We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

מיסוי "שווי שימוש ברכב" בתקופת משבר הקורונה

רכיב השכר "שווי השימוש ברכב" מייצג את טובת ההנאה שניתנה לעובד בשל שימוש ברכב, שהועמד לרשותו על ידי המעסיק, בזמנו הפנוי.

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה הוטלו בתקנות שעת חירום[1] הגבלות על הנוכחות במקומות העבודה. בנוסף הוטלו הגבלות חמורות על פי צו מכח פקודת בריאות העם על המסחר ועל מתן שירותים ("הצו")[2]. עקב כך, עובדים רבים הוצאו על ידי מעסיקיהם לחופשה ללא תשלום ("חל"ת"). עובדים רבים אחרים עברו לעבוד מבתיהם באופן מלא או באופן חלקי.

הצו גם הטיל הגבלות חמורות על התנועה, על הנוכחות במרחב הציבורי ועל ההתקהלות. כיון שכך, עובדים אשר לרשותם רכב מהמעסיק, אינם נהנים מטובת הנאה זו או שהנאתם זניחה. חרף כך, עובדים רבים ממשיכים לשלם מס מלא בגין "שווי השימוש ברכב".

לאור המצב המיוחד אליו נקלע כלל המשק וליציאת עובדים רבים לחל"ת תוך שינוי מהותי בסדרי העבודה לתקופה שאינה ידועה, ראוי לבחון את השאלות הבאות:

  1. האם וכיצד יש לזקוף שווי השימוש ברכב לעובדים שהוצאו לחל"ת והשיבו את רכבם.
  2. מה הדין לגבי עובדים שלא הוצאו לחל"ת אלא ממשיכים בעבודתם מהבית ואינם משתמשים ברכבם כלל או באופן מינימלי.
  3. כיצד ייזקף שווי השימוש ברכב לעובדים שסופק להם על ידי המעסיק רכב צמוד ,לצורך הגעה לעבודה בתקופה זו (נוכח הצמצום המשמעותי של התחבורה הציבורית בימים אלה).

ביום 2.4.2020, פרסמה רשות המיסים הודעה לציבור[3] שעניינה הקלה (כטענת רשות המסים) בחיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחל"ת. בהודעה זו הצהירה רשות המיסים כי תאפשר זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת, בהתאם לימי העסקתם במהלך החודש ועד למועד יציאתם לחל"ת, וכן קבעה:

"שווי השימוש יחושב כאמור, לפי מועד החזרת הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאת העובד לחל"ת. כמו כן, תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה לא העמיד לרשותו המעסיק רכב."

לדעתנו, אין כל הקלה בהודעה זו של רשות המסים. עובד אשר החזיר את הרכב הצמוד למעבידו אינו מחוייב במס בגין טובת הנאה, אף אם אינו בחל"ת וגם בימים כתיקונם. הודעת רשות המסים מתעלמת ממצבים שבהם העובד עובד מביתו. בשל מגבלות התנועה ובשל הצורך להשגיח על ילדים קטנים, שמכח צו אחר על פי פקודת בריאות העם[4] אינם נמצאים במוסדות חינוך, נסיעה לשם החזרת הרכב למעביד, במקרים רבים אינה בגדר אפשרות מעשית. גם מכך מתעלמת הודעת רשות המיסים. טרם פרסום הודעת רשות המסים לעיל,  פנתה התאחדות התעשיינים לרשות המסים בבקשה כי הרשות תורה על הפסקת גביית המס בגין שווי שימוש ברכב הן על הנמצאים בחל"ת והן על העובדים מביתם. חרף כך, "הקלת המס" על פי ההודעה תחול רק עובדים אשר יצאו לחל"ת ובתנאים המפורטים בה.

פסיקת בתי המשפט קבעה כי סכומי ההכנסה הזקופה בגין רכב הצמוד הקבועים על פי תקנות מס הכנסה הם קשיחים, ולא ניתן להפחית אותם על ידי הוכחה בדבר שימוש מופחת ברכב לצרכים פרטיים[5]. לטעמנו, יש מקום לאבחן בין הפחתת שימוש פרטי שהיא לפי בחירת העובד או המעביד לבין הפחתת שימוש ברכב בשל אילוץ חיצוני כללי ובמיוחד כאשר הגבלת התנועה, וכפועל יוצא מכך – הגבלת השימוש ברכב, היא על פי דין. לדעתנו, יש מקום לטענה, כי כל עוד אין העובד משתמש ברכבו מחמת המגבלות שפורטו, ואין מופקת טובת ההנאה שאותה ביקשה הפקודה למסות, אין לחייב את העובד במס על שווי שימוש ברכב צמוד.

מן הראוי כי רשות המסים תורה על הפסקת גביית המס בגין שווי השימוש ברכב, לכל קבוצות העובדים המנויות לעיל, עד לתום תקופת משבר הקורונה. עוד ראוי כי תיחקק הוראת שעה ,הפוטרת  ממס את שווי השימוש ברכב בתקופת הגבלות התנועה והגבלות הנוכחות במקומות העבודה.  פטור זה צריך לחול על הנמצאים בחל"ת ועל העובדים בביתם שלא כשגרה. כיון שיכלתם של עובדים אלה להשתמש ברכב למטרות פרטיות היא מצומצמת ביותר, ראוי גם לפטור ממס שווי שימוש זה שהוא בבחינת "זוטי דברים". פטור דומה ראוי להחיל על מי שרכב הועמד לרשותו, לצרכי הגעתו לעבודה באותה תקופה, בהעדר סידורי תחבורה ציבורית מתאימים.

מן ההיבט המעשי מומלץ, בכל המקרים שבהם הדבר מעשי, כי כל עובד שאינו משתמש ברכבו יעביר אותו למקום חניה מרוכז שיקבע המעביד, וכי המעביד יערוך תיעוד לקבלת הרכב- תאריך הקבלה ורישום של מספר הקילומטרים שעבר הרכב. אם אין הדבר אפשרי, על העובדים שאינם משתמשים ברכב לרשום את תאריך "העמדת" הרכב, את מספר הקילומטרים שעבר הרכב עד העמדתו, ואת פרטי כל נסיעה שנערכה על אף העמדת הרכב, ולשלוח הודעה מתאימה אל המעביד.

[1] תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

[2] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020

[3] https://www.gov.il/he/departments/news/pa_020420_2

[4] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), תש"ף-2020*

[5]  ע"א 4096/18 וגם ע"א 7550/18, חכם את אור-זך עורכי דין ואח' נ' פקיד שומה עכו ואח'. מיסים לג/2 (יוני 2019) ה-12.

 

המידע שלעיל הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות למשרד צמח שניידר ושות', עורכי דין

 

דילוג לתוכן