We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

שינויים מוצעים בדיני מסים במסגרת טיוטת חוק ההסדרים

במהלך חודש יולי 2021 פורסמה טיוטת חוק ההסדרים. הטיוטה מאגדת תיקוני חקיקה שונים, שנועדו לבצע התאמות פיסקאליות שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התוכנית הכלכלית לשנים 2021-2022. התוכנית הכלכלית מתגבשת על רקע משבר הקורונה ומעל לשלוש שנים מהעברת התקציב האחרון.

להלן תובא סקירה של מספר שינויים המוצעים בדיני מסים.

מס הכנסה:

מוצע להסדיר את אופן החישוב והדיווח על ההכנסה לצרכי מס, כך שככלל חבר בני אדם ידווח על בסיס מצטבר. לעומת זאת, חבר בני אדם שהכנסתו, ביחד עם קרובו, נמוכה מ-10,000,000 ₪ בשנה או תאגיד משלח יד מיוחד, וכן יחידים, יוכלו לבחור בין דיווח על בסיס מצטבר לבין דיווח על בסיס מזומן. הכנסות ממכירת מלאי או הכנסות אחרות שלא ניתן לדווח עליהן על בסיס מזומן, ידווחו על בסיס מצטבר.

כמו כן, מוצע לקבוע כי המעבר בין שיטות הדיווח יתאפשר רק מבסיס מזומן לבסיס מצטבר ולא להפך.

מס ערך מוסף:

מוצע לחייב חברות בינלאומיות המספקות שירותים אלקטרוניים ברישום בישראל ובתשלום מע"מ לרשות המסים כדלקמן:

חיוב במס תושב חוץ המוכר שירות דיגיטלי לתושב ישראל. לעומת זאת, אם השירות ניתן לתושב ישראל שהוא עוסק במהלך עסקו או למלכ"ר או למוסד כספי במהלך פעילותו, מקבל השירות הוא שיהיה חייב במס.

חיוב במס תושב חוץ, המפעיל חנות מקוונת, בשל מכירת טובין מוחשיים בעלי ערך נמוך, לתושב ישראל שאינו עוסק, מוסד כספי או מלכ"ר.

כמו כן, מוצע לחייב רישום במרשם ייעודי, של כל תושב חוץ המספק שירותים דיגיטליים או מוכר טובין מוחשיים בעלי ערך נמוך.

מיסוי מקרקעין:

מוצע לחייב בדיווח שנתי על הכנסה מדמי שכירות בכל סכום.

כמו כן, מוצע לאפשר לשר האוצר לקבוע שיש להגיש באופן מקוון כל מסמך הנדרש להגיש לפי חוק מיסוי מקרקעין.

מוצע לקצר את התקופה שבה ניתן ליהנות מהטבות המיסוי לדירה יחידה תוך החזקה בשתי דירות ל-12 חודשים, במקום 24 חודשים שנכנסו לתוקף ביום 7.7.2021 לאחר פקיעת הוראת השעה שקבעה תקופה של 18 חודשים. הוראת השעה שקבעה תקופה של 24 חודשים נכנסה לתוקף בשנת 2016 במסגרת תיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין.

לפיכך, מוצע לקצר ל-12 חודשים את התקופה בסעיף 49ג(1) לחוק מיסוי מקרקעין בה יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר, גם אם יש לו, נוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת. בנוסף, מוצע לקצר ל-12 חודשים את התקופה שבסעיף 9(ג1ג)(2) בה יראו את המוכר כבעלים של דירת מגורים יחידה, גם אם יש לו דירת מגורים נוספת.

כמו כן, מוצע לקבוע כי מי שרכש קרקע לבניית דירת מגורים, ומוכר דירת מגורים אשר בנה עליה, לא יוכל ליהנות מחישוב מוטב של מס שבח אלא אם הוציא היתר בנייה לדירה עד ליום 31.12.2024.

ערעורי מס – מוצע לחייב תשלום של 30% מסכום המס השנוי במחלוקת עם הגשת ערעור מס בנושאי מס הכנסה, מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין לבית המשפט המחוזי. החיוב יתבצע כאשר מחזור הנישום או העוסק עומד על 20,000,000 ₪ לפחות לאחת משנות המס בעניינה ניתנה ההחלטה בהליך, או, כאשר סכום המס השנוי במחלוקת עומד על 20,000,000 ₪ לפחות.

הגברת הפיקוח על שימוש במטבע וירטואלי – מוצע לחייב בהגשת דו"ח כל מי שהחזיק ביום אחד או יותר בשנת המס, בעצמו או באמצעות ילד שגילו אינו עולה על 18, מטבע וירטואלי, בשווי של 200,000 ₪  או יותר, או בעלות רכישה של 200,000 ₪ או יותר.

ניכוי מס יסף מהכנסות גבוהות – מוצע לחייב ניכוי מס יסף במקור, כך שכל המשלם ליחיד סכום העולה על 647,640 ₪ (נכון לשנת 2021) ינכה מס יסף בעת התשלום בשיעור של 3%.

דילוג לתוכן