We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

חתימה על תצהיר בפני עורך דין בהיוועדות חזותית

בשל מצב החירום שהוכרז בארץ ולאור הנחיות משרד הבריאות לשמירה על בריאות הציבור בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, ביום 26.3.2020 פרסמה ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין החלטה המתירה לעורכי דין לאמת תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל[1], ללא מפגש פנים אל פנים בין עורך הדין והלקוח. החלטת ועדת האתיקה נתמכת בחוות דעת מאת משרד המשפטים שקדמה לה ותקפה כל עוד לא בוטלה ההכרזה על מצב החירום בישראל.

עד למועד בו הוכרז מצב החירום, בעת החתימה על תצהיר, היה על המצהיר לפגוש את עורך הדין המאמת את התצהיר, פנים אל פנים, באותו מקום ובאותו זמן, ולהציג מסמך מזהה בפני עורך הדין המאמת, בכדי לאפשר לעורך הדין לוודא את זהותו. חתימה על התצהיר כמתואר נועדה להבטיח את אמיתות הכתוב בתצהיר.

בשל מצב החירום, ועדת האתיקה הרחיבה את פרשנות הדרישות שבפקודת הראיות, תשל"א – 1971, לעניין תצהירים, וקבעה כי הגשמת התכלית שבבסיס אותן הוראות אפשרית גם בדרך של היוועדות חזותית, באמצעים דיגיטליים, וללא מפגש פנים אל פנים. בהתאם להחלטת ועדת האתיקה, "ככל שקיים צורך דחוף בקיומו של תצהיר בעת הזו, הרי שיש להתיר אימות החתימה על ידי עורך דין בהיוועדות חזותית, בתנאים המצטברים הבאים בלבד". יוסבר כי התנאים העיקריים הם המצאות עורך הדין והלקוח בישראל, קיומה של היכרות אישית מוקדמת בין עורך הדין והלקוח (או היותו לקוח קבוע) והצגת תעודה מזהה לעורך הדין על גבי המסך בעת האימות. לצד ההוראות הנ"ל נקבעו הוראות לגבי אזהרת המצהיר, תיעוד הסכמת הלקוח, שמירת המסמכים הרלבנטיים והעברת המסמכים באמצעים דיגיטליים.

נדגיש, כי החלופה המתירה אימות תצהיר בהיוועדות חזותית מותרת במקרים שבהם לא ניתן לפעול בדרך הרגילה, של אימות פנים מול פנים, בשל מצב החירום וכשהתצהיר נדרש בעת הזו.  

ההקלה שבאימות תצהירים ללא מפגש משקפת התאמה של הדין והמשפט למציאות המשתנה והמתפתחת. לפיכך, משרד המשפטים וועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין אימצו אמצעים טכנולוגיים, בתחומים שונים, תוך התאמה למצב החירום. משרדנו מיישם את האמור, לטובת לקוחותינו, ושומר על שגרת הפעילות, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

[1] החלטת ועדת האתיקה הארצית (את/39/20)- "אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל".

המידע שלעיל הוא מידע כללי בלבד, הוא אינו חוות דעת משפטית ו/או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות למשרד צמח שניידר ושות', עורכי דין

דילוג לתוכן