We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

שינויים במיסוי עסקאות בדירות מגורים החל מיום 1.1.2018

בחודש אוגוסט 2013 תוקן חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 בתיקון משמעותי שהחיל רפורמה במיסוי דירות מגורים בישראל. תקופת המעבר אשר נקבעה ברפורמה, לשנים 2017-2014, כללה הוראות מעבר אשר תוקפן פג ביום 31.12.2017.

לפיכך, ביום 1.1.2018 נכנסו לתוקף מספר שינויים במיסוי עסקאות בדירות מגורים, ובין היתר כמפורט להלן:

1. שיעור מס לינארי מוטב לדירות שהתקבלו במתנה – החל ביום 1.1.2018 מוכר דירה שהתקבלה במתנה יוכל ליהנות משיעור המס הלינארי המוטב (קרי,  אם לא חל  פטור במכירת הדירה, יהיה המוכר זכאי ל"חישוב לינארי", כך שעל השבח שרואים אותו על פי תאריכי ההחזקה בנכס כאילו נצבר עד ליום 1.1.2014 יחול שיעור מס שבח של 0% ועל יתרת השבח יחול מס שבח בשיעור 25%, בלי שהוא נדרש להמתין את תקופות הצינון (בין שנה לארבע שנים) שנדרשה בתקופת המעבר במכירת דירות שהתקבלו במתנה לפני 1.1.2014.

2. הוסרה המגבלה על מספר הדירות שבמכירתן אפשר לנצל חישוב מס לינארי מוטב – בתקופת המעבר חלה מגבלה על השימוש בחישוב מס לינארי מוטב במכירת דירות מגורים – עד שתי דירות למוכר. מגבלה זו פקעה ביום 1.1.2018.

3. מכירה לקרוב – החל ביום 1.1.2018 ניתן להחיל חישוב מס לינארי מוטב גם במכירת דירות מגורים, בתמורה או ללא תמורה, לקרוב.

4. פטור ממס שבח למוכר דירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) לחוק – בהתאם לדין ששרר בתקופת המעבר, מוכר לא יכול היה ליהנות מפטור של דירה יחידה במקרה שבו ביום 1.1.2014 הייתה בבעלותו יותר מדירה אחת. ביום 1.1.2018 מגבלה זו חדלה, כך שמניין הדירות של המוכר נבדק רק במועד המכירה של דירת המגורים "היחידה".

5. ביטול ההקטנה האוטומטית של שיעור סכום המקדמה – סעיף 15(ב) לחוק מטיל על הרוכש חובת תשלום מקדמה על חשבון מס השבח אשר חייב בו המוכר לפי שיעורי מקדמה קבועים מראש בחוק (7.5% או 15% מהתמורה). המוכר או הרוכש יכולים להגיש בקשה למנהל מיסוי מקרקעין להקטנת שיעור המקדמה המבוססת על השומה העצמית למס שבח.

החל מיום 1.6.2014 חלה הוראת שעה אשר קבעה הקטנה אוטומטית של סכום המקדמה, עד לגובה המס המחושב על-פי השומה העצמית, במכירת דירות מגורים שהוחל עליהן חישוב מס לינארי מוטב. תוקפה של הוראת השעה האמורה הסתיים ביום 31.12.2017, על כן, החל מיום 1.1.2018, אין הקטנה אוטומטית של סכום המקדמה ובמקרים המתאימים יש צורך להגיש בקשה להקטנת מקדמה.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן