We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

חוק הגנת הצרכן – הקמת מאגר "אל תתקשרו אלי" ותזכיר חוק בעניין "מכירה מיוחדת"

תיקון חוק הגנת הצרכן – הקמת מאגר "אל תתקשרו אלי"

ביום 24.11.2020 פורסם תיקון לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, המקים מאגר להגבלת פניות שיווקיות שמטרתו למנוע שיווק טלפוני לצרכנים שאינם מעוניינים בפניות מטעם עוסקים. לרשות הצרכנים תעמוד האפשרות להכניס מספר טלפון אחד או יותר למאגר ובכך למנוע מעוסקים ליצור עמם קשר. המאגר יוקם וינוהל על-ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

החוק בא לטפל בפרקטיקה שהתפתחה בשנים האחרונות של שיווק אגרסיבי ומטעה באמצעות הטלפון, כאשר קבוצות אוכלוסייה חלשות כמו קשישים, עולים חדשים ואנשים עם מוגבלות מצאו את עצמן במוקד. מתברר שבעקבות מגפת הקורונה והשפעותיה חלה עלייה ניכרת בתיקי החקירה העוסקים במקרי עושק ו"עוקץ" באמצעות שיחות טלפוניות ולפיכך גברה הדחיפות לקדם את הקמת המאגר.

עד לתיקון החוק עוסקים לא הוגבלו בשיווק מרחוק באמצעות הטלפון, מאחר שיצירת קשר טלפוני עם צרכן איננה אסורה לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("חוק הספאם"). לאחר כניסת התיקון לתוקף יחויב עוסק, לפני יצירת קשר טלפוני עם צרכן לצורך פנייה שיווקית, לבדוק האם מספר הטלפון שלו קיים במאגר, ולא יורשה להתקשר אל צרכנים שמספר הטלפון שלהם קיים במאגר. במקרה של הפרה, העוסק חשוף לעיצום כספי ולצו מנהלי מטעם הממונה שבמסגרתו יכול הממונה לצוות על עוסק להפסיק את ההפרה, לבצע פעולה הדרושה למניעת אותה הפרה וכן לתקנה.

בתיקון נקבעו מספר חריגים לאיסור להתקשר לצרכן בפנייה שיווקית. כך למשל, אם הצרכן פונה אל העוסק ומבקש ממנו כי יחזור אליו באמצעות שיחה, התקשרותו של העוסק לצרכן בעקבות זאת לא תיחשב כפעולה בניגוד לחוק, גם אם מספרו של הצרכן קיים במאגר. במקרה כזה, נטל ההוכחה כי הצרכן ביקש שהעוסק יחזור אליו רובץ על העוסק.

האיסור החל על העוסקים ליצור קשר טלפוני עם הצרכנים הרשומים במאגר ייכנס לתוקף ביום 24.5.2022.

תזכיר לתיקון חוק הגנת הצרכן בעניין "מכירה מיוחדת"

ביום 19.11.2020 פורסם תזכיר חוק הגנת הצרכן בעניין מכירה מיוחדת. "מכירה מיוחדת" היא כל מקרה שבו עוסק מציע מבצע לקהל לקוחותיו[1].

החוק כנוסחו היום קובע הוראות ייעודיות לעניין מכירה מיוחדת, המחייבות עוסק להבהיר אילו טובין או שירותים כלולים במכירה המיוחדת, את מחירם לפני המכירה המיוחדת ואת המחיר לאחר ההנחה או את שיעור ההנחה, וכן את תנאי המכירה המיוחדת. עם זאת, החוק כיום איננו קובע כללים ותנאים המגדירים מהו משך הזמן שרשאי עוסק להציע למכירה נכס או שירות במבצע, מהו משך הזמן שתנאי המכירה הרגילים צריכים להיות בתוקף לפני יציאה למבצע, ומהו מחיר הייחוס שממנו ניתן לגזור מבצע.

השינויים העיקריים שמוצעים בתזכיר הם כדלקמן:

  • עוסקים לא יוכלו להציע נכס או שירות במכירה מיוחדת, אלא אם כן הציעו לצרכן את הנכס או השירות במכירה רגילה (לא מיוחדת) למשך תקופה של שלושים ימים רצופים לפחות לפני מועד תחילת המכירה המיוחדת;
  • אם בתקופת המכירה הרגילה השתנה המחיר, המחיר שיוצג לצרכן כמחיר לפני ההנחה, יהיה המחיר הנמוך ביותר שהוצג לצרכן בתקופת המכירה הרגילה;
  • תקופת המכירה המיוחדת לא תעלה על 45 ימים רצופים ותוגדר כ"התקופה המותרת" שבה מותר לעוסק להציע את הנכס או השירות במכירה מיוחדת;
  • סך כל התקופות המותרות במהלך שנה לא יעלה על סך כל התקופות שבהן הציע העוסק את הנכס או השירות במכירה רגילה במהלך אותה שנה.

ביום 21.12.2020 הונחה הצעת החוק על שולחן הכנסת לדיון מוקדם אך טרם התקיים דיון בנושא.

[1] מכירה מיוחדת מוגדרת בחוק כ"מכירת סוף עונה, מכירת חיסול מלא או חלקי, מכירה לרגל אירוע כלשהו, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על השירותים שבעבורם שילם או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסיומת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני" (סעיף 8 לחוק).

 

המידע שלעיל הוא מידע כללי בלבד. הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות למשרד צמח שניידר ושות’, עורכי דין. 

דילוג לתוכן