We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

זכויותיהם של מקבלי אופציות המוחזקות בידי נאמן

ביום 16.12.2019 נתן בית המשפט המחוזי בחיפה (המחלקה הכלכלית) פסק דין[1] בעניין זכויותיהם של מקבלי אופציות אשר מוחזקות בידי נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

בענייננו, החברה הנתבעת הקצתה אופציות לרכישת מניות לאחד מעובדיה וזאת על פי תכנית הקצאה שאושרה על ידי פקיד השומה. כנדרש, האופציות הוחזקו על ידי נאמן (חברת נאמנות), שהחזיק בהן גם לאחר המרתן למניות. חרף כך, התובע, שבמועד הבקשה כבר לא הועסק על ידי החברה, ביקש מבית המשפט להצהיר כי הוא בעל מניות בחברה וכי עומדות לו כל הזכויות המוענקות לבעל מניות, לרבות הזכות להשתתף ולהצביע באספות בעלי המניות והזכות לקבלת מידע בקשר לחברה. מנגד, החברה טענה כי המניות מוחזקות על ידי הנאמן ורשומות על שם הנאמן ולפיכך כל הזכויות הנובעות מהחזקתן נתונות לנאמן בלבד.

בית המשפט פסק כי הדין עם החברה וכי כל עוד המניות מוחזקות על ידי הנאמן, אין לתובע זכויות כבעל מניות. בית המשפט ציין שבחברות סטארט אפ רבות, התפתח נוהג לפיו מוענקות לעובדים זכויות במניות החברה כהשלמת שכר העבודה. אחת מהתכליות שלשמן נועדה הקצאת המניות היא תגמול העובד כאשר לחברה די אמצעים לתשלום שכר. מכיוון שהקצאת מניות או אופציות נחשבת הטבה לעובד, העובד עשוי להתחייב בתשלום מס הכנסה בגין ההקצאה. אולם, תשלום המס במועד מתן ההטבה יוצר קושי רב ועלול לפגוע בתכליות להענקת ההטבה ולכן, כהקלה, המחוקק קבע בסעיף 102 לפקודה שכאשר ההקצאה מבוצעת באמצעות נאמן, יידחה תשלום המס למועד המימוש וקבלת המניות לידי העובד.

בית המשפט עמד על כך שמינוי הנאמן והקצאת המניות באמצעותו נועדה בראש ובראשונה כדי להבטיח שהזכויות במניות לא יעברו לעובד לפני תשלום המס. על כן חובת הנאמנות של הנאמן היא בעיקר כלפי רשויות המס. בנוסף, לנאמן חובת נאמנות גם לחברה, שכן עליו לפעול על פי תנאי הנאמנות כפי שנקבעו בהסכם הנאמנות, להבטיח כי מימוש הזכויות במניות לא יביא לפגיעה בחברה, כי כל הדיווחים הנדרשים על פי דין בעת מימוש המניות ותשלום המס במימוש (הניכוי במקור) ייעשו כדין ולא יטילו חובות על החברה ועוד. לנאמן גם חובת נאמנות כלפי העובד, עליו להחזיק את המניות עבורו על מנת שבבוא העת וכשירצה בכך, יוכל העובד לממש את זכויותיו ולקבל לידיו את המניות, כפוף לתשלומי המס. הנאמן שומר על המניות ועל הזכויות הנלוות להן עבור העובד.

מאחר שהחובה הראשונה של הנאמן היא כלפי רשויות המס, דהיינו להבטיח כי בטרם יועברו הזכויות במניות לעובד ישולם המס כדין, לא יכולות להיות לעובד זכויות שיש בהן משום מימוש הזכויות במניות. כל עוד העובד לא מימש את זכויותיו, בין אם בדרך של העברת המניות על שמו ובין אם בדרך של מכירה לצד שלישי, תוך תשלום מס, אין לעובד זכויות במניות ועומדות לעובד זכויות כלפי הנאמן בלבד, לנאמן נתונות הזכויות הנובעות מהחזקת המניות כגון הזכות להשתתף ולהצביע באספות בעלי המניות והזכות לקבלת מידע בקשר לחברה.

בלי להכנס לסוגיות השונות בהן עסק פסק הדין נציין, כי הפרקטיקה הקיימת היא שבמהלך תקופת החזקת המניות בידי הנאמן רשאי האחרון להעניק לעובד ייפוי כח להצביע מכח המניות שהוקצו לו (אלא אם כן נקבע אחרת בתוכנית ההקצאה). פרקטיקה מקובלת נוספת היא, שהנאמן רשאי להעביר לידי העובד דיבידנדים שחולקו בגין המניות, בניכוי המס החל בקשר עם חלוקת הדיבידנד. אנו סבורים, כי הפרקטיקות האמורות מעוגנות בדין, וכי מכל מקום, ניתן להשיג את התוצאות האמורות אף בדרכים העולות בקנה אחד עם פסק הדין.

[1] ת"א 19042-03-18 נבון נ' סול צ'יפ בע"מ [פורסם בנבו].

דילוג לתוכן