We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

ניוזלטר

הרחבת המגמה למימון הוצאות של ייעוץ מקצועי לדירקטורים

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי אישרה מימון הוצאות של ייעוץ חיצוני לדירקטורית על-ידי החברה שבה היא מכהנת, בהתאם לחוק החברות, וזאת על אף שלחברה יועצים פנימיים משלה. קביעה זו היא תוצאה של מגמה חדשה של בית המשפט, לתמרץ פניות לקבלת ייעוץ חיצוני במקרים המתאימים, גם כאשר המימון לא אושר מראש על-ידי דירקטוריון החברה.

קרא עוד »

טיוטת גילוי דעת בעניין איסוף נתוני מיקום של עובדים באמצעות אפליקציות ייעודיות ומערכות איכון ברכב

פרסום טיוטת גילוי דעת בעניין איסוף נתוני מיקום של עובדים באמצעות אפליקציות ייעודיות ומערכות איכון ברכב, שתעמוד לעיון הציבור ולהערותיו עד ליום 21.10.2021. טיוטת גילוי הדעת פורסמה בעקבות פניות שקיבלה הרשות בנוגע לשאלת חוקיות המעקב של מעסיקים אחר המיקום הפיזי של עובדיהם באמצעים טכנולוגיים.

קרא עוד »

שינויים מוצעים בדיני מסים במסגרת טיוטת חוק ההסדרים

טיוטת חוק ההסדרים. הטיוטה מאגדת תיקוני חקיקה שונים, שנועדו לבצע התאמות פיסקאליות שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התוכנית הכלכלית לשנים 2021-2022. התוכנית הכלכלית מתגבשת על רקע משבר הקורונה ומעל לשלוש שנים מהעברת התקציב האחרון.

קרא עוד »

תוכנית לעידוד השקעות הון ראשוני בחברות סטארט-אפ בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון

מסלול הטבה חדש (מס' 46) – תכנית לעידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון, שמחליף הוראות קודמות לו. מטרת המסלול היא להרחיב את מקורות המימון הזמינים לחברות סטארט-אפ הפועלות בתחומי סיכון גבוה, תוך מינוף ההשקעה הממשלתית באמצעות שיתופי פעולה עם גופי השקעה ישראליים ובינלאומיים מהמגזר הפרטי.

קרא עוד »

ביצוע recall ופיצוי לצרכנים טרם הגשת תובענה ייצוגית לא יהוו הצדקה לדחייה על הסף

תקדימים של בית המשפט העליון הצפויים להגדיל את חוסר הוודאות המשפטית בתובענות ייצוגיות המוגשות על רקע הליכי recall ושיווק מוצרים שהתגלה בהם פגם לאחר מכירתם. הדבר עשוי להוביל למציאות שבה כל תקלה בייצור או כל מוצר פגום שישווק לציבור יחשפו את היצרן והמשווק לתובענה ייצוגית, גם אם אלו פעלו לתיקון התקלה או הפגם לפי הדין.

קרא עוד »

המשקל שיש לתת לעמדתו הפרשנית של הרגולטור ביחס להנחיות שיצאו תחת ידיו

הלכה חדשה הקובעת שבית המשפט לא יקבל כברירת מחדל את עמדתו הפרשנית של הרגולטור ביחס להסדרים נורמטיביים המיושמים על-ידיו. חשיבותה של הלכה זו בכך שהיא צפויה להשפיע על המשקל שייחסו בתי המשפט לעמדת הרגולטור בהליכים השונים ואולי אף, כמו בעניין זה, להפוך את הקביעות שנפסקו על בסיס עמדת הרגולטור.

קרא עוד »

דגשים למשקיעים בנוגע להשקעה בשותפויות מו"פ טרם הנפקה ראשונה

רשות ניירות הערך פרסמה דגשים למשקיעים המעוניינים להשקיע בשותפויות מחקר ופיתוח (מו"פ). הודעה זו נועדה להביא לידיעת המשקיעים את המאפיינים הייחודיים של שותפויות מו"פ, הסיכונים הכרוכים בהשקעה בשותפויות אלה וכן חובות הגילוי הנדרשות בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור.

קרא עוד »

ניהול הליכים בישראל נגד חברות בינלאומיות

פסיקה בה נקבעו שני מבחנים מצטברים לצורך הגדרת "מורשה" : (1) מבחן אינטנסיביות הקשר – שבמסגרתו יש להוכיח כי מרמת הקשר בין ה"מורשה" לנתבע ניתן להניח כי המורשה יעביר לידיעת הנתבע את דבר ההליכים שהוגשו נגדו; (2) מבחן "אותו העסק" או "אותה העבודה" – שבמסגרתו יש להוכיח זהות בין עניינה של התובענה לבין עסקו או עבודתו של המורשה. באותו עניין נדונה השאלה האם ניתן לראות בחברות הישראליות אפל ישראל בע"מ, איי דיגיטל סטור בע"מ ואייקון גרופ בע"מ כ"מורשות" מטעם חברת Apple העולמית.

קרא עוד »

טיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות)

רשות התחרות פרסמה טיוטת כללים שבה מוצע להאריך את תוקפם של הכללים משנת 2013 ולהסיר מן הפטור את האיסור להכתיב בו מחיר. במסגרת הטיוטה מוצע להסיר את סייג "כבילת המחיר", ובכך לייתר הגשת בקשות פרטניות ולקדם בחינה מהותית של כל הסדר כובל לגופו, גם במקרים שבהם ההסדר כן כולל הכתבת מחיר.

קרא עוד »

אין להטיל עיצום כספי על עוסק שלא יכול להסיר את ההפרה הנטענת נגדו

הרשות להגנת הצרכן הטילה על חברת בוקינג ישראל עיצום כספי בגין הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן , שעניינן בחובה להציג מחיר מלא לצרכן, כולל מע"מ.
בית המשפט ביקר את התנהלות הרשות בבחירתה שלא להתייחס ולדון בשאלת הסמכויות והיכולות הטכניות העומדות לרשות בוקינג ישראל לבצע שינוי באופן הצגת הנתונים באתר האינטרנט, על אף שעניין זה נמצא בלב השיקולים הנדרשים להחלטה אם ניתן וראוי להשתמש בכלי האכיפה המנהלית.

קרא עוד »

מועד החיוב בהיטל השבחה במקרה של חריגות בניה שהוכשרו בדיעבד

פסיקת בית המשפט העליון כי במקרה שבו נעשה שימוש בנכס ללא היתר, אשר הוכשר בדיעבד בעקבות אישור תוכנית משביחה, מועד המימוש לצורך חיוב בתשלום היטל השבחה יהיה מועד קבלת היתר בניה או מועד מימוש הזכויות, ולא מועד אישור התוכנית המשביחה.

קרא עוד »

תזכיר לתיקון חוק החברות בעניין חברות ציבוריות ללא גרעין שליטה

תזכיר לתיקון חוק החברות, התשנ"ט-1999, שמטרתו להתגבר על "בעיית הנציג" בחברות ציבוריות שמבנה הבעלות בהן מבוזר (כלומר, חברות ללא בעל מניות המחזיק בהן גרעין שליטה). בשנים האחרונות נראתה מגמת עלייה של חברות מעין אלו הנסחרות בישראל. הצעת החוק מבקשת להתאים את כללי הממשל התאגידי החלים על חברות שכאלו, ובכך ליצור איזון ראוי המגן על ציבור המשקיעים ולהקטין את פערי הכוחות.

קרא עוד »

חובתו של עוסק להודיע לצרכן בכתב לפני עדכון תעריפים בעסקה שבה העדכון הוסכם מראש

חברה שהציעה שירותים בתעריף מוזל לפרק זמן מסוים, לאחר סיום תקופת ההטבה חויבו הצרכנים במחיר הגבוה כמוסכם, מבלי למסור להם הודעה בכתב על כך. השאלה שנדונה בערעור הייתה האם בנסיבות אלו – שבהן העלאת המחיר הייתה ידועה והוסכמה בין הצדדים מראש – חלה חובה על החברה למסור הודעה לצרכן על תום תקופת ההטבה

קרא עוד »

ניתן להאריך מועד לתיקון שומה גם לאחר ארבע שנים

מחלוקת שהתעוררה בעניין נישומה שגילתה בחלוף ארבע שנים מיום עשיית שומתה כי נפלה בשומה טעות לרעתה, ופנתה למנהל בבקשה לתקנה. על אף שלא הייתה מחלוקת שמן הראוי לתקן את השומה, המנהל סירב בטענה שהדבר אינו בסמכותו, שכן חלפה תקופת ארבע השנים הקצובה בחוק.

קרא עוד »

הזכות לניוד מידע – נייר משותף לרשות להגנת הצרכן, הרשות להגנת הפרטיות ורשות התחרות

הרשות להגנת הצרכן, הרשות להגנת הפרטיות ורשות התחרות גיבשו נייר העוסק בזכות לניוד מידע – הזכות המאפשרת לפרט לבקש שמידע שנאגר בעניינו על-ידי גוף מסוים, יועבר לחזקתו או לחזקת צד שלישי, כך שניתן יהיה לבצע במידע שימושים נוספים. נייר זה נועד לבחון את האפשרות לקידום חקיקה בעניין הזכות לניוד מידע בישראל

קרא עוד »

מתי שיתוף פעולה עסקי יוכר כשותפות לא רשומה?

נדונה מערכת יחסים בין שני יזמים. אחד היזמים (הנתבע) הציע לשני לחבור אליו למיזם לפיתוח טכנולוגיה חדשנית. השניים חתמו על הסכם מייסדים שקבע, בין היתר, כי עד למועד מסוים תוקם חברה חדשה שאליה יועברו הזכויות והטכנולוגיה של המיזם, והמיזם יפעל דרכה. עם זאת, לאחר זמן קצר עלו היחסים בין הצדדים על שרטון והחברה מעולם לא הוקמה. בית המשפט נדרש לשאלת קיומה של שותפות בין הצדדים בקשר עם המיזם.

קרא עוד »

חובת הגילוי במכירת רכב חדש

אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה ייצוגית שהוגשה נגד יבואן רכב, תוך קביעה כי פונקציה מסוימת במערכת המותקנת ברכב היא "עניין מהותי בעסקה" הטעון גילוי לפני המכירה, ותוך הכרה בנזק בלתי ממוני שנגרם ללקוחות שרכשו את הרכב.

קרא עוד »
דילוג לתוכן