We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הרחבת המגמה למימון הוצאות של ייעוץ מקצועי לדירקטורים

בפסק דין שניתן ביום 23.8.2021[1] אישרה המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי מימון הוצאות של ייעוץ חיצוני לדירקטורית על-ידי החברה שבה היא מכהנת, בהתאם לחוק החברות[2], וזאת על אף שלחברה יועצים פנימיים משלה.

קביעה זו היא תוצאה של מגמה חדשה של בית המשפט, לתמרץ פניות לקבלת ייעוץ חיצוני במקרים המתאימים, גם כאשר המימון לא אושר מראש על-ידי דירקטוריון החברה. זאת, מתוך הנחה שפניות אלו עשויות להיות מהותיות ולקדם בירור עצמאי של דירקטורים, בפרט במקרים שבהם רצוי לנטרל השפעה של בעלי השליטה בחברה, כמו למשל כשהייעוץ נדרש כדי לבחון את פעולות הדירקטוריון. יחד עם זאת, אין מקום לתמריץ-יתר ולמצג שלפיו בית המשפט יטיל את מימון התשלום של ייעוץ לדירקטור על החברה באופן אוטומטי.

לצורך איזון זה, הסעיף הרלוונטי בחוק החברות מתווה חלק מן השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו להחליט בעניין מימון ייעוץ לדירקטור: על המימון להתקבל ב"מקרים מיוחדים" בלבד; על בית המשפט לבחון אם לא די במומחים של החברה, והאם נדרש ייעוץ עצמאי נוסף; על בית המשפט לבחון את סבירות הסכום המבוקש תוך התחשבות בעילה לבקשת הייעוץ המקצועי; ועל בית המשפט להתחשב במצבה הכלכלי של החברה.

[1] תא (ת"א) 65438-05-21 לידר ירין נ' קמן קפיטל בע"מ

[2] סעיף 266 לחוק החברות התשנ"ט – 1999.

דילוג לתוכן