We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

השלכות המס הנובעות ממנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח (Reverse Vesting ו-Holdback)

ביום 12.6.2017 פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה 5/2017, שבמסגרתו הבהירה את עמדתה באשר להשלכות המס הנובעות משימוש בשני מנגנונים המשמשים חברות כדי לתמרץ מייסדים ועובדי מפתח לשרת את החברה לאורך זמן: הקצאת מניות הכפופות ל-Reverse Vesting והכפפת תמורת מכר מניות למנגנון Holdback.

בהקשר שבו עסקינן, מניות הכפופות ל-Reverse Vesting הן מניות שבתנאי הקצאתן נקבע כי המשך ההחזקה בהן מותנה בכך שבעל המניות ימשיך לעבוד או לתת שירותים לחברה במשך פרק זמן מסוים שנקבע. תמורת מכר הכפופה למנגנון Holdback היא תמורה המשולמת במסגרת עסקה של רכישת חברה, אשר לגביה הוסכם כי חלק מהתמורה עבור מניות החברה המגיעה למייסדים ו/או לעובדי המפתח ישולם במועד מאוחר יותר, בכפוף לכך שאותם מייסדים או עובדי מפתח ימשיכו לעבוד בחברה או לספק לה שירותים עד לאותו מועד.

אין הסדר מפורש בדין המתייחס לאופן מיסוי מניות הכפופות למנגנון Reverse Vesting או לאופן מיסוי תמורת מכר מניות הכפופה למנגנון Holdback. על כן, קביעת מנגנונים כאמור, הקושרים בין הקצאת המניות או בין תמורת מכר מניות לבין המשך העבודה בחברה, כרוכה בחשיפה שההכנסה ממימוש מניות כאמור תתחייב במס כהכנסת עבודה. הדברים אמורים בפרט לאחר מתן פסק הדין בעניין חיים הלמן[1] באוקטובר 2015.

Reverse Vesting

באשר למנגנון Reverse Vesting הביעה רשות המיסים את עמדתה כי החלת המנגנון על הקצאת מניות למייסדים ו/או לעובדי מפתח לא תשנה את סיווג ההכנסה במכירת המניות הרלוונטיות בהתקיים התנאים הבאים:

1. המנגנון נקבע בכתב ומראש במועד ייסוד החברה, בסמוך לכך או אגב השקעה מהותית בחברה (השקעה שבמסגרתה הונפק למשקיעים 5% לפחות מהון החברה);

2. בהתאם לתנאי ה- Reverse Vesting רק החברה ו/או בעלי המניות האחרים בחברה רשאים לרכוש את המניות בנסיבות של אי-עמידה בתנאי ההקצאה;

3. רכישת המניות כאמור בסעיף 2 לעיל תהיה בתמורה השווה למחיר ששולם עבור רכישת המניות, ובלבד שנרכשו במחיר שאינו נמוך משווי השוק במועד הרכישה;

4. המניות הכפופות למנגנון הן מניות רגילות המסווגות כמכשירים הוניים (ולא כהתחייבות) ואינן מסווגות כמניות בכורה, מניות נדחות, מניות הנהלה או מניות ניתנות לפדיון (למעט פדיון ללא תמורה או תמורת הערך הנקוב). כמו כן, המניות זהות בזכויותיהן לשאר המניות הרגילות מאותו הסוג, והן מקנות זכויות לדיבידנד, זכויות הצבעה וזכות להשתתף בנכסי החברה בפירוק.

Holdback

רשות המיסים הביעה את עמדתה כי תמורה הכפופה למנגנון Holdback המשתלמת למייסדים או עובדי מפתח עבור מניותיהם, תתחייב במס כרווח הון לכל דבר ועניין בהתקיים התנאים הבאים:

1. המניות נמכרות במסגרת עסקת מכירה של כלל הזכויות בחברה, לרבות במסגרת שינוי מבנה;

2. המניות הרלוונטיות הוחזקו בידי המייסדים או עובדי המפתח במשך תקופה של 12 חודשים לפחות טרם יום ההתקשרות בעסקה;

3. שיעור הזכויות המוחזק על-ידי מייסדים ועובדי מפתח הכפוף למנגנון ה-Holdback אינו עולה על 50% מסך כל הזכויות המוחזקות על-ידיהם;

4. המחיר למניה (כולל תמורת ה- Holdback) שישולם למייסדים או עובדי המפתח בגין המניות הנמכרות זהה למחיר למניה ששולם לשאר בעלי המניות בחברה במסגרת העסקה;

5. אילו נמכרו המניות בעסקה רגילה, הרווח ממכירתן היה מסווג כרווח הון;

6. מניות המייסדים או עובדי המפתח הן מניות רגילות המסווגות כמכשירים הוניים (ולא כהתחייבות) ואינן מסווגות כמניות בכורה, כמניות נדחות, מניות הנהלה או מניות ניתנות לפדיון (למעט פדיון ללא תמורה או תמורת הערך הנקוב). כמו כן, המניות זהות בזכויותיהן לשאר המניות הרגילות מאותו הסוג, והן מקנות זכויות לדיבידנד, זכויות הצבעה וזכות להשתתף בנכסי החברה בפירוק;

7. המייסדים ו/או עובדי המפתח יקבלו שכר ראוי עבור עבודתם בחברה או בחברה אחרת בקבוצה, אשר לא יפחת משכרם ערב העסקה;

8. החברה הרוכשת תייחס, בדיווחי המס שלה, את תשלום תמורת ה-Holdback כתשלום עבור מניות המוכרים במסגרת העסקה, ולא כתשלום שכר. החברה הרוכשת לא תתבע הוצאות בישראל לצורכי מס בגין תשלום תמורת ה-Holdack.

החוזר מוסיף וקובע כי המוכרים יידרשו לשלם מקדמה בגין סכום הרכישה הכולל, לרבות סכום ה- Holdback. יחד עם זאת, אם חלק מסכום ה-Holdback לא ישולם בפועל, ניתן יהיה לתקן את הדוח ולדרוש החזר מס בהתאם.

מקרים שבהם לא ניתן להסתמך על הוראות החוזר

החוזר מבהיר כי במקרים הבאים לא ניתן יהיה להסתמך על הוראותיו ונדרש יהיה לפנות לרשות המיסים בבקשה פרטנית להחלטת מיסוי:

1. החברה הרוכשת היא בגדר "קרוב" (כהגדרת המונח בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה) של החברה, של בעלי מניותיה או של תאגידים קשורים לחברה;

2. במועד מכירת המניות בעלי המניות המחזיקים ברוב ההון המוקצה הם קרובים זה לזה (כהגדרת המונח "קרוב" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה);

3. החברה היוותה, בשלב כלשהו מאז התאגדותה, גוף שקוף לצורכי מס;

4. החברה, המייסדים ו/או עובדי המפתח קיבלו בעבר החלטת מיסוי מרשות המיסים הנוגעת למניות הרלוונטיות.


[1] ע"מ (ת"א) 47255-01-14 חיים הלמן נ' פקיד שומה תל אביב 4 (ניתן ביום 15.10.2015).

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן