We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

עדכוני בדיני מכרזים

ביטול זכייה במכרז עקב איחור קל בתשלום מצד הזוכה

בפסק דין שנתן בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 31.7.2018 נדונה השאלה האם ועדת המכרזים הייתה רשאית לבטל את זכיית הזוכה במכרז עקב איחורו בתשלום שהיה עליו לשלם בהתאם לתנאי המכרז[1].

פסק הדין עסק במכרז פומבי שפרסמה רשות מקרקעי ישראל להחכרת מקרקעין למגורים במסגרת "תכנית למשתכן". חברה מסוימת הייתה המציעה היחידה במכרז וזכתה בו. הזוכה שילמה את כל התשלומים שבהם חויבה בהתאם למכרז, בסכום של כ-30 מיליון ש"ח. מתוכם, אחד ממועדי התשלום, בסך 14 מיליון ש"ח, חל ביום שישי בשבוע, אך הזוכה שילמה אותו ביום ראשון הבא מיד אחריו.

כארבעה חודשים לאחר ששולם התשלום באיחור ועדת המכרזים הודיעה לזוכה כי בכוונתה לבטל את זכייתה במכרז בשל האיחור בתשלום. ועדת המכרזים קבעה שהקפדה על מועדי התשלום הוא תנאי יסודי במכרז וכי לא ניתן להאריך את המועד לביצוע תשלום, מאחר שהדבר יהווה שינוי בדיעבד של תנאי המכרז אשר יפגע בעקרון השוויון, הוא עקרון בעל חשיבות עליונה בדיני המכרזים. הוועדה עוד קבעה שאי-ביצוע התשלום במועד, משמעו שהחברה לא מימשה את זכייתה במכרז.

בית המשפט דחה את עמדת ועדת המכרזים וקבע, בין היתר, שהתנהלותה מלמדת על אי-הקפדה מצדה על עמידה במועדים ועל היעדר חשיבות מיוחדת מצדה לטיפול מהיר, שהרי אילו הייתה חשיבות מיוחדת, ועדת המכרזים הייתה מבטלת את הזכייה בתוך ימים ספורים, ולא ממתינה במשך חודשים כפי שעשתה. בית המשפט קבע שהיעדר כל מחאה מצד רשות מקרקעי ישראל על האיחור בתשלום משמעו שהיא ויתרה, למעשה, על כל טענה מכרזית או חוזית בהקשר זה. לפיכך, בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי זכייתה של החברה במכרז תקפה.

הוספת תנאי סף למכרז לאחר פרסומו

בפסק דין נוסף שנתן בית המשפט המחוזי בחיפה ביום 31.7.2018 נדונה השאלה האם ובאיזה אופן רשאית ועדת המכרזים להוסיף תנאי סף נוספים למכרז, לאחר שפורסם[2].

פסק הדין עסק במכרז פומבי שפרסמה עיריית קריית מוצקין שעניינו אספקה והתקנה של מתקנים בגנים. העירייה צירפה למכרז מחירון, והמשתתפים במכרז התחרו על שיעור ההנחה המוצע על-ידיהם על אותו מחירון. לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז התקיים סיור קבלנים, שההשתתפות בו לא הייתה חובה לפי תנאי המכרז. בפרוטוקול סיור הקבלנים נקבע שהיועץ מטעם העירייה ימליץ על שיעור הנחה מירבי (שאינו ידוע למציעים במכרז), אשר יהווה אומדן להצעות, כך שהצעה שתחרוג ממנו – תיפסל.

בית המשפט פסק שלא ניתן היה להוסיף תנאי מהותי, בוודאי לא תנאי סף, לתנאי המכרז, בפרוטוקול סיור הקבלנים שההשתתפות בו לא הייתה חובה ושהתקיים לאחר פרסום תנאי המכרז. זאת, גם אם במקרה השתתפו בסיור כל המציעים שהגישו לאחר מכן הצעות (וממילא, לא ניתן לדעת אם השתתפו בסיור הקבלנים כל מי שתכננו באותה עת להציע הצעות).

בפסק הדין הדגיש בית המשפט את כלל היסוד בדיני המכרזים שלפיו תנאי המכרז צריכים להיות בהירים וחד משמעיים, ולהופיע בגוף המכרז עצמו. שימוש באמות מידה שלא פורסמו מראש, או שאינן מובנות מטבע הדברים מתנאיו של המכרז, עלול להוביל לפגיעה שאיננה מוצדקת בהסתמכותם של הצדדים על תנאי המכרז ובשוויון בין המציעים, וזאת גם אם ביסוד התנאים הנוספים עומדים שיקולים רלוונטיים.

בית המשפט פסק שהוספת האומדן בסיור הקבלנים, באופן שבו נוסף, מהווה שינוי מהותי של תנאי המכרז, וכי שינוי מהותי של תנאי מכרז שפורסם אינו יכול להיעשות אלא בדרך של פרסום מכרז חדש. משלוח פרוטוקול הסיור למי שהשתתף בו איננו מספק פתרון חליפי לפרסום תנאי מכרז, כנדרש על-פי הדין.


[1] עתמ (חי') 25755-07-18 פפושדו מחיר למשתכן בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל.

[2] עת"מ (חי') 55392-06-18 גנית פארק בע"מ נ' עירית קרית מוצקין ואח'.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן