We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

מס הכנסה מקשיח עמדות במימוש אופציות ובמיסוי ישראלים שחזרו מחו"ל

"דרך המלך" בתמרוץ עובדי הייטק ישראליים בשנים האחרונות היא הענקה של אופציות למניות, במסלול המאפשר דחייה ותשלום מס מופחת במועד המכירה, תחת תנאים מסוימים הכוללים החזקת אותן אופציות על-ידי נאמן, לתקופה של שנתיים מיום ההקצאה ("המסלול ההוני"). בחלק מהחברות, כצעד שנועד לעודד את העובדים להישאר בחברה ולתרום להצלחתה, מתנים המעסיקים את מימוש אותן אופציות למניות בעמידה ביעדים הכוללים בין היתר ביצועים אישיים, מחלקתיים או כלל חברתיים. אחד מהיעדים המוגדרים על-ידי חברות הזנק ישראליות רבות הוא אירוע מכירה או הנפקה בבורסה של החברה, שאז נקבע שמבשילות האופציות והעובד יכול לממשן, להשתתף במכירה ולמעשה "להיפגש" עם הכסף המיוחל.

בחוזר מס הכנסה מס' 18/2018 שפורסם החודש קבע מס הכנסה שתי קביעות משמעותיות בעניין אופציות המותנות בביצועים או ביעדים אחרים (ולא רק ברציפות עבודה):

לעניין אופציות שהבשלתן תלויה בעסקת מכירה או הנפקה בבורסה קבעה רשות המיסים כי אין מדובר הלכה למעשה באופציות, אלא ב"תגמול מבוסס מזומן אשר ניתן כהטבה במסגרת יחסי עובד-מעביד ואשר ההכנסה הנובעת ממנו תסווג כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, כבונוס או מענק הצלחה לעובד".

לעניין אופציות מותנות ביצועים קבעה רשות המיסים כי הם יעמדו בתנאי המסלול ההוני רק במקרים שבהם כלל תנאי ההבשלה (לרבות יעדים ותאריכים ברורים) נקבעו על-ידי הדירקטוריון במועד ההקצאה. מקום שבו ייקבעו יעדים "ערטילאיים וכלליים מדי", מועד ההקצאה (שממנו יש להחזיק את האופציה לשנתיים נוספות אצל הנאמן) יחול ביום העמידה ביעד.

חוזר זה בעל משמעויות מרחיקות לכת, כיוון שהוראותיו חלות, לפי עמדת הרשות, גם על הקצאות שבוצעו בעבר. כמו כן קבעה הרשות כי מעסיקים אשר מעוניינים להתאים את תכנית האופציות של החברה לכללים החדשים נדרשים להודיע על כך למחלקה המקצועית ברשות בהליך מיוחד.

אנו ממליצים לחברות המחזיקות בתוכניות אופציות אשר כוללות תנאי הבשלה שאינם נשענים על תקופת מתן שירות בלבד, אלא על יעדים כדוגמת היעדים שהוגדרו בחוזר, לבחון את התאמתן לדרישת הרשויות ולשקול את עדכונן בהקדם, שכן במסגרת האישור להתאמה ייתכן שייקבע מועד הקצאה חדש לאופציות.

מס הכנסה בעקבות תושבי חוץ שחזרו לישראל

כלל יסוד בדיני המס הישראליים קובע כי תושב ישראל ימוסה על הכנסה מכל טריטוריה, בין אם נוצרה בישראל ובאין אם לאו, ותושב חוץ ימוסה על הכנסה שמקורה בישראל בלבד. כלל זה קבוע בפקודת מס הכנסה ובאמנות בין לאומיות שעליהן חתומה ישראל, ומטרתו להבטיח ודאות לתושבי ישראל ולתושבי חוץ ולאפשר להם לתכנן נכון את פעולותיהם.

במה שנראה כמגמה מכוונת של רשויות המס להרחבת כלל זה, פרסמה הרשות את החלטת מיסוי 0989/18.

בהחלטה קבעה רשות המיסים כי ישראלי שעבר לעבוד בחו"ל ובתקופה זו נחשב "תושב חוץ" לצרכי מס, ישלם מס בישראל עם חזרתו על הכנסה שנצמחה בחו"ל אך התקבלה לאחר החזרה לישראל. בדרך זו, אופציות או מניות שקיבל אדם בחו"ל כחלק משכר עבודתו במדינה הזרה, שהבשילו טרם חזרתו אך מומשו לאחר החזרה ימוסו במלואן בישראל, תוך מתן הקלה מכפל מס על החלק היחסי שמשויך לתקופת העבודה בחו"ל. החלטה זו מבטלת את מדיניותה הקודמת של רשות המיסים, שלפיה אופציות שהוענקו בתמורה לעבודה שבוצעה על-ידי תושב חוץ בחו"ל ובשלו טרם החזרה לישראל, היו פטורות ממס בישראל.

יש לציין ששתי אוכלוסיות מוחרגות מכלל זה, האחת היא אוכלוסיית "תושבי ישראל לראשונה" (בעיקר עולים חדשים) והשנייה היא "תושבים חוזרים ותיקים", משמע ישראלים לשעבר שהיו תושבי חוץ מעל עשר שנים רצופות וחזרו להיות תושבי ישראל.

אנו ממליצים לישראלים המפיקים הכנסה בחו"ל ושוקלים את צעדיהם לקראת חזרה לישראל, ובמיוחד לאלו שקיבלו אופציות שהבשילו במהלך תקופת העבודה בחו"ל, להיוועץ עם מומחה מס בטרם החזרה.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן