We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

חובת הגילוי במכירת רכב חדש

ביום 16.12.2020 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב תובענה ייצוגית[1] שהוגשה נגד יבואן רכב, תוך קביעה כי פונקציה מסוימת במערכת המותקנת ברכב היא "עניין מהותי בעסקה" הטעון גילוי לפני המכירה, ותוך הכרה בנזק בלתי ממוני שנגרם ללקוחות שרכשו את הרכב.

הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נסובה על העובדה שמסך המגע שבמערכת המולטימדיה ברכבי מאזדה כולל פונקציה ייחודית המגבילה את השימוש בו בזמן נסיעה מעל 20 קמ"ש. הטענה העיקרית של המבקש בהקשר זה נגעה להפרת חובת הגילוי החלה על היבואן, שלא גילה ללקוחותיו על פונקציה זו.

כבר נקבע בפסיקה בעבר כי חובת הגילוי חלה אך ורק על פרטים מהותיים וחיוניים שעשויים לשנות את הציפיות הסבירות של צד לעסקה, ועל כן בית המשפט נדרש לשאלה האם הפונקציה האמורה שבמסך המגע של מערכת המולטימדיה היא "עניין מהותי בעסקה". בית המשפט השיב לשאלה זו בחיוב.

אחד השיקולים שהכריעו את הכף לטובת הקביעה שמדובר בפרט מהותי בעסקה היה כי היבואן משווק את מערכת המולטימדיה כאחד מיתרונות הרכב. במצב דברים זה, סבר בית המשפט כי אף  לשיטתו של היבואן מדובר בפרט מהותי בעסקה לרכישת הרכב, המהווה אחת מהתכונות המעניינות את קהל הלקוחות.

בית המשפט התרשם כי הובא ביסוס מספק לנזקים הלא-ממוניים הנטענים, פגיעה באוטונומיה ותחושות שליליות עקב פגיעה בכוח הבחירה, מאחר שהמבקש ורוכשים נוספים חשו תחושות שליליות עקב פגיעה ביכולת הבחירה שלהם משגילו על הפונקציה לאחר רכישת הרכב. עם זאת, נדחתה הטענה כי לחברי הקבוצה נגרם נזק ממוני המבטא את עלות העבודה לנטרול הפונקציה של הגבלת השימוש במסך המגע.

הכרתו של בית המשפט בנזק מסוג פגיעה באוטונומיה על אי-גילוי של פרט זה היא נדירה, בפרט מקום שבו מדובר בממכר מסוג רכב ולא במוצר שהוא מזון או שתיה.

[1] ת"צ (ת"א) 37933-08-17 רון לוין נ' דלק מוטורס בע"מ.

דילוג לתוכן