We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

מידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – קבלת דמי אבטלה

על פי ההנחיות האחרונות שהוציאו המוסד לביטוח לאומי ומשרד העבודה והרווחה, עובד אשר החל מיום 1.3.2020 ועד יום 31.5.2020 נדרש לצאת לחל"ת של 30 ימים לפחות בעקבות משבר הקורונה ועומד בתנאים הנוספים לקבלת דמי אבטלה (שגם הם נתונים לשינויים תכופים)  – יהיה זכאי לקבלת דמי אבטלה למן היום הראשון בו הוצא לחל"ת. על העובדים המעוניינים בקבלת דמי אבטלה, לבצע רישום באתר לשכת התעסוקה ולהגיש תביעה למוסד לביטוח הלאומי (פעולות הניתנות כולן לביצוע מרחוק).בנוסף, המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם מקדמה על חשבון דמי האבטלה בסכום שלא יעלה על 8,000 ₪, גם בטרם הושלמו כל הליכי הטיפול בתביעה לדמי אבטלה עבור חודשים אפריל ומאי. שימו לב, כי ייתכן והעובדים ידרשו לאישורים ו/או חתימות מצד המעביד, על כן אנא השתדלו לסייע להם במימוש זכויותיהם, ככל הניתן.

דילוג לתוכן