We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

מיסוי "רווחים ראויים לחלוקה" בעת מכירת מניותיה של חברה זרה

בפסק דין שנתן בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) ביום 9.7.2018[1] נפסק כי השוואת נטל המס על רווח ההון בגין רווחים שנצברו לנטל המס על דיבידנד בגין רווחים שחולקו, חלה גם על מכירת מניות בחברה זרה. בפסק הדין נכללו קביעות עקרוניות לגבי שיטת מיסוי החברות, בהקשר של פעילות בינלאומית, שלהן השלכות על סוגיות נוספות במיסוי פעילות בינלאומית של תושבי ישראל.

סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה קובע כי בעת מכירת מניות, שיעור המס החל על החלק ברווח ההון המשקף את הרווחים הראויים לחלוקה שיש לייחס לאותו בעל מניות, יהיה בהתאם לשיעור המס שהיה חל אילו חולקו הרווחים כדיבידנד סמוך לפני המכירה[2]. בפסק הדין נדונה השאלה האם סעיף 94ב לפקודה חל בנסיבות של מכירת מניותיה של חברה זרה אשר הכנסותיה היו נתונות למס זר. הקשיים שעולים במקרה זה הם כי מס זר אינו נכלל בהגדרת המונח "מס" בסעיף 1 לפקודה, וכי שיעור המס אשר חל על דיבידנד שמקורו בחו"ל הוא שיעור מס החברות, למרות שבשל הזיכוי בגין המסים ששולמו בחו"ל המס האפקטיבי נמוך יותר, ובמקרה הנדון, הוא בסכום אפס.

בית המשפט קבע כי משטר המס הקבוע בסעיף 94ב לפקודה חל גם על רווח הון במכירת מניות בחברה תושבת חוץ, אשר הכנסתה נתונה למס בחו"ל, וכי במסגרת הפעלת סעיף זה יינתן לתושב ישראל אשר מכר את המניות זיכוי מן המס באותו סכום אשר היה ניתן לו, אילו קיבל את הרווחים הצבורים כדיבידנד ממש.

במקרה שנדון מכרה המערערת, חברת דלק הונגריה, מניות בחברה הבת שלה, דלק ארה"ב, אשר לה היו רווחים צבורים. על הכנסותיה של דלק ארה"ב חל מס הכנסה אמריקאי בשיעור 35%. שיעור מס זה גבוה משיעור מס החברות בישראל, אשר היה חל על דיבידנד מדלק ארה"ב, אילו חולק. כתוצאה מכך, היה ניתן לדלק הונגריה זיכוי בגובה מלוא המס הישראלי שחל על הדיבידנד. בית המשפט קבע כי מטרתו של סעיף 94ב לפקודה היא להשוות את המס שחל על רווחי חברה שהגיעו לידי בעל המניות בדרך של חלוקת דיבידנד לבין רווחי חברה שהגיעו לידי בעל המניות בדרך של מכירת מניות אשר שוויין משקף, בין היתר, את הרווחים אשר לא חולקו. עוד קבע בית המשפט כי מאז הנהגת שיטת המיסוי הכלל עולמי על תושבי ישראל, יש לפרש את הוראות הפקודה באופן שתוצאות המס לפעילות בארץ ולפעילות בחו"ל יהיו דומות זו לזו ככל האפשר.

במסגרת פסק הדין מצא בית המשפט כי למחוקק שגיאות "אנושיות" בניסוח הסדר המס הקבוע בסעיף 94ב לפקודה ובסעיף 126 לפקודה אשר דן בשיטת מיסוי דיבידנדים המתקבלים מחברות זרות. בהתאם לכך, פירש בית המשפט בהרחבה את הוראות סעיפים אלה באופן תכליתי, המגשים את עקרונות שיטת המיסוי, ועל אף לשון החוק. עיקרי הניתוח שערך בית המשפט מובאים כאן.


[1] ע"מ 28212-11-15, ע"מ 14745-07-16 (מרכז) דלק הונגריה בע"מ נ' פקיד שומה נתניה (פורסם בנבו, 9.7.2018).

[2] סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה תוקן במסגרת תיקון 132 לפקודה בשנת 2003. שיעור המס שחל על "רווחים  ראויים לחלוקה" שנצברו בשנים 1996 עד 2002 הוא 10%.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן