We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

טיוטת תיקון לגילוי הדעת בעניין איגודים עסקיים

בניוזלטר של חודש ספטמבר 2014 הבאנו לידיעתכם כי הממונה על התחרות (דאז) פרסם גרסה סופית של גילוי דעת 3/14 בעניין איגודים עסקיים ופעילותם.

איגוד עסקי מוגדר בסעיף 1 לחוק התחרות, התשמ"ח-1988 כ"חבר בני אדם, בין מאוגד ובין שאינו מאוגד שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו". חבר בני אדם ייחשב לאיגוד עסקי כמשמעו בחוק התחרות בהתאם למהותו ולא על-פי הגדרתו או כינויו. האיגוד העסקי מהווה חוליית קישור בין עסקים מתחרים, ועל כן עצם קיומו ופעילותו עשויים להקל על יצירת הסדרים כובלים ועל גיבוש קווי פעולה אסורים על-ידי חברי האיגוד העסקי.

תכלית גילוי הדעת היא להביא את עמדת הממונה על התחרות ביחס להתנהלות איגודים עסקיים, החברים בהם, ממלאי תפקיד וכל אדם הפועל מטעם איגוד עסקי, על-ידי הצגת כללי "עשה ואל תעשה" ולהציב תמרורי אזהרה מפני התנהלות אסורה במסגרת האיגוד העסקי או בחסותו.

ביום 1.5.2019 פרסמה הממונה טיוטת תיקון לגילוי הדעת הנדרש על רקע התפתחויות בדיני התחרות ביחס לאיגודים עסקיים והערות שהגיעו לרשות התחרות מאיגודים עסקיים שונים.

להלן עיקרי העדכונים והשינויים המובאים בטיוטת תיקון גילוי הדעת:

גבולות המותר והאסור בנוגע לאיסוף מידע על-ידי האיגוד העסקי

גילוי הדעת התקף כיום קובע כי על איגוד עסקי להימנע מאיסוף מידע, ואף נכללת בו רשימה של עניינים אשר לדעת הרשות על האיגוד להימנע מלאסוף, להחזיק או להפיץ. בטיוטת גילוי הדעת מוצע לאפשר לאיגוד עסקי לאסוף מידע ובלבד שתכלית איסוף המידע, החזקתו או הפצתו איננה הפחתת התחרות או מניעתה וכן שאיסוף המידע כאמור נעשה באופן המונע העברת מידע רגיש תחרותי בין מתחרים. כמו כן, בטיוטת גילוי הדעת נמחקה רשימת העניינים כאמור לעיל.

סוגיית התחרות בין מתחרים על עובדיהם

בטיוטת גילוי הדעת הובהר כי איגוד עסקי עלול לפעול להגבלת התחרות בין מתחרים על עובדיהם. על כן, על איגוד עסקי חל איסור לקבוע הוראה, המלצה או עצה מקצועית לחבריו ולעוסקים אחרים שעניינה הגבלה על גיוס או מעבר עובדים של חברי האיגוד או מתחרים אחרים וכן באשר לתנאים שבהם הם מעסיקים אותם[1].

הבהרות בנוגע להתנהלותם של איגודים במסגרת מאבק ציבורי והליכים משפטיים

בטיוטת גילוי הדעת הובהר כי התנהלות אסורה של איגוד עסקי עלולה להתקיים גם במסגרת מאבק ציבורי בעל מטרות לגיטימיות שאותו מוביל האיגוד. ניהול הליך משפטי בידי איגוד עסקי אינו פסול כשלעצמו אך יש להיזהר שאגב קיומו של הליך משפטי שכזה או הכנות הקשורות אליו לא תינתן המלצה על קו פעולה או העברת מידע תחרותי רגיש אשר יקימו חשש לפגיעה בתחרות.

רשות התחרות הזמינה את הציבור להעביר את הערותיו לטיוטת גילוי הדעת המתוקן עד ליום 1.7.2019 לכתובת הדוא"ל igudim@competition.gov.il.


[1] כך על-פי ההודעה לעיתונות שאליה צורפה טיוטת גילוי הדעת.

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן