We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

מתן הוראות ליבואן ישיר מאת הממונה על התחרות לצורך מניעת פגיעה ביבוא מקביל ובתחרות

הממונה על התחרות עשתה לראשונה שימוש בסמכותה להורות ליבואן ישיר כיצד לנהוג כדי למנוע פגיעה ביבוא מקביל ובתחרות, אשר הוענקה לה בתיקון לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 מיום 26.7.2018. ההוראה מסמיכה את הממונה לתת הוראות ליבואן ישיר בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע פגיעה בתחרות, וזאת במקרים שבהם כתוצאה ממעמדו או מהתנהגותו של יבואן ישיר קיים חשש כי ייפגע באופן משמעותי יבוא מקביל או יבוא אישי ובשל כך עלולה להיפגע באופן משמעותי התחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר (סעיף 31ו(א) לחוק).

ש. שסטוביץ בע"מ היא יבואנית ישירה של מוצרים מתוצרת קולגייט-פלמוליב העולמית. מבדיקה שערכה רשות התחרות עלה כי יבואנית זו נוהגת לדווח ליצרנית, על-פי הנחייתה, על מוצריה שיובאו לישראל ביבוא מקביל, לרבות משחות שיניים מהמותג "קולגייט" הנמכרות בישראל.

בחודש פברואר 2019 הודיעה הממונה על התחרות כי היא שוקלת להפעיל את סמכותה לפי סעיף 31ו(א) לחוק ולתת ליבואנית הוראות מכוח סעיף זה, מכיוון שמצאה כי דפוס הפעולה של היבואנית מעלה חשש כי יפגע באופן משמעותי ביבוא מקביל של משחות שיניים לישראל ובשל כך עלולה להיפגע באופן משמעותי התחרות בענף משחות השיניים. בהמשך הודיעה הממונה על כוונתה לממש את סמכותה ולהורות ליבואנית שלא לדווח ולספק מידע, פרטים ותיעוד, במישרין או בעקיפין, ליצרנית על הימצאות משחות שיניים מיבוא מקביל בישראל.

בעקבות הוראת הממונה על התחרות הגישה היבואנית לבית הדין לתחרות בירושלים התנגדות ובקשה להתלות את כניסתה לתוקף של הוראת הממונה עד להכרעה בהתנגדות[1]. בהחלטה מיום 21.8.2019 קיבל בית הדין את הבקשה בחלקה ופסק כי עד למתן החלטה בהתנגדות יתאפשר שיח מוגבל בעניין יבוא מקביל בין היבואנית ליצרנית, במסגרת בקשותיה של היבואנית לשיפור תנאים מסחריים מצד היצרנית לאור הצעת מוצרי קולגייט אצל משווקים ישראליים במחירים נמוכים.

בית הדין עמד על ההבחנה בין "שיח" לבין "דיווח" ביחסים שבין היבואן הישיר והיצרן, המלמדת על תוכן המידע המועבר ותכליתו (כפי שהעלו הצדדים בטענותיהם). בית הדין קבע כי קשה לייחס לדיווח תכלית מסחרית וכי מבחינת התוכן, שיח יוכל להתנהל באפקטיביות גם בהעברת מידע מצומצם יותר מזה המועבר בדיווח.

לצורך ההחלטה בחן בית הדין את מאזן הנוחות והפגיעות הצפויות לצדדים. לטענת היבואנית, כתוצאה מדחיית הבקשה וכניסת הוראות הממונה לתוקף תיפגע יכולתה להשפיע על התנאים המסחריים שנקבעים מול היצרנית ובכך תיפגע יכולתה להתמודד באופן תחרותי בשוק משחות השיניים. בית הדין הכיר בהחלטתו בכך שאיסור גורף על שיח בין יבואן ישיר ויצרן בעניין יבוא מקביל עלול לפגוע ביכולתה של היבואנית להסביר שינויים בביצועי מכירות כתוצאה מתחרות תוך מותגית, לנהל שיח על העדפות הצרכן ולהציע הצעות מתאימות במבצעים ובמגוון מוצרים. במקביל, בית הדין קבע כי קשה לראות כיצד ייגרם נזק לאינטרס הציבורי כתוצאה מאיסור העברת מידע מהיבואנית ליצרנית וכי טענת היבואנית לגבי היקף האיסור טעונה בירור.

בית הדין פסק כי המידע המותר להעברה ב"שיח המוגבל" עד להכרעה בהתנגדות היבואנית הוא: שם המוצר, מחירו, שם הקמעונאי שאצלו נצפה המוצר וכן הערכה כללית של היקף הסחורה. מידע זה יועבר בכתב בלבד ובאופן המאפשר פיקוח יעיל בידי הממונה.

[1]  ת"כ (י-ם) 45713-04-19 ש. שסטוביץ בע״מ נ' הממונה על התחרות.

דילוג לתוכן