We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

פסיקת הוצאות ריאליות בבית המשפט

ביום 3.5.2018 נתן בית המשפט המחוזי בתל-אביב פסק דין שבו זכו שני נתבעים שיוצגו על-ידי משרדנו בפסיקת הוצאות ריאליות בעת הפסקת תובענה נגדם בסך של כ-400,000 ש"ח.

התביעה הוגשה באוקטובר 2015 לבית המשפט המחוזי בתל אביב על סכום של כ-93,000,000 ש"ח, ונדונה במחלקה הכלכלית. עניינה של התביעה בטענות שהפנה התובע, בעל מניות בחברה ושותף מוגבל בשותפות מוגבלת, כלפי שני הנתבעים, שהיו בעלי המניות האחרים בחברה והשותפים המוגבלים בשותפות.

לאחר כשנתיים וחצי שבמהלכם התנהלה התביעה (עד לשלב הגשת הראיות ולפני שלב דיוני ההוכחות), התובע ביקש להפסיק את התובענה, לטענתו לנוכח מצבו הבריאותי. הנתבעים לא התנגדו לעצם הפסקת התובענה אך ביקשו כי ייפסקו לזכותם מלוא ההוצאות שהוציאו במסגרת ההליך – 386,823 ש"ח (בנוסף לסכום כולל של 25,000 ש"ח, שכבר נפסק לזכותם בהחלטות אחרות שניתנו בהליך).

הנתבעים הגישו בקשה מפורטת לפסיקת הוצאות שבה פירטו את מלוא ההוצאות שבהן נשאו במהלך ההליך – שכר טרחת עו"ד, תשלום שכר טרחה למומחית אמריקאית מתחום דיני ניירות ערך והוצאות משפטיות. הנתבעים טענו כי סכומה הגבוה של התביעה, כמו גם אופיין והיקפן של הטענות שהועלו בתביעה, חייב השקעת מאות שעות בהתגוננות מפניה, כאשר סכום ההוצאות הנדרש מהווה רק כ-0.4% משווי התביעה ולפיכך פרופורציונלי. התובע מצדו טען, בין היתר, כי מדובר בסכום מופרז.

בפסק הדין בית המשפט אזכר את ההלכה, שלפיה בעל דין המבקש כי יושבו לידיו הוצאות משפטיות נדרש להוכיח כי ההוצאות הנטענות אכן הוצאו על-ידיו בפועל (כלומר, כי מדובר בהוצאות "ריאליות"), וכי אותן הוצאות היו סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בנסיבות העניין. בבחינת סבירותן של הוצאות המשפט הריאליות מתחשב בית המשפט, בין היתר, בדרך ניהול ההליך על-ידי הצדדים, בסכום התביעה, במורכבות התיק והזמן שהושקע בו ובחשיבות העניין עבור בעלי הדין.

בית המשפט דחה את טענת התובע, שלפיה ההוצאות שהוציאו הנתבעים היו מוגזמות ובלתי סבירות, ופסק כי מאחר שמדובר בתביעה אישית על סכום של כ-93,000,000 ש"ח, היא כרוכה בסיכון עצום לנתבעים. לפיכך בית המשפט קיבל את הטענה כי הנתבעים ובאי כוחם אכן נדרשו להשקיע משאבים מרובים על מנת להתגונן מפני התביעה, שכבר הגיעה לשלב מתקדם יחסית.

בית המשפט ציין כי הוא ער לכך ש"מדובר בסכום גבוה ביותר ואף חריג של הוצאות", אך מדובר בסיכון שהתובע נטל על עצמו שעה שהגיש תביעה בסכום כה גבוה, כאשר אך מתקבל על הדעת שהנתבעים יוציאו מאות אלפי שקלים בניסיונותיהם להתגונן מפני תביעה שכזו. לפיכך נתן השופט פסיקה תקדימית ופסק לזכות לקוחותינו, הנתבעים, הוצאות ריאליות בגובה כ-400,000 ש"ח.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן