We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)

ביום 21.4.2020 אושרו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תיקון מס' 2), התש"ף-2020 ("התקנות"), הקובעות הנחה בגובה 100% בתשלומי ארנונה, לתקופה שתחילתה ביום 1.3.2020 וסיומה ביום 31.5.2020.

ההנחה ניתנת לנכסים המוגדרים "בנינים וקרקעות שבתחום העיריה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב" (סעיף 269 לפקודת העיריות [נוסח חדש]).

מועצת העירייה רשאית להמיר את ההנחה הנ"ל להנחה שנתית (בשנת 2020) לכלל הנכסים הזכאים בשיעור 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על כל נכס, וזאת תוך 10 ימים מיום פרסום התקנות.

לתשומת ליבכם, התקנות מחריגות נכסים מסוימים אשר לא זכאים להנחה בארנונה, כמפורט בתקנות.

כמו כן, התקנות קובעות כי מחזיק ב"נכס אחר" שהפעילות שבגינה מסווג הנכס כ"נכס אחר" מנויה בשימושים המפורטים בתקנה 5(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020 ואשר לא ניתן היה להפעילם לתקופה העולה על 21 ימים, זכאי להנחה בכפוף להחלטת גזבר הרשות המקומית.

המידע שלעיל הוא מידע כללי בלבד. הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות למשרד צמח שניידר ושות’, עורכי דין. 

דילוג לתוכן