We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

ניהול הליכים בישראל נגד חברות בינלאומיות

ביום 7.6.2021 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב החלטה בהליך תובענה ייצוגית[1], העוסקת בתנאים שלפיהם חברה בישראל תוכר כ"מורשית" של חברה בינלאומית לצורך קבלת כתבי תביעה עבורה בישראל.

ככלל, תביעות המוגשות נגד חברות שאינן ישראליות נדרשות ל"היתר המצאה" ומומצאות למשרדי החברה בחו"ל, או לחלופין למי שנחשב "מורשה" או "נציג"[2] של החברה בארץ. קביעה שחברה ישראלית נחשבת כ"מורשית" או "נציגה" של חברה בינלאומית אינה קביעה טכנית בלבד, אלא היא מקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט בישראל ובכך מאפשרת ניהול תביעות בישראל נגד החברה הבינלאומית.

בפסיקה נקבעו שני מבחנים מצטברים לצורך הגדרת "מורשה"[3]: (1) מבחן אינטנסיביות הקשר – שבמסגרתו יש להוכיח כי מרמת הקשר בין ה"מורשה" לנתבע ניתן להניח כי המורשה יעביר לידיעת הנתבע את דבר ההליכים שהוגשו נגדו; (2) מבחן "אותו העסק" או "אותה העבודה" – שבמסגרתו יש להוכיח זהות בין עניינה של התובענה לבין עסקו או עבודתו של המורשה.

באותו עניין נדונה השאלה האם ניתן לראות בחברות הישראליות אפל ישראל בע"מ, איי דיגיטל סטור בע"מ ואייקון גרופ בע"מ כ"מורשות" מטעם חברת Apple העולמית[4].

בעניין חברת אפל ישראל בע"מ יישום המבחנים הביא את בית המשפט למסקנה כי מדובר במורשית של Apple העולמית. בעניין מבחן אינטנסיביות הקשר, נקבע כי לחברות זיקה הדוקה; שיתוף פעולה מקצועי קרוב ואינטנסיבי; שייכות לאותו קונצרן; אתר אינטרנט משותף; לוגו ושם משותפים; עובדי אפל ישראל בע"מ מחזיקים מניות בחברה העולמית; ואינטרס עסקי הדדי משותף. עוד נקבע כי מתקיים מבחן אותו העסק, נוכח העובדה שאפל ישראל בע"מ עוסקת במחקר ופיתוח של רכיבים שמהם מורכבים מוצרי חברת Apple העולמית.

בעניין חברות איי דיגיטל סטור בע"מ ואייקון גרופ בע"מ, על אף שאין קשר תאגידי בינן לבין חברת Apple העולמית, נקבע כי מתקיים מבחן אינטנסיביות הקשר. זאת, בין היתר בשל העובדה כי החברות הן היבואניות והמשווקות הרשמיות של מוצרי חברת Apple העולמית בישראל; מעניקות שירותי תמיכה ומעבדה למכשירים; מציגות עצמן באינטרנט כמומחיות חברת Apple העולמית בישראל, ואתר האינטרנט שלהן מהווה פלטפורמה עבור חברת  Appleהעולמית למסירת הודעות שירות מטעמה; וקשורות עם חברת Apple העולמית בהסכמים. נקבע כי מתקיים גם מבחן אותו העוסק, בהיותן של החברות לעיל משווקות, מייבאות ומפיצות של מוצרי חברת Apple העולמית.

[1] ת"צ (תל אביב-יפו) 47104-12-17 תומר ברם נ' APPLE INC.

[2] לפי תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, ניתן להמציא את כתב התביעה נגד תאגיד זר ל"נציג מטעמו המייצג אותו באופן קבוע בקשר לענייניו בישראל".

[3] רע"א 7804/17 כרמל דיירקט בע"מ נ' R.H. PETERSON (28.12.2017)

[4] .Apple lnc

דילוג לתוכן