We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

טיוטת תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים

בניוזלטר מחודש מאי 2017 פרסמנו סקירה של הוראות חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, אשר מטיל על העוסקים במתן שירותים פיננסיים מגבלות שונות, לרבות חובת רישוי על העוסקים ב"מתן אשראי" וב"מתן שירות בנכס פיננסי" (כהגדרתם בחוק). המונחים "מתן אשראי" ו"מתן שירות בנכס פיננסי" הוגדרו בחוק באופן רחב מאוד כך שבגדרם נכללו גם גופים שאינם רלוונטיים לצורך הגשמת תכליות החוק (כגון יצירת תחרות ופיקוח בתחום האשראי).

לאור האמור, ביום 1.10.2017 פורסמה טיוטה שנייה של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה), התשע"ח-2017, שבה מוצע לקבוע פטור מחובת רישוי בגין עיסוק במתן אשראי ובגין עיסוק במתן שירות בנכס פיננסי לגופים שהחוק, לפי תכליתו, לא נועד לחול עליהם.

פטור מחובת רישוי לפי סעיף 12 לחוק למי שעיסוקו במתן אשראי

מוצע, בין היתר, כי הגופים הבאים יהיו פטורים מחובת הרישוי בגין עיסוק במתן אשראי:

1. תאגיד שהתאגד במדינה החברה בארגון ה-OECD המחזיק ברישיון בנק מאת רשות פיקוח במדינה כאמור, או תאגיד הנשלט על-ידי תאגיד כאמור, המחזיק ברישיון למתן אשראי מרשות פיקוח במדינה החברה בארגון ה-OECD.

2. שותפות או שותפות חוץ שהשותף הכללי בה הוא בעל רישיון מורחב למתן אשראי[1], אשר הוקמה לצורך השקעה במיזם מסוים ועוסקת בכך בלבד.

3. תאגיד המשמש אך ורק לצורך גיוס כספים מאת משקיעים והשקעתם במיזם מסוים (ובו בלבד) שכל אמצעי השליטה בו מוחזקים על-ידי בעל רישיון מורחב למתן אשראי ושעסקאות האשראי שמבצע התאגיד מתופעלות על-ידי בעל השליטה בלבד. לעניין זה מובהר בתקנות כי הוראות החוק יחולו על בעל השליטה כאילו הוא נותן האשראי בקשר לעסקאות האמורות.

4. תאגיד העוסק במתן אשראי לתאגידים עסקיים בלבד, כאשר סך האשראי שניתן על-ידי תאגיד כאמור בעסקה בודדת אינו פוחת מ-10 מיליון ש"ח. פטור זה לא חל אם התאגיד מקבל האשראי הוא קבוצת רכישה, כהגדרתה בטיוטה[2].

5. תאגיד העוסק במתן אשראי לתאגידים שעיקר עיסוקם הוא במחקר פיתוח או ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע, ושהסיכון הכרוך בהשקעה גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות – לעניין מתן אשראי לתאגידים כאמור.

פטור מחובת רישוי לעוסקים במתן שירות בנכס פיננסי

בטיוטה מוצע לפטור גופים אשר פעילות מתן השירות בנכס פיננסי היא פעילות צדדית לעיסוקם, אשר נערכת אגב עיסוקם המרכזי וקיימת נחיצות לערוך אותה עקב עיסוקם המרכזי (כדוגמת בתי מלון אשר נותנים שירותי המרת מטבע ללקוחותיהם), בהתאם לתנאים המופיעים בתקנות, וכן תאגיד הנזכר בסעיף 1 לעיל.

בטיוטה מוצע כי תקנות אלו יקבעו במתכונת של הוראות שעה ויעמדו בתוקפם עד ליום 31.12.2019. עוד הובהר בטיוטה כי עד למועד כניסת התקנות לתוקף, המפקח על נותני השירותים הפיננסיים (הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון) לא יבצע פעילות אכיפה כנגד הגופים המנויים בטיוטה.


[1] כאמור בעדכוננו מחודש מאי, קיימת חלוקה בין סוגי הרישיונות של נותני שירותים פיננסיים בהתאם להיקף פעילותם. רישיון מורחב למתן אשראי נדרש כאשר צבר האשראי עולה על 25 מיליון ש"ח.

[2] "קבוצת רכישה" כהגדרתה בטיוטה – קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת נכס או שירות, או זכות לאחד מאלה, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן