We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

הקלות לחברות שהוענקו להן מענקים על-ידי רשות החדשנות ביחס למתן רישיון שימוש בידע לגורם זר ולתשלום תמלוגים

 

בימים 9.5.2017 ו-10.5.2017 פרסמה רשות החדשנות (לשעבר לשכת המדען הראשי) הוראות חדשות החלות על חברות שהוענקו להן מענקים על-ידי רשות החדשנות. יודגש כי הוראות אלה חלות גם על חברות שקיבלו מענקים מהמדען הראשי ומרשות החדשנות טרם פרסומן.

כידוע, רשות החדשנות במשרד הכלכלה מעניקה לחברות העוסקות במחקר ופיתוח מענקים כספיים. על החברות להשיב את המענקים בדמות תמלוגים לרשות החדשנות מההכנסות ממכירת המוצרים שפיתוחם מומן באמצעות המענקים.

הוראות לגבי מתן רישיון לשימוש בידע מחוץ לישראל

על-פי ההוראות שחלו עד כה, כל העברת ידע שפותח במימון מענקי הרשות לחדשנות אל מחוץ לישראל הייתה מחייבת את החברה מעבירת הידע בהחזר מיידי של המענק לרשות בהתאם לנוסחאות הקבועות בחוק. מתן רישיון שימוש בידע שמומן ממענקי הרשות לגורמים זרים לא הוסדר בדין באופן מפורש ובמקרים רבים סווג על-ידי הרשות כהעברת ידע אל מחוץ לישראל.

ההוראות החדשות קובעות כי ועדת המחקר של רשות החדשנות רשאית לאשר בקשה למתן רישיון שימוש לגורם זר בידע הנובע ממחקר ופיתוח ממומן, ובלבד שהרישיון אינו מפקיע לחלוטין מהחברה מעבירת הידע את אפשרות השימוש בידע המועבר. אישור זה כפוף לתשלום לרשות החדשנות בגין מתן הרישיון בהתאם לנוסחאות הקבועות בהוראות, שלפיהן התשלומים לרשות יתבצעו רק כאשר תקבל החברה תמורה בגין הרישיון ובפריסה שלהם. הסכום לתשלום לא יפחת מגובה המענק שקיבלה החברה.

יודגש כי מתן רישיון שימוש לגורם זר המפקיע לחלוטין מהחברה הממומנת את אפשרות השימוש בידע המועבר (למשל, רישיון שימוש בלעדי) ייחשב כהעברת בעלות בידע וההוראות החדשות לא יחולו עליו.

כמו כן, מובהר כי חברות שיעבירו ידע אל מחוץ לישראל לא יהיו זכאיות לקבלת מענקים מהרשות לאחר ההעברה, בעוד שחברות שייוותרו בעלות הידע אך יעניקו רישיון שימוש בו יוכלו להמשיך לקבל מענקים מהרשות עבור המשך המחקר והפיתוח המבוצע על-ידיהן.

הוראות אלו נכנסו לתוקף ממועד פרסומן. עם זאת, חלק מהנספחים אשר הוראות אלו מפנות אליהם טרם פורסמו.

הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם

רשות החדשנות קבעה הוראות אשר יחליפו את התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ"ו-1996 (לעיון בהוראות לחצו כאן). להלן יפורטו מספר שינויים עיקריים שנקבעו בהוראות חדשות אלו ביחס לתקנות:

1. שיעורי התמלוגים אשר חברות ממומנות נדרשות לשלם לרשות החדשנות בגין מכירת מוצרים שפותחו באמצעות מענקי הרשות הותאמו לגודלן של החברות ולענף בו הן פועלות, כדלקמן:

•  "חברה קטנה" (חברה אשר הכנסותיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר ארה"ב) תידרש לשלם תמלוגים בשיעור של 3%;

•  "חברה גדולה" (חברה אשר הכנסותיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה עלו על 70 מיליון דולר ארה"ב) תידרש לשלם תמלוגים בשיעור של 5%;

•  בכפוף לתנאים מסוימים, "חברת תעשייה מסורתית" (כהגדרתה בהוראות) תידרש לשלם תמלוגים בשיעור של 1.3% או אף תהא פטורה מתשלום זה.

2.שינוי אופן חישוב הריבית השנתית (ריבית הליבור) שאליה צמודים מענקי רשות החדשנות – בעבר, הריבית השנתית נקבעה לגבי כל בקשה לקבלת מענק במועד אישורה בהתאם לשיעור הריבית השנתית שחל באותה עת, ושיעור זה חל על כל כספי המענק ללא עדכון. לפי ההוראות החדשות, הריבית השנתית תעודכן במהלך תקופת תשלום התמלוגים.

3.חלה חובה לשלם תמלוגים לרשות החדשנות גם בגין מכירת חומרים וציוד שנרכשו באמצעות מענקי רשות החדשנות.

ככלל, הוראות אלו יכנסו לתוקף ב- 1 ביולי 2017 (למעט חריגים מסוימים כמפורט בהוראות).

כתוב/כתבי תגובה

דילוג לתוכן