We Are Providing Legal Support to Startups Affected by the 'Iron Swords' War. For Further Details, Please Contact Us by Clicking this Banner.

מגפת הקורונה כאירוע שמסכל קיום חוזה

ביום 1.9.2020 נתן בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק דין שבו נקבע לראשונה כי ניתן לראות בהתפרצות מגפת הקורונה אירוע בלתי צפוי שלא היה ניתן למנוע את השפעתו, ואשר בנסיבות מסוימות מסכל קיומם של חוזים[1].

המקרה עסק בזוג עם חמישה ילדים קטינים אשר מכר את דירת מגוריו במסגרת הליך פשיטת רגל, כאשר לפי חוזה המכר ניתנה להם כשנה למציאת מקום מגורים חלופי. בחלוף כחצי שנה ממועד החתימה על החוזה מגפת הקורונה התפרצה בישראל ומנעה מהמוכרים לחפש דירה. בנוסף, מצבם הכלכלי של בני הזוג נפגע מכיוון שהוצאו לחל"ת. המוכרים פנו לקונים בבקשה להאריך את תקופת שהותם בדירה עקב הנסיבות החריגות, אך המשא ומתן שהתנהל בין הצדדים לא הבשיל לכדי הסכמה. בשל כך פנו המוכרים לבית המשפט בבקשה שידחה את פינוים מהדירה, בטענה כי הקורונה היא עילה לסיכול החוזה.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 מפרט שלושה תנאים מצטברים לקיומה של עילת הסיכול: (1) נסיבות מסכלות ההופכות את קיום החוזה לבלתי אפשרי, או לשונה באופן יסודי ממה שהוסכם בין הצדדים מלכתחילה; (2) היעדר ידיעה או יכולת לצפות, בעת כריתת החוזה, את הנסיבות המסכלות והשלכותיהן המעשיות על היחסים החוזיים; ו-(3) חוסר יכולת של המפר למנוע את אותן נסיבות[2].

בית המשפט קיבל את טענת המוכרים לסיכול החוזה וקבע כי הנסיבות של פרוץ מגפת הקורונה והוצאת הצווים הממשלתיים בעקבותיה, אשר הגבילו את התנועה, המסחר וההתנהלות החופשית, סיכלו את יכולתם של המוכרים למצוא דירה חלופית במועד שיאפשר להם לפנות את הדירה במועד שנקבע בחוזה. נפסק כי בעת כריתת החוזה המוכרים לא היו יכולים לצפות את המגיפה והשלכותיה הרבות על הכלכלה וחיי המסחר וכי לא היה בכוחם למנוע את הנסיבות או את ההפרה. בהחלטתו התחשב בית המשפט גם בכך שמדובר בזוג עם חמישה ילדים קטינים, בדירת מגורים (ולא בנכס עסקי) ובכך שזוהי תקופה של אי וודאות שאין לדעת מתי תחלוף.

בית המשפט קבע כי מאחר שהרוכשים רכשו את הדירה במחיר "מציאה" (בשל הרכישה בהליך פשיטת רגל), ומתוך היכרותם המוקדמת עם המוכרים, הוא סבור שנזקם יהיה קטן מנזקם של הקטינים אם יפונו מהדירה. בשל כך, בית המשפט קיבל כאמור את טענת המוכרים וקבע כי האיזון הראוי בין הצדדים יהיה דחיית מועד הפינוי ב-45 ימים, בכפוף לתשלום דמי שכירות שקבע לתקופת הדחייה.

[1] פש"ר 46210-07-18 מירב רחל רותם נ' כונס נכסים רשמי תל אביב.

[2] סעיף 18 לחוק.

המידע שלעיל הוא מידע כללי בלבד. הוא אינו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו. כל הזכויות שמורות למשרד צמח שניידר ושות’, עורכי דין. 

דילוג לתוכן