות החברה ולמי שניהל עמה משא ומתן, יהא מינם אשר יהא, נגרם נזק לא ממוני מסוג נזק נפשי סובייקטיבי של השפלה ופגיעה בכבוד בגין הפליה. נפסק כי הפיצוי הנאות שבו יש לחייב את החברה הוא בסך 1 מיליון ש"ח (המייצג בקירוב פיצוי של שקל אחד בגין כל חוזה ביטוח שנערך בתקופה הרלוונטית) וכן 100,000 ש"ח נוספים כפיצוי בגין נזקים ממוניים שנגרמו לחברי הקבוצה.

כחודש לאחר מכן, ביום 20.9.2018 נתן בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין בתובענה ייצוגית[2] בעילה של הפליה מגדרית שהוגשה נגד תחנת רדיו. התובענה הוגשה על-ידי מאזינות בטענה כי התחנה איננה משמיעה נשים בשידוריה כעניין של מדיניות מוצהרת.

בשונה ממקרה ההפליה במתן שירות החלפת גלגל, שבו נטען על-ידי חברת הביטוח כי כוונתה היתה דווקא להיטיב עם נשים, במקרה של הדרת הנשים משידוריה של תחנת הרדיו לא הייתה כוונה כזו אלא הדרת נשים מוחלטת, מכוונת ומוצהרת, המגבילה את גישתן של נשים לכלי תקשורת מרכזי בקהילתן.

פסק הדין בתובענה התמקד בסוגיית הנזק. בית המשפט ציין כי מדובר בעוולה שעניינה פגיעה בזכויות חוקתיות העשויה להעלות סוגיות מיוחדות באשר לאופן חישוב הנזק, ובמיוחד עת מדובר בפגיעה בקבוצה של ניזוקים. בית המשפט הכיר בנזק שנגרם לחברות הקבוצה כנזק לא ממוני של תסכול, צער, עלבון, תחושת השפלה, תחושות של פגיעה בכבוד ובערך העצמי, העמקת תפיסות של נחיתות נשית ומניעת השפעה על סדר היום הציבורי. נפסק כי אומנם קיים קושי להעריך את הנזק הלא ממוני שנגרם לחברות הקבוצה, הנושא עמו היבט אישי-סובייקטיבי, אך לצורך קביעת גובה הסעד שייפסק לטובת הקבוצה או לטובת הציבור אין מניעה לנקוט בדרך האומדנה לכימות הנזק.

בשים לב לעובדה שהנזק שנגרם למאזינות הוא נזק שאינו ממוני פסק בית המשפט כי על התחנה לשלם פיצוי בסך מיליון ש"ח, שייועד לתכניות להעצמת נשים מסורתיות, דתיות וחרדיות. בקביעת הסכום השתמש בית המשפט בסמכותו להתחשב, בעת פסיקת הפיצוי בתובענה ייצוגית, בחשש ל"פגיעה ביציבותו הכלכלית של הנתבע". בית המשפט ציין כי פסיקת פיצוי בסכום של 10 מיליון ש"ח ויותר אכן עלולה לפגוע ביציבותה הכלכלית של התחנה, והתחשב גם בכך שהתחנה שינתה את דפוסי השמעת נשים בשידוריה.

בשני המקרים המתוארים לעיל ניתן לראות שתפישת בית המשפט את סוגיית ההפליה המגדרית היא תפישה חינוכית וערכית, צופה פני עתיד. גם במקרה שבו הכוונה שביסוד ההבחנה המגדרית היא לכאורה חיובית ובאה להיטיב עם נשים, אם ההבחנה איננה רלוונטית היא מהווה הפליה פסולה ויש להוקיעה, וזאת במטרה לצמצם את הפערים בין המינים ולא להנציח אותם.


[1] ת"צ (מרכז) 8214-05-14‏ ‏רונן מירב נ' איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 30.8.2018).

[2] ת"צ (י-ם) 23955-08-12 קולך – פורום נשים דתיות נ' רדיו קול ברמה בע"מ (פורסם בנבו, 20.9.2018).

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן