We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

מידע כללי על יחסי עבודה בצל משבר הקורונה – פיטורי עובדים

1.  נכון להיום, לא הוצאו הוראות מיוחדות הנוגעות לניהול הליך של פיטורי עובדים, ומערך הזכויות והחובות של הצדדים בעניין זה ממשיך לחול בהתאם למתכונתו טרם פרוץ המשבר, לרבות חובת מתן הודעה מוקדמת, קיום שימוע כדין, תשלום פיצויי פיטורים וכדומה. על אף המצב המורכב, אנא הקפידו ביתר שאת על ביצוע הליכי פיטורים נאותים ועל פי הוראות הדין. לצד זאת, אם קיימת מניעה אמיתית למלא אחר הוראות הדין ביחס להליך פיטורים (לדוגמה, מניעה לקיום שימוע פנים אל פנים), בכפוף לחובת תום הלב החלה על הצדדים, ניתן לבצע את ההוראות תוך חריגה מינימלית (לדוגמה קיום שימוע בווידאו), תוך חתירה לקיום כלל ההוראות באופן מהותי.    

2.  שימו לב: על פי צו שניתן על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, חל איסור מוחלט על פיטורי עובד בשל כך בלבד שהוא שוהה בבידוד ביתי עקב חשש מחשיפתו לנגיף הקורונה, בהתאם להוראות משרד הבריאות, ונמנע מלהגיע למקום העבודה בשל כך. לפי לשון הצו, האיסור האמור חל רק על פיטורי עובד השוהה בבידוד ביתי, ולא על הוצאתו לחל"ת.

3. בנוסף לכל אלה, המלצתנו היא להיזהר ולהימנע ככל הניתן מביצוע פיטורים המוניים בעסק, ולהעדיף אלטרנטיבות של הוצאה לחל"ת או צמצום אחוזי משרה. בכל מקרה, אין לנצל בשום אופן את המשבר לביצוע פיטורי צמצום שתוכננו בטרם פרץ. אנו שבים ומזכירים, כי חובת תום הלב היא אחד מן העקרונות המרכזיים ביחסי עבודה והם ממשיכים לחול בכל מקרה, אפילו באופן מוגבר. מהלך של פיטורים, בוודאי של נתח גדול ממצבת כוח האדם בעסק, במצב בו מתאפשר לבית העסק להמשיך ביחסי העבודה במתכונת "מצומצמת" יותר ופוגענית פחות כלפי העובדים, עשוי להתפרש כפעולה שבוצעה תוך הפרת חובת תום הלב. על כן, בטרם כל קבלת החלטה בדבר פיטורים, אנא וודאו כי על פי הנתונים הקיימים בבית העסק ביום קבלת ההחלטה, פיטורים הינם בגדר מוצא אחרון בלעדיהם סיכויי השרידות של בית העסק נמוכים באופן משמעותי, והצעדים ננקטו בתום לב.

דילוג לתוכן