We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

נוסח סופי לגילוי דעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים

בניוזלטר של חודש מאי 2019 הבאנו לידיעתכם כי הממונה על התחרות פרסמה טיוטת תיקון לגילוי הדעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים, וזאת לאור ההתפתחויות בדיני התחרות וכן בעקבות הערות שהגיעו לרשות התחרות מאיגודים עסקיים שונים. ביום 15.10.2019 פרסמה הממונה על התחרות את גרסתה הסופית לגילוי הדעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים ופעילותם.

להלן עיקרי העדכונים והשינויים בגילוי הדעת הסופי:

פעילותו של האיגוד העסקי

בגילוי הדעת הסופי הודגש כי התנהלות אסורה של ארגון יכולה להתקיים גם במסגרת מאבק ציבורי שאותו מוביל הארגון, ואין זה משנה אם המאבק הוא בעל מטרות לגיטימיות אם לאו. החשש הוא כי הארגון עשוי להנחות את חברי האיגוד כיצד לנהוג ולהמליץ להם על דרכי פעולה. פניות שכאלה עלולות לפגוע בתחרות, גם אם הן בגדר המלצה בלבד. יש לראות התנהלות כזאת כפגיעה בחוק על-ידי הארגון, מנהליו ואף חבריו.

איסוף, החזקה והפצה של מידע על-ידי האיגוד

טיוטת גילוי הדעת מתייחסת לעניין העברת מידע רגיש מבחינה תחרותית לצד שלישי, למרות שאינו מתחרה. שם נקבע שאין להעביר את המידע הרגיש אלא לשם "עיבודו, או לתכלית ברורה אחרת, שנקבעה מראש ותועדה, בכפוף לשמירה על הסודיות". בגילוי הדעת הסופי נקבע כי ניתן להעביר מידע רגיש מבחינה תחרותית רק לשם עיבודו. השינוי מעיד על החמרה בעניין העברת המידע הרגיש, וכעת איגוד המעוניין להעביר מידע רגיש מבחינה תחרותית לצד שלישי, אף שאינו מתחרה, רשאי לעשות זאת רק לשם עיבודו של המידע.

פעילות מול רשויות השלטון

בגילוי הדעת הסופי נוסף סעיף הקובע כי ניהול משא ומתן על-ידי איגוד עסקי מול גופים המפרסמים מכרזים או הליכי תיחור אחרים הוא הסדר כובל, אם ניהול המשא ומתן מעלה חששות תחרותיים. הפרת החוק יכולה להתבצע בכמה מישורים: האחד – כאשר האיגוד פונה בבקשה לשנות תנאים מסחריים במכרז או בהסכם, ובמסגרת פנייה זאת קיימת המלצת האיגוד לחבריו כיצד עליהם לפעול בקשר למכרז או להסכם; השני – כאשר מועבר מידע רגיש מבחינה תחרותית בין חברי האיגוד במסגרת הפנייה המשותפת או לצורך פנייה זו. סוגיות אלו יכולות להתעורר גם כאשר ניהול המשא ומתן נעשה לאחר פרסום תוצאות המכרז במטרה להטיב את תנאי ההתקשרות עם מפרסם המכרז.

לסיכום, גילוי הדעת הסופי אינו שונה באופן מהותי מהטיוטה האחרונה שפורסמה בחודש מאי האחרון. נזכיר כי תכלית גילוי הדעת היא להביא את עמדת הממונה על התחרות ביחס להתנהלות איגודים עסקיים, החברים בהם, ממלאי תפקיד וכל אדם הפועל מטעם איגוד עסקי, על-ידי הצגת כללי "עשה ואל תעשה" ולהציב תמרורי אזהרה מפני התנהלות אסורה במסגרת האיגוד העסקי או בחסותו.

דילוג לתוכן