We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

מסלול מהיר במיוחד לאישור מיזוגים שאינם פוגעים בתחרות

בחודש מאי 2016 יזמה רשות ההגבלים העסקיים פיילוט למסלול מהיר לבדיקת מיזוגים אשר באופן ברור אינם מעלים חשש לפגיעה משמעותית בתחרות, המכונה "נוהל מיזוג ירוק בוהק". בהתאם לאמור בנוהל הוחלט לקצר את פרק הזמן המוקצב לרשות לבדיקת מיזוג שאינו מעלה חשש לפגיעה משמעותית בתחרות, מתקופה בת 30 ימים למספר ימים בודדים.

לאור הצלחת הפיילוט, בחודש נובמבר 2016 פרסמה הרשות הודעה בדבר המשך החלתו של הנוהל ועדכונו. בהודעה נמסר כי במהלך חצי השנה שהמסלול פעל הוגשו 20 מיזוגים "ירוקים" במסלול המהיר, אשר זמן הטיפול הממוצע בכל אחד מהם היה 4.2 ימים.

ביום 23.2.2017 פרסמה הרשות הודעה בדבר תיקון לנוהל הקובע כי מיזוגים אשר נלווים להם הסדרים כובלים המחייבים פטור פרטני מהממונה על ההגבלים עסקיים לא יוכלו להיבחן תחת הנוהל אלא ייבחנו במסלול הרגיל לבדיקת מיזוגים.

בהתאם לנוהל, הרשות יכולה לסווג מיזוג כ"ירוק בוהק", כלומר כמיזוג שאינו מעלה חשש לפגיעה משמעותית בתחרות, בהינתן מספר תנאים:

1. בהיבט הפרוצדוראלי, הודעת המיזוג תוגש על גבי הודעת מיזוג מלאה[1] ולא על גבי הודעת מיזוג מקוצרת[2].

2. על הודעת המיזוג יחתום מנכ"ל החברה המגישה את הודעת המיזוג, ואם לחברה המגישה את הודעת המיזוג יש יועץ משפטי פנימי, תידרש גם חתימתו. החותמים יתבקשו לאשר בחתימתם שכל המידע הכלול במכתב הנלווה להודעה המיזוג (אם ישנו כזה) הוא מדויק ונכון.

3. רצוי שהודעת המיזוג תפרט ותרחיב אודות המידע הרלוונטי לניתוח התחרותי של העסקה ולהערכת השפעותיה, שכן מידע זה יקל על הרשות להגיע למסקנה שהמיזוג אינו מעלה חשש לפגיעה משמעותית בתחרות. המידע נדרש להיות בעל אופי אובייקטיבי ולהיתמך בנתונים אובייקטיבים (לדוגמא, סקרי שוק, דוחות אנליסטים וכו').

4. בהודעת הרשות מחודש נובמבר 2016 נוספה דרישה חדשה שלפיה מגישי הודעת מיזוג לפי הנוהל יידרשו לספק, עם הודעת המיזוג, גם עץ אחזקות של הצדדים למיזוג, הכולל פירוט מלא של המחזיקים הישירים בצדדים למיזוג ופירוט של בעלי השליטה בכל בעל אחזקות ישיר בצד למיזוג.

הודעת מיזוג אשר מתבקש בה פטור להסדר כובל לא תטופל תחת הנוהל, אלא תנותב למסלול הרגיל לבדיקת מיזוגים. הסיבה לכך היא שהרשות מצאה כי בהודעות מיזוג מסוג זה נדרשות בדיקות רבות שאורכות זמן רב ודורשות כתיבה של החלטה מנומקת, כך שהרשות לא יכולה לעמוד בפרק הזמן המקוצר שאליו היא מחויבת לפי הנוהל.


[1] בהתאם לתקנה 4(א) לתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004.
[2] בהתאם לתקנה 4(ג) לתקנות.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן